’A finaita

Commedia brillante in tre atti di

GIUSEPPE PULINO

Anno 2002

Personaggi

BRUNU TIMPARUSSA, contadino

LISA, moglie di Brunu

PASCUZZA, figlia di Brunu

BIAGGIU SCORSONELLI, finaitiere di Brunu

AVV. GABRIELE NANFITÒ, fidanzato di Lisa,

DIFENSORE DI BRUNO

AVV. SANTONERA, difensore di Biaggiu Scorsonelli

SALVATORE Selvaggio, testimonio

CARABINIERE

GIUDICE

CANCELLIERE

Prefazione

Brunu Timparussa, proprietario di un fondo nel quale, a 20 cm dalla finaita, è piantato un albero di mandorle, i cui rami ricadono nel fondo di Biaggiu Scorsonelli, deve difendersi dall’accusa di aver rubato 7 mandorle!…

Primo Atto

Stanza modesta con tavolo e sedie. I personaggi indossano vestiti piuttosto modesti. Telefono. Alla parete un quadro di antenato…

BRUNU

E cchi sugnu santu!

LISA

Oh, ma cchi ssî stunatu, ma cchi ddici, cci hai ’a frevi?

BRUNU

Scimunita, ha’ vistu ca stagghiu circannu ri fari a fisolofa, anzi ’u falosucu, e tu mi ristrubbi.

LISA

Scuuuuuusa, scuuuuuusa! E iu cchi sapìa ca ti erutu ratu â fisolofia. Ma pirchi’?

BRUNU

Sî sempri ’a solita. Siccome avi ’n piezzu i tiempu ca ccà nun si fa nenti, allura m’agghia ratu â fisolofia, nâ spranza ca mi porta occa cosa ri buonu.

Chi ddici LISA ?

LISA

Iu ’u sapia ca erutu senza sensu, ma ora mi stai rannu ’a prova. Chi sienti a capiri ca cà nun si fa nenti? Ah, ah, ah, piezzu i scugghiunatu, sî cosa i farici ’u viagghiu a san Currau ri Nuotu, u santu rê scugghiunati!

BRUNU

Tu anveci ci hâ’ fari ’u viagghiu a sant’Agata vergine e martire. Pirchì ora, iu ti marturìu tutta, e ppuoi ti fanu santa.

Ha’ caputu!

Entra la figlia, PASCUZZA.

PASCUZZA

Ciao papino, ciao mammina, cchi facci c’aviti, ca succiurutu?

BRUNU

Nenti, nenti! Riscurriemu cca ta matri ri cosi rô passatu (fa cenno con la mano). Specciu miu vieni cca, nô patruzzu tuou, bedda salarata, fortuna c’assumigghiasti a mmia, e no â ta matrazza……

LISA

(con tono burbero e minaccioso) BRUNUuuuu, BRUNUuuuuuuu, nun mi fari parrari ri cosi ca nun manu ravanti â ta figghia, viri ca ti sbiruognu, facci i minalic….

PASCUZZA

Ma allura cca ’a cosa è seria, pariti ru’ puddasci nô puddaru ca si pizzilienu tutti, ppuoi pirchì, boooh nun si sa!

BRUNU

(con tono paterno): È sempre ’a ta matri ca ma stuzzinia! Cc’âgghia fari, tiru a ’mpara macari iu.

PASCUZZA

(si avvicina alla mamma, le mette le braccia al collo, la fa squagliare tutta, la accarezza): Mamma, nun fati accussì, ca sapiti iu mi rispiaciu. V’agghia vistu sempre comu n’esempiu, e sparti agghia rittu a tutti amici miei, e ora vi viru ca v’asciarrati come ru’ piei! Ddài papà, vieni cca, racci ’n masuni â mamma ca ci passunu tutti cosi!

BRUNU

(si avvicina a LISA con passo breve e circo-spetto, LISA è manesca): Vieni cca Lisetta mia, ama passatu 35 anni assieme! (gli mette le braccia la collo e la bacia).

LISA

(fa la sostenuta, ma poi cede): Chista è ’a prima e l’utima vota, caru BRUNU, ’a prossima ti iettu fora, sulu cche causi i sutta. Ha’ caputu!

PASCUZZA

Mamma cca priparatu ri manciari?

LISA

Stasera, tanticcia ri maccu lurdu, ccu ru’ custicieddi ri maiali.

Ma ta frati unn’è? Cchi fa ssu sbannutu, nun no sapi ca sa ritirari a casuzza sua?

PASCUZZA

Mamma, Nzinu ormai è ranni, tô scuordi sempri ca avi vintott’anni?

LISA

A mmia cchi mi n’interessa cavi vintott’an-ni, na sta casa vali ’a rievula mia e rô ta patri: cuannu è â casa sua, puoi si pensa.

Tu BRUNU stira a tavula, ca manciamu. E nun ti scurdari i cucciari.

BRUNU imbandisce la tavola, LISA serve û maccu e iniziano a mangiare quando…

Toc, toc, toc.

BRUNU

Cu è dduocu! Cu è dduocu!

CARABINIERE

Signor BRUNU, siamo i CARABINIERI, âma parrari ccu lei.

BRUNU si alza e va ad aprire la porta.

Entrano due CARABINIERI in uniforme.

CARABINIERI

Signor BRUNU ciamâ ddari sta carta râ pritura ri Nuotu.

BRUNU

E cchi è sta cosa, iu nun sacciu legghiri, ma ligghiti viautri?

CARABINIERE

(il CARABINIERE sa leggere, ma cose facili, chista è nâ cosa difficili, gira e rigira la carta, alla fine non potendosi tirare indietro): Allura, allura, ’u prituri vi ordina ri cumpariri iuornu 23 ri stu misi pirchì v’anâ’ prucissari.

BRUNU

E c’agghia fattu, a cu’ agghia ’mmazzatu, iu a nuddu agghiu ’mmazzatu!

PASCUZZA

Papà, ma i pruciessi nun si fanu sulu pirchì unu ammazza ’na pirsuna, ma ppi tanti cosi autri.

CARABINIERI

Atâ vistu, aviti ’na figghia ‘ntillicenti.

LISA

Sì, comu ô patri!!!!!

BRUNU

Pirchì, cchi ci vuoi riri.

PASCUZZA

Papà amâ gghiri nta n’abbucatu, ca ’ccussì ni faciemu spiecari sta cosa cchiè ca è.

CARABINIERE

Ata fari accussi! Arrivederci e scusate, se v’ama fattu fari na mala manciata, scusati!

BRUNU

Nun vi preoccupati ca ri malamanciati si ni fa una ’a sira.

LISA

(pensierosa) Ma cchi pò ssiri sta carta? Ma cca fattu riscraziatu, parra, ci ha’ tiratu occa cutiddata a occa runu?

BRUNU

Ma cuali cutiddata, se rapu ’u cutieddu mi tagghiu iu.

LISA

E allura cchiè ca è sta cosa ra pritura.

PASCUZZA

Papà, iu canusciu ’n carusu, ca è abbucatu, è n’amicu miu, si ciama GABRIELE Nanfitò, sai e ’u figghiu ri ron Gnaziu Nanfitò ’u fatturi rô principi.

BRUNU

Ppi caritati, s’è comu ô sa patri è rispittusu è malazionista. Sbirru e ’nfami. Chissu ’na vota ppi ’na cruvidduzza i racina, mi fici passari tanti guai ccô principi, cuannu ci avieumu pigghiata a vigna ô rinazzu. No lassamulu iri ppa sa strada.

PASCUZZA

No, papa. E’ nu beddu ggiuvuni e nunn’è comu ô sa patri, è molto gentile e affa-scinante.

LISA

Ta figghia avi ragghiuni, se ’u putiemu ciamari, ciamamulu e finiemala ca, sulu accussì stasira sapiemu cchi è sta cosa.

BRUNU

E va bene, cch’amâ fari, ricitimi cch’amâ fari! Forza i dduocu, ricitimi cch’amâ fari.

PASCUZZA

Aspetta papà ca ora ci telefunu, e ’u fazzu viniri cca.

PASCUZZA va verso il telefono compone il numero, e…

PASCUZZA

Pronto, GABRIELE!

GABRIELE

Pronto PASCUZZA, unni si ca ti viegnu a truvari!

BRUNU

Ma chistu, che ’u sapia ca ci telefonava a ma figghia, boh (a bassa voce).

PASCUZZA

GABRIELE aviemu bisuognu ri tia, hâ’ veniri a casa mia ca ti vò parrari ma patri.

GABRIELE

Comu mi voli parrari ta patri, allura ’a cosa è fatta, che bellu, stagghiu viniennu.

Si sente bussare: Toc toc toc.

PASCUZZA

(subito va ad aprire): GABRIELE, ma cuantu si beddu, ciau! (con gli occhi se lo mangia, la mamma si accorge di tale comportamento).

LISA

Prego, accomodati, assittiti figghiu miu, ca ’u ma maritazzu avi nu ’mbruogghiu ca sulu tu cciù puoi sprugghiari.

GABRIELE

(con molto garbo saluta LISA e BRUNU, non riesce a capire cosa stia succedendo): Buona-sera signora LISA e signor BRUNU, ciao PASCUZZA (si squaglia tutto).

BRUNU

(con tono autoritario): Rabbiele, a ma figghia ma dittu ca si abbucatu, e siccomu

ca comu rici sta carta iu agghià cumpariri ravanti o prituri e mi ci voli nabbucatu, ma richiddu buonu, tu comu si?

GABRIELE

(imbarazzato dalla domanda): signor BRUNU, prima vediamo quale è il capo di impu-tazione e poi vediamo se è compito mio, caso mai vi indirizzo da qualche altro collega più esperto di me.

BRUNU

Chistu è parrari, ciaru e niettu! Allura è beru ca nun sî comu ô ta patri!

PASCUZZA

Sai, GABRIELE, mio patre conosceva tuo patre.

GABRIELE

Ho capito che lo conosceva, e forse lo conosceva bene, di sicuro ci faceva sparire qualche contenitore di uva.

BRUNU

Cruvedda, cruvedda si rici, cru-ve-dda.

PASCUZZA

Papà, papà, finiscila! Avi ragghiuni ’a mamma, sî sempri ’u solutu macari cuannu ci sunu i cosi seri.

LISA

Ha’ vistu macari a ta figghia ti sta canusciennu.

GABRIELE

Allora, mi fate vedere questa compa-rizione.

BRUNU

A tia, LISA, pigghia ssa carta e raccilla ô carusu, ca finarmente nâ legghi e sapiemu cchi è sta cosa.

LISA

(va nel settimino, apre un cassetto e prende la carta): Te’ GABRIELE.

GABRIELE legge con attenzione e comincia ridere, ridere.

BRUNU

Ma cchi fa’ rirri, ma allura e ’nu schierzu

PASCUZZA tutta rossa in faccia, non si aspettava una reazione da parte di GABRIELE in questo modo, tuttavia, oramai…

LISA

Allura, GABRIELE, cchi è ’u fattu? Parra, riciannillu.

GABRIELE

Non vi preoccupate non è nulla, sono le cose che succedono ai vivi, il mondo purtroppo gira così, e per alcuni gira al contrario: siete stato denunciato per furto di mandorle dal vostro limitante, perché avete raccolto le mandorle della pianta nel limite da solo, e sapete come è la legge, tutte le mandorle che cadono nella super-ficie del limitante sono sue.

E voi, è vero, li avete lasciate lì le mandorle, ma lui sostiene che gli avete lasciato più cozze che mandorle, quindi vi siete prese le mandorle, e lasciato le cozze, per un numero di 13 cozze in più, rispetto alle mandorle.

PASCUZZA ride, ride e ride.

BRUNU

(Non ha compreso la cosa ma visto che ride PASCUZZA ride anche lui): Ah, ah, ah! ma cchi è sta cosa? Mi crirriti nunn’agghiu caputu nenti, ma stagghiu viriennu ca è ’na cosa seria: ddu curnutu ri ron Biaggiu m’avia rittu ca ma facia paiari e ha fattu!…

’U curnutuuuu!

GABRIELE

Signor BRUNU, stia tranquillo, dimostre-remo che lei non ha rubato nessuna mandorla.

Si chiude la scena prima.

Secondo Atto

Siamo al giorno della causa.

BRUNU è allegro, tranquillizzato dal suo amico avvocato, accompagnato dalla figlia e dalla moglie.

Aula di pretura.

Pretore al centro, alla destra il CANCELLIERE, davanti a destra l’imputato, l’avvocato, la figlia e la moglie; alla sinistra l’avvocato e il ricorrente ron Biaggiu.

Attesa. BRUNU si vota e sbota.

Entra il GIUDICE.

GIUDICE

CANCELLIERE, chiami la causa.

CANCELLIERE

don Biaggiu Scorsonelli contro BRUNU TIMPARUSSA.

GIUDICE

Chiami se sono presenti i testi.

CANCELLIERE

Signor Biaggiu Scorsonelli.

BIAGIU SCORSONELLI

Prisenti

CANCELLIERE

Signor BRUNU TIMPARUSSA

BRUNU TIMPARUSSA

Prisenti. Ca m’agghia purtatu macari ’a ma muggheri e ma figghia.

GIUDICE

(con tono adirato ma paternalistico):

Signor BRUNU, sua moglie non serve e neanche sua figlia.

BRUNU

Ma cchi sta diciennu, signor GIUDICE, ca ma muggheri nun servi? Ma sta schirzannu! Ma muggheri ancora è artiva e balenti! Fuorsi avi ’n puocu ri ragghiuni ppâ ma muggheri, chista ccià fazzu passari, ma ’a ma figghia no! ’Na stidda rô pararisu, chista no, ma figghia eni…

GABRIELE

(Punge con una mano il fianco di BRUNU, a voce bassa): Stia zitto, stia zitto!

GIUDICE

Signor BRUNU, la potrei fare arrestare per oltraggio alla corte, ma siccome ho capito che lei non capisce nulla, lo perdono, ma per cortesia, avvocato, lo faccia stare zitto, o lo butto fuori!

GABRIELE

Sì, signor GIUDICE, grazie.

BRUNU

(Ha capito che ha combinato qualcosa di brutto, ma non ha capito cosa, a bassa voce): Ma comu, m’affenni ’a muggheri e ’a figghia e iu agghia stari mutu, bella è ’ccussi; ’a prossima vota mi fazzu iurici, accussi puozzu affenneri tutti.

GIUDICE

CANCELLIERE mi legge il capo di imputazione, o lo vuole spiegare lei, avvocato Santonera?

AVV. SANTONERA: vecchio, con occhialini e sopracciglia marcate, goffo, disordinato. Nelle mani ha una cartella vecchia, piegata, la apre e tira fuori dei fogli pieni di chiazze d’olio.

BRUNU

Talè stu ’ncrasciatu, ma cchi cci ha frittu i saurieddi?

LISA

E statti mutu, nn’ha’ caputu ca se parri t’attaccunu.

BRUNU

Buonu fussi, ca accussì ma ripussassi na puocu ri tiempu!

AVV. SANTONERA

(finalmente dopo essersi aggiustato): Signor GIUDICE, parlo nell’interesse del qui presente Biagio Scorsonelli, da Rosolini, proprietario di un fondo agricolo in tenere di Noto c.da Perpetua, di ha. 00.23.00, circa un tumulo, fondo lasciato dal di lui padre per successione n. 23 vol. 45 del 12.12.1967, presentata presso l’ufficio del registro di Noto, di cui allego copia, fondo che si trova confinante al pezzo di terra del qui presente BRUNU Timparossa, soggetto dedito al furto, alle minacce e all’aggres-sione. Tempo fa il mio cliente fu minacciato dal qui presente BRUNU.

GIUDICE

Si attenga al capo di imputazione, per cortesia.

AVV. SANTONERA

Sì, signor GIUDICE, ma la descrizione del Timparossa serve per delineare il soggetto che abbiamo di fronte, soggetto dedito al malaffare come ho dimostrato testè. Or dunque, il Timparossa, una volta, nel lon-tano 1956, minacciò il Biagio Scorsonelli, con testimone, il signor SELVAGGIO Salva-tore, che chiamo qui a testimoniare.

GIUDICE

Ma che testimone e testimone! Avvocato, si attenga ai fatti odierni.

AVV. SANTONERA

Signor GIUDICE, purtroppo per dimostrare la ragione del mio cliente, la mia linea di difesa inizia da molto lontano, e lo devo far testimoniare, ella mi scuserà della mia insistenza ma alla fine si renderà conto che tale testimonianza sarà necessaria, anzi indispensabile per la causa.

GIUDICE

E va bene, lo faccia entrare.

AVV. SANTONERA

Chiamo a testimoniare il signor SELVAGGIO Salvatore.

Si presenta il signor SELVAGGIO Salvatore.

GIUDICE

CANCELLIERE, proceda con il rito.

CANCELLIERE

Lei si chiama?

SELVAGGIO

SELVAGGIO Salvatore, nato a Pachino il 3.12.34 di professione pensionato, ho fatto tanti mestieri.

GIUDICE

Basta, risponda solo alle domande signor Selvatico.

SELVAGGIO

SELVAGGIO, vostra eccellenza, stu nomu mô sbagghiavanu macari cuannu mi fici ’u militari.

GIUDICE

Allora, ha capito che deve stare zitto?

CANCELLIERE

Legga qui, a voce alta.

SELVAGGIO

Giuro di dire tutta la verità e nient’altro che la verità, lo giuro.

E cchi c’era bisuognu ri stu giuramentu, iu ’u fici cuannu era militari ’u giuramentu!

GIUDICE

Stia zitto per cortesia, avvocato lo preghi lei, o chiudo la causa.

AVV. SANTONERA

Stia zitto, signor SELVAGGIO! Mi risponda a questa domanda: ricorda se in occasione della lite per il limite del terreno il BRUNU menava il Biagio?

SELVAGGIO

Signor GIUDICE, prisirenti e marescialli, iu ’n tumpuluni sulu ci vitti rari, ppuoi se cci ha minau o cci ha sucau iu nun no sacciu.

GIUDICE

Basta, questo non è un circo! Avvocato Santonera, basta, lo faccia uscire, è uno schifo. Continui lei AVV. SANTONERA, ma si sbrighi!

BRUNU

E cchi è stu iurici, nu bersaglieri! Però è nirvusu. Si sarà sciarratu ccâ sa muggheri? Hâ birrî ca avi a muggheri comu ’a mia?

AVV. NANFITO’

Stia zitto, signor BRUNU, stia zitto!

GIUDICE

Allora, AVV. SANTONERA, ancora non mi ha fatto capire quale è la questione.

AVV. SANTONERA

Allora, il mio cliente, don Biagio Scorsonelli, proveniente da una nobile casata…

Dal pubblico una voce… «FALLUTIZZI!»

AVV. SANTONERA

Purtroppo, ha come confinante questo BRUNU, persona manesca e ladrone. Il fatto è questo: ad una distanza di 20 cm dal limite nacque una pianta di mandorla romana, non so se sa che vuol dire romana, signor GIUDICE.

GIUDICE

Non lo so, me lo spieghi.

AVV. SANTONERA

Allora, abbiamo tre varietà di mandorle:

la “pizzuta”, la “romana” e il “fasciu-nieddu”; quella che vale di più è la pizzuta che serve per confezionare i confetti, poi vale ancora un poco meno la romana,

circa il 30% meno la pizzuta, e poi il fasciunieddu che vale la metà della pizzuta.

GIUDICE

Grazie della spiegazione dotta e sapiente.

AVV. SANTONERA

Nacque questa pianta a circa 20 cm dal limite, BRUNU, soggetto delinquente, la fa crescere e anche bene, la cura con amore che in circa 5 anni si mette in produzione, e come lei sa e conosce la legge del frutto pendente, se la pianta è al limite spetta tutto ciò che cade nel fondo del limitante: questo quest’anno non è successo poiché il mio cliente avendo avuto una operazione nella prospera era all’ospedale, tuttavia devo riconoscere che un po’ di mandorle sono state trovate nel fondo del mio cliente, ma al conteggio delle cozze delle mandorle, risultavano 13 cozze senza le relative mandorle. Chi le ha prese? Chi le ha rubate? se non il BRUNU, sapendo che non c’era don Biagio ha allungato la mano, prendendosi le mandorle e lasciando le cozze.

Il mio cliente, cosa vuole signor GIUDICE, vuole il suo avere più le spese morali e materiali. Grazie.

GIUDICE

Grazie, AVV. SANTONERA. Lei, signor BRUNU, vuole fare qualche dichiarazione.

BRUNU

Vi ringrazziu, vostro onore, iu sugnu ’n povuru campagnuolu, nun sacciu legghiri e mancu scriviri, e sapissi tutti n’ana ’mbrugghiatu, sti canazzi ri paisi.

’A maccitedda ri miennili, nunn’è beru ca nasciu sula, ’a ciantau ’a bonarma rô ma patri, pirchì prima era tutta ’na lenza, ppuoi ’a ma surastra sô vinniu e sô ’ccattau stu…, Biagiu, ca si fa ciamari ccô don.

Iu ccô furcuni, cuannu cuotulu ’a maccia a miennila, cuotulu normali, unni carunu carunu, e sempri cci ha statu ’a sâ presenza pirchì sempri agghia ciamatu. Sta vota ’a sa figghia mi rissi ca era o spitali e iu ci agghia lassatu i miennili ’n terra, mancu una mi n’agghia pigghiatu! ’U Signuri mi è tistimoniu.

Iu m’agghia cugghiutu i miei e mi n’agghia iutu. Se ci ruvularru i scorci o i miennuli chistu iu nun nû sacciu. Sulu iddu si pò cuntari i scorci che miennili e i scorci sensa miennili: è a mancanza o cuffari. Chistu e cuantu.

GIUDICE

Vuole aggiungere lei, AVV. NANFITO’, qual-cosa a discolpa del suo cliente.

AVV. NANFITO’

Grazie signor GIUDICE, la rappresentazione fatta dall’illustre collega, non sembra rispecchiare la realtà, per prima cosa il mio cliente alla data odierna è incensurato e questa è la prima volta che entra in un’aula di tribunale, quindi chiedo alla S.V. di chiedere all’illustre collega di moderare i termini.

BRUNU

LISA, ma cche bravu Rabbieli, ma cche bravu!

LISA

Zittiti, scimunitu!

AVV. NANFITO’

Vengo ora alla rappresentazione dei fatti, signor GIUDICE. Tutto vero quello che ha detto l’illustre collega, sulla pianta di mandorla romana, in italiano si chiama mandorla comune, gemellata. Il mio illustre collega conosce il codice civile a modo suo, l’albero che nasce a distanza del limite, il frutto pendente viene diviso a metà, e non esclusivo del fondo dove ricade, solo quando l’albero cresce nel limite, cioè al centro il frutto viene diviso in base dove cade con la ramazzata. Siccome l’albero è a distanza come testè è stato detto di 20 cm, il frutto caduto sul fondo del signor Biagio deve essere diviso a metà. Pertanto signor GIUDICE chiedo la restituzione della metà delle mandorle raccolte quest’anno e le metà degli ultimi cinque anni. Inoltre chiedo il pagamento delle spese processuali e morali, poiché tanto hanno fatto soffrire il mio cliente e tutta la sua famiglia.

In separata sede si chiederanno i danni morali da parte della moglie e della signorina Pascuzza figlia dell’imputato BRUNU Timparossa, innocente.

GIUDICE

Grazie, AVV. NANFITO’. Mi ritiro per deliberare.

Rimasti nell’aula, BRUNU guarda ridendo Biagio, GABRIELE lascia gli occhi sopra Pascuzza. Vi è una aria di allegria.

Dopo un po’ entra il GIUDICE con il verdetto in mano.

CANCELLIERE

In piedi!

GIUDICE

In nome del popolo italiano, il Tribunale di Noto condanna il signor Biagio Scorsonelli a risarcire la metà delle mandorle raccolte quest’anno e dei cinque anni precedenti nella misura di un tumulo l’anno per un ammontare di sei tumuli totale di man-dorla comune, e alle spese processuali.

CANCELLIERE

La seduta è tolta.

Il GIUDICE si ritira.

Terzo Atto

Abitazione di BRUNU

BRUNU

LISA, ci amâ fari nu rialu a Rabbieli, abbucatu, na datu tanta soddisfazzioni, e macari grazie a PASCUZZA ca canusci sti giovini, amici suoi.

LISA

Ca certu, scimunitu, ca ci hâ’ fari ’u rialu, autru ca ’u rialu! Ora avvocati mancianu ccô rialu tuou, chiddu a travagghiatu e hâ’ siri paiatu, come a tia qaunnu ti ni vai a travagghiari nâ gghenti.

BRUNU

(imbarazzato, non sa quantificare l’onorario): E cuantu ci amâ ddari, faciemu ’n cuntu â fimminina: ama statu â pritura ru’ uri e menza, ’n campagnauolu varagna 30.000 £ ô iuornu, ppi 7 uri, chistu ha fattu mittiemu 3 uri e menza, 15.000 £ ccià bastanu e ccià superciunu!

LISA

Ha’ vistu ca si bestia matriculatu! Chiddu ti cerca chiddu ca voli, no chiddu ca ci vuoi rari tu! Cuannu veni, anzi, ci vai nô sturiu e ci ’ddumanni cuantu ci ha’ ddari?

BRUNU

(tutto confuso): E va beni, ora mi viestu e ci vagghiu. Stavota ta scutu!

LISA

Ha’ vistu ca stai mittiennu gghiuriziu, BRUNU!

PASCUZZA

Papà, mamma, una bella notizia, stasera veni GABRIELE a farci visita.

LISA

Comu, ’u ta patri ci hâ gghjri nô struriu ppi paiallu!

PASCUZZA

E beh, ’u pò fari, macari cca, a casa nostra, cchi c’è ri mali.

BRUNU

Iu mi cagghiu, comu ci agghia ddiri, cuantu t’agghia ddari Rabbieli ppi dda causa?

PASCUZZA

N’ ti prioccupari papà, casu mai cciò ricu iu!

BRUNU

Ma cchi figghia ca ci agghiu, figghia ri oru, cu ti pigghia è furtunatu.

LISA

Allura, vistu ca stasira veni GABRIELE a casa nostra, telefonici e ddicci ca mancia ccû niautri; certu, ci putiemu fari ’na corda ri sausizza e n’anzalata ri lattuca, ca ha purtatu stasira ’u ta patri. Cu ’u sà se sâ mancia, iddu è abbituatu a autru manciari.

PASCUZZA

Ma cchi ddici mamma, a sausizza sâ manciunu tutti, ma no ’na corda, ’n puzzuddu e basta.

LISA

’U ta patri se nun ci ni runi ’na corda nun s’accuntenta.

Si sente bussare: Toc toc toc.

PASCUZZA corre alla porta, apre e trova GABRIELE.

PASCUZZA

GABRIELE, iu ci agghia parratu ccô ma patri e ma matri ri ddu fattu, e va bene.

GABRIELE

Come, hanno acconsentito, così senza conoscermi?

PASCUZZA

Tu fai comu ama rittu.

GABRIELE

Va bene.

LISA

Entra GABRIELE, assittiti.

GABRIELE

Buonasera, signor BRUNU, signora LISA, buonasera! Mi sono permesso di portare un presente, un vassoio di dolcini di Senia, fatti apposta per voi.

BRUNU

LISA, cca i cosi nun cuadranu, comu…

LISA

E statti mutu ca sempri parri, mutu.

BRUNU

E stamini mutu.

GABRIELE

So, mi ha detto PASCUZZA, che ne avete parlato, e mi ha detto che siete d’accordo, non avete nulla in contrario.

BRUNU

Certo, figghiu miu, cuali contrarietà ci avissi hâ ssiri, tuttu ha filatu lisciu comu l’uogghiu! Macari LISA è raccordu, anzi ha statu idda a prissarimi…

LISA

Certamenti, iddu come ô solutu vulia struppiari ’a cosa, ma ppuoi ha caputu ca è ’na cosa ca s’hâ fari ppi forza. Siemu tutti contenti e raccuordu.

GABRIELE

Allora vi posso chiamare papà e mamma.

Si chiude la scena con abbracci e baci.

Fine