L’amore è cieco e a morti è orba

Commedia brillante in tre atti di

GIOVANNI ALLOTTA

Belmonte Mezzagno 23/09/07

Personaggi

TURIDDU, Capo   famiglia

CATARINA, Moglie

CICCINA, Figlia brutta

ROSINA, Figlia bella

TANINU, Barbiere (aspirante fidanzato)

VICE’, Idraulico (l’amante)

Prefazione

Il titolo di questa opera è un famoso detto paesano, dotato di una perspicace e ironica comicità. Ispirandomi a questo detto, ho voluto racchiudere le classiche abitudini di una famiglia siciliana, intenta a trovare marito alle figlie. Resa comica, dalle vicende che si susseguiranno, facilmente strapperanno una risata, ma pian piano emergerà una morale che darà uno schiaffo alle coscienze di colori i quali non sanno che: L’amore è…
Nel corso della lettura della commedia, troverete dei vocaboli espressamente scritti in dialetto. Accanto, troverete la definizione in italiano, evidenziata da: – …………- .

Primo Atto

(Inizia la scena in una stanza da cucina. Entra Turiddu, un siciliano verace, con la coppola in testa e un fucile a tracollo. Si siede intorno al tavolo, posa il fucile e chiama la moglie)

TURIDDU

Catarina… (Carica di poco il tono) Catarina (Esplode e urla) Catarina, quannu ti chiamu a lassari tutti cosi e ta stuccari a vina da nuci du coddu e a beniri subitu cca!

CATARINA

(Entra spaventata con i bigodini in testa) Chi è Turiddu, scusa si ti fici aspittari! Chi ti servi?

TURIDDU

(Idillico) Nenti, ti chiamavu pi fariti accorgere ca sugnu arrivatu! (La guarda bene) Ma chi sunnu si cosi ‘n testa,  pigghiasti a correnti o ti nisciu u ciriveddu?

CATARINA

Ma chi correnti! Vinni Giusi a farmi i capiddi.

TURIDDU

A chi c’eri ti putivi fari dari ‘na sistemata o ciriveddu!

CATARINA

Picchì? Ti paru tantu pa pressa?

TURIDDU

Pa pressa no, pu ricoveru si!

CATARINA

(Triste) Ogni matina mi alzo e cinqu  tri minuti e venti secondi…

TURIDDU

(La interrompe, e la sgrida) Anzi! Vidi, ca sta matina ti sei alzata con  dieci secunni di ritardu, mi facisti u cafè cu un minutu di ritardu! E poi, pi culpa tua, cacavu cu du minuti di ritardu! No no, ‘un hava succediri cchiù ‘na cosa di chista! A prossima vota, t’ammazzu!

 

CATARINA

Si è veru ca mi susivu cu deci secondi di ritardu, ma ‘un vju qual è u problema si cacasti cu du minuti di ritardu! O prima o dopu, ‘un havii a cacari sempri?

TURIDDU

Hai ragioni prima o dopu! Ma ‘un lu sai ca ju, fazzu tuttu a tempu? Pi curpa di to deci secunni di ritardu, mi facisti u cafè cu un minutu di ritardu, passavu u gabinettu e nun mi viniva di fari nenti. Arrivatu davanti a porta, passaru i du minuti e mi cacavu di supra! ‘nveci, si ti susivi a tempu, i du minuti di ritardu, ju era sincronizzatu cu gabinettu! ‘nveci… !

CATARINA

E va bene, ‘na cacata cchiu ‘na cacata menu! Tantu a schiava dintra ‘un c’è chi lava, ti fa  i pulizii, u manciari. Nun ti fazzu mancari nenti e mi tratti sempri mali! Mancu dici: “Me mugghieri, mischina, tuttu u jornu si fa un culu accussì( Fa la figura con le mani) sempri chi travagghìa, si miritassi  ‘na bella vacanza!”

TURIDDU

Ragioni hai! Si bo, ti pozzu iri a lassari in un posto di villeggiatura si trova a Palermo, è un posto di lusso dunni ti scordi tutti i pinseri. Vidi chi beddi posti ci sunnu a Palermo e io, nun ti ci haiu mai purtatu! Mah, cosi di pazzi!

CATARINA

(Felice) Mi ci porti veru?

TURIDDU

Ca certu, ti pari ca scherzu?

CATARINA

Come si chiama stu posto di villeggiatura che si trova a Palermo?

TURIDDU

È famoso stu posto, ci vannu tutti chiddi convinti cu ciriveddu. Si trova in via Gaetano la Loggia. !

CATARINA

(Pensa un po’) Aspetta, in via Gaetano la Loggia sulu u manicomiu c’è! Mi pari ca ‘un esiste posto di villeggiatura.

TURIDDU

Picchì ‘nzoccu havii pinsato? Io ddà ti vogghiu purtari! Cchiù bella vacanza di chidda! Ti scordi tutti i pinseri!

CATARINA

(Gemente) Chistu mi meritu? Se sei arrabbiato pi fatti tui, chi ci curpu ju!

TURIDDU

(Dispiaciuto) Scusa, u sa chi fu, oggi jvu a caccia e turnavu dintra a manu vacanti! (Nervoso) Pi mia è un disonori!

CATARINA

Dici ca si u megghiu cacciatori du munnu, e torni dintra senza nenti?

TURIDDU

È statu u megghiu cacciatori, finchè è statu sulu! (Tra se) Ma comu mi pirsuadivu a purtarimillu!

 

CATARINA

Picchì, a cu ti purtasti a caccia?

TURIDDU

A Furtunatu! Nun cridiva ca sugnu u megghiu cacciatori du munnu! Comunque, arrivamu in campagna e vitti un ammasso di petri, ci dissi: “Furtunatu, ora ju fischio, teniti prontu ca nesci un cunigghiu!” Fischiavu, nisciu u cunigghiu e ci sparà. Ficimu centu metri, c’era un bucu beddu grossu, u stissu discursu: “Furtunatu, io fischio, stai prontu, di cca nesci un cinghiali!” Frischiu nesci u cinghiali, l’ammazza e metti nno saccu. Du centu metri dopo, c’era un bucu cchiù grossu assai di chiddu du cinghiali; Fischiavu, niscì un cervo e ci sparà. All’improvviso, mi alluntanu pi ghiri a cacari e lassavu sulu a Furtunatu. O ritornu, dunni havia lassatu a iddu c’eranu carabinieri, polizia, sbirri. Dumandavu si avianu vistu un cacciatore, mi dissiru ca era in ospedale! Arrivo o spitali e vju Furtunatu tuttu infasciatu, comu ‘na mummia! Ci dissi: “Chi successi!” U sa chi mi dissi?

CATARINA

Ti dissi ca u violentaru?

TURIDDU

Nun ci avissi finutu megghiu! Mi dissi ca, mi vuliva imitari a fischiare, pinsannu ca divintava puru iddu, cacciatori doc! Fici due cento metri, vitti un bucu grandissimu, s’immaginava ca nisciva l’elefanti. Appena fischiò …ci nisciu u trenu!

 

CATARINA

(Spaventata) Mischinu! E u pigghiò di pettu?

TURIDDU

No, u pigghiò di strisciu! Chissa fu a so fortuna!

CATARINA

U vidi? Talmente sei fissato chi barzelletti, ca a to vita è ‘na barzelletta! (Pensandoci) Però, fu veru furtunatu, Furtunatu! Si si chiamava Pino o Giuvanni o non lo so, scummissa ca muriva!

TURIDDU

(Guarda per un po’ la moglie stupito) U vidi, poi dici ca ciriveddu ‘un hai! (La bacia sulla fronte) Dall’intelligenza chi hai, si vidi subitu ca si me mugghieri!

CATARINA

V’accatta anticchia di ricotta o cacio, pi manciari. Intanto ju continuo a travagghiari o tilaro, ste finennu di fari un linzolu.

TURIDDU

(S’innervosisce) Havi ‘na vita chi ti sentu diri ca sta finennu un linzolu! Dimmi ‘na cosa, sta facennu puru i linzola pi figghi di figghi di to figghi?

 

CATARINA

Chi c’entra! Havi ‘na vita chi travagghiu o tilaru per fare il corredo alle tue figlie. Tu scurdasti ca avemu dui figghi fimmini?

 

TURIDDU

Chista è a cunsumazioni!

CATARINA

Oh, comu ti permetti a diri sti cosi?

TURIDDU

Intendevo è chista a cunsumazioni, pu fattu du corredo! Tu spenni picciuli p’accattari a stoffa, e iddi nun si maritanu. Ju travagghiu comu un sceccu e iddi nun si maritanu. Vaju a caccia e iddi, nun si maritanu!

CATARINA

Chi vo diri, vai a caccia e iddi nun si maritanu?

 

TUTIDDU

Nel senso ca mi dicissiru: “Papà, trovami un cani di mannara ca mi vogghiu maritari” Io, mi facissi in quattro per trovarlo!

 

CATARINA

Quannu parri così, pari un attori! Se i to figghi sunnu ancora zitelle, a curpa è tua! Chiddu è cacatu, e nun è bonu. Chiddu è pisciatu, e nun è bonu. Dimmi tu, quannu sti fimmini hannu a pigghiari maritu?

TURIDDU

Veru haiu dittu accussì, ma l’haiu fattu  picchì sunnu ancora picciridde!

CATARINA

(Ironica) Sunnu ancora picciridde? A cchiù nica havi i baffi. A cchiù granni havi a lingua longa! E tu i chiami picciridde!

TURIDDU

Ora basta, arrivò u mumentu ca si devono maritare! Pozzu travagghiari sempri pi iddi? Haiu esageratu, chiddu nun è bonu, chiddu nun havi proprietà. Chi mi interessa ora, a cu vonnu si pigghianu! Basta ca si maritanu e si levanu di ‘n menzu i peri!(Pensa un po e parla tra se) Si levanu di ‘n menzu i peri? E si va pigghianu ‘na cantunera di pettu, chi sacciu, cocchi maniacu o drogatu…

CATARINA

(Si avvicina) Ma chi hai ca parri sulu! (Ironica) Chi è, forsi, ti nisceru a tia i ciriveddi e ti servi a tia ‘na bella vacanza in via Gaetano la Loggia? Chi dici!

TURIDDU

(Adirato) Chi dicu? Ca si ‘un ti tappi ssa vucca, ta tappu ju ca colla attak! Accussì è sicuru ca ti zitti e ‘un dici fissarii!  Comunque, stava pinsannu comu pozzu pritenniri ca Rosina e Ciccina si fannu ziti, si nun c’è di fidarisi di nuddu! Ti pari ca sugnu tantu stupitu di falli fari ziti cu u primu chi capita?

CATARINA

Chistu è veru! Allura, chi pensi di fari?

TURIDDU

(Confuso) Avissimu a truvari un bravu picciottu, chi sacciu, un pezzu di pani, va! Si fussi bravu a disegnari ciù disegnassi ju un beddu zitu a tutti dui e ‘un ci fussiru problemi! ‘Nveci, ju sugnu bravu sulu a sparari…

CATARINA

Menu mali, ca ogni tantu a dici ‘na cosa bona! Veru, si bravu sulu a sparari, ma… grandissimi strunzati!

TURIDDU

(Risatina ironica) ah ah ah! Dettu di tia è un complimentu! U Pisciaru

‘nzoccu havi abbannìa! /grida/  (Catarina si rode)

CATARINA

Comunque evitu ju, ca sugnu cchiù nica! Turnannu o discursu, u sai a cu stavu pinsannu comu bravu picciottu, a Peppinu u furnaru!

TURIDDU

Se Petru fudduni! Ma chi c’entra Peppinu u furnaru?

 

CATARINA

Tu dicisti, un bravu picciottu, un pezzu di pani e mi vinni in mente iddu!

 

TURIDDU

(Ironico) Chi si comica, mi staiu ammazzannu di risati! U sai ca putissimo sfruttari sta critinaggini chi hai, facennu commedie! Almenu, fai picciuli! (Pensa un po’) U sa chi fazzu? Ci pensu ju a truvari u zitu pi tutti e dui!

CATARINA

Ci pensi tu? Ma va curcati! Picchì u zitu havi a piaciri a tia?

TURIDDU

Picchì a cu havi a piaciri a iddi? A mia!  U sai a cu staiu pinsannu, a Taninu u barberi. Iddu si, ca è un picciottu appostu, travagghiaturi.

 

CATARINA

Si ma tu scordasti ca avemu dui fimmini? A cu pensi di daricillu a Ciccina o Rosina?

TURIDDU

A picciridda,… a Ciccina va! Per ora, pensu pi idda, picchì parti svantaggiata rispettu a Rosina.

CATARINA

E tu pensi ca Taninu si pigghia a Ciccina?

TURIDDU

E va beni, ju mica ci haju a dire ca Ciccina è, dicemu poco… bedda!

CATARINA

Nun mi riferisciu a chiddu, ma o fattu ca Taninu ha statu sempri innamorato pazzo di Rosina. Pensi ca cancia idea?

 

TURIDDU

Nun ti scantari ca cancia idea! E poi, chi differenza c’è tra Ciccina e Rosina? (Si guardano negli occhi facendo capire che c’è la differenza) Comunque, dicci a Ciccina chi si pripara, cu sa quannu a chiamu avissi a fari moriri a Taninu! Ora vegniu! (Esce)

CATARINA

Signuri, fa ca va bona sta commedia chi sta architettannu me maritu. Chiossà pi Taninu, mischinu havi ‘na vita davanti, avissi a veniri a moriri propriu cca! (Chiama la figlia) Ciccina, Ciccina. (Non le risponde) Ma picchì ‘un mi rispunni? (Tra se) ‘un facemu ca si taliò o specchiu e murìu? Ma chi dicu sti fissarii, ormai idda u sapi ca fa schifu! Ciccina, Ciccina! (Ciccina entra di nascosto e si nasconde sotto il tavolo. Catarina va a sedersi e Ciccina le urla facendola spaventare)

CICCINA

(Voce mascolina. È trasandata, grassa e senza denti) Cca sugnu! Chi è mamma, ti sei spaventata?

CATARINA

Chi ti scoppiassi a vina centrali capillari di corna! Accussì, ma fari scantari?(Si mette mano nel petto) Senti, comu mi batti u cori! Si mi levu a manu, scappa!

CICCINA

Scusami mammina, a prossima vota non mi nascondo più sotto il tavolo!

CATARINA

No, pi mia ti po’ ammucciari puru sutta u lettu! ‘Un è chistu chi mi fa scantari, ma si tu ca mi fai veniri un corpu di sangu! Cu ssa faccia di cadavere in vacanza chi hai!

CICCINA

Ma perché mi dici così mammina, sugnu brutta?

CATARINA

No, ma quannu mai! Pari scappata du manicomio!

 

CICCINA

(Innervosita) Pi essiri cchiù sapurita, mi misi i vestiti da duminica! E tu continui a dirmi sempre sempre, ca sugnu brutta!

CATARINA

Chi c’entra, sei troppo bellissima! Sei megghio di Emanuela Arcuri! Però, si ti vistivi di lavoranti, stavi megghio! Sunnu i robbi ca ti fannu svalutari! Comunque, ti chiamavu pi diriti: (Dolce) Ti piacissi si ti facissi zita?

CICCINA

(Felice)Macari Diu! Raccussì, avissi un uomo tutto per me e putissimo fari tutti cosi!

CATARINA

(Adirata) Oh, ma chi è! Si nun ti calmi, i jammi ti rumpu! Per punizione, scordati di vidiriti u cartone animato la principessa sul pisello!  Mi pari a mia, a scusa di taliallu (Allude all’oggetto) ti vinni u disiu…(Ciccina è mortificata. Catarina torna idillica) Comunque, u sai con chi ti devi fare zita? Con Taninu u barberi!

CICCINA

Taninu u barberi? No, cu iddu nun mi fazzu zita, è brutto!

CATARINA

(Ride con ironia) Talè che bella chista! Dici a iddu lariu, tu ti taliasti?

CICCINA

(Triste) Perché sono brutta?

CATARINA

Ma quannu mai! Ti dissi ca sei troppo sechisi! E poi mi devi fare una cortesia, nun ti arrisicari cchiù a trasiri in bagnu a rumpiri i specchi!

CICCINA

Ma che dici mamma, ju nun li rumpu i specchi!

CATARINA

U capivu, allura sunnu i specchi chi si rumpinu suli appena ti vidinu! Si ti dicu ca si bedda, nun c’è bisognu di taliariti sempri  o specchiu! Comunque, dicu è giustu ca ta fari zita, hai una certa età, ma nun puoi pritenniri di circaritillu sula u zitu, picchì chi tempi chi currinu, nun c’è di fidarisi di nuddu! E poi Taninu è bravu, travagghiaturi, lo devo ammettere è puru un beddu figghiu! Secunnu mia, appena u guardi bonu, t’innamori! (Si sentono arrivare Turiddu e Taninu) Cca sunnu! Scappamu!

CICCINA

Mamma, u tempu chi aspettu, mu pozzu vidiri u film: Babe, maialino coraggioso?

CATARINA

(Adirata) Pezza di vastasa! Ti dissi ca sti film erotichi, nun ti la vidiri, ca poi smanie!

CICCINA

(Piagnucola) E va beh! Allura, mu pozzu vidiri: Pippi cazze lunghe?

CATARINA

(Sempre più adirata) Ancora! Mancu cià misu manu, e già parra di cazze lunghe! (La insegue ed esce insieme a Ciccina) Veni cca, pezza di porcellina!

TURIDDU

(Entra con Taninu che ha il camice da barbiere) Prego Taninu, fai come se fossi a casa mia!

TANINU

(Giovane con espressività comica) Grazie Don Turiddu, ogni volta che entro a casa vostra mi sento tanto bene come se fossi a casa vostra!

TURIDDU

Bravo Taninu! Tu sai ca ci tengo a questo! U miu è miu, u tuo è mio! (Taninu annuisce, felicemente) Mi piaci come picciotto, perché sei troppo sveglio! Ora dimmi, secunnu tia, perché ti purtavu a casa mia?

 

TANINU

Non lo so! Forse, per fare la barba a vostra suocera!

TURIDDU

(Ride, seguito da Taninu che si stramazza dalle risate. Turiddu, ridendo, gli da due schiaffi, Taninu dal dolore non ride più) Sei sempri u solitu, ca scherza! Ma u scherzu è bellu, finchè dura poco! Comunque, vinnimu cca, pi farmi a barba io

TANINU

(Arrabbiato) Mi facistivu fari tanta strata pi farivi a barba dintra! A putivamo fari nno saluni! Almenu vinivanu clienti e guadagnava, inveci…comu ragionati? Bho!

 

TURIDDU

(Si alza gonfio di rabbia) Chi dicisti? Dillu navutra vota, nun lu capivu!

TANINU

(Terrorizzato. Capisce le male intenzioni di Turiddu) Nenti, state calmo don Turiddu, dissi ca vi devo fare la barba. Sedetevi, e nun vi muviti! (Gli fa smorfie dietro le spalle come se lo volesse strozzare)

TURIDDU

Taninu, te fari ‘na domanda, rispondi senza problema. (Taninu gli fa la barba)

TANINU

Peccato, e pinsari ca nna matematica sugnu un mostro! Va beh, voli diri ca vi dicu a domanda senza problemi!

TURIDDU

Ma chi capisti? Si stunatu ca matinata! Ti vuliva diri; Ma tu ha mai statu zitu?

TANINU

Ca certu! I fimmini, non possono farsi scappare un masculu comu mia! (Felice) Ju u sentu il richiamo della natura! (Ulula come il lupo)

 

TURIDDU

Passa e dda, cani di mannara! (Nervoso) Ju vulissi sapiri si ha statu zitu e basta!

 

TANINU

Ca certu ca haiu statu zitu, (Si da arie) Un beddu masculu siculu come mia, haiu sempri avutu fimmini a palati! Tanto ca le fimmine erano assai, pigghiavanu appuntamentu pi stari cu mia!

TURIDDU

Beddu si, pa quarara! /grossa pentola/

 

TANINU

(Felice) Sugnu tanto beddu pa quarara, ca quannu è tempu di fare a salsa, u pomodoro appena mi vidi cu sti biddizzi chi haiu, si squagghia sulu sulu nna pignata e a salsa è fatta a lampu! (Taninu ride. Turiddu, ride e cerca di uscire le mani dal grembiule Taninu lo ferma) Fermo, vi sporcate! Ci penso io!( Si da due schiaffi)

TURIDDU

Mi capisti a lampu! Sei troppo intelligente!

TANINU

(Toccandosi la guancia si allontana per prendere il rasoio, parla tra se) Sono tanto intelligente, ca sugnu cchiù stupitu di un cretinu! (Continua a fargli la barba)

TURIDDU

Taninu, ti vuliva diri ca, è inutili girarci intorno…

TANINU

(Lo interrompe) State calmo don Turiddu, sono fermo, dietro di voi!

TURIDDU

Bravo! Dicevo, è inutile girarci intorno…

 

TANINU

(Nervoso) Vi dissi, ca sugnu fermo! Si vi giro intorno mentri vi fazzu a barba, vi fazzu girare a testa! E poi, o vi fazzu a barba o vi tegniu a testa!

TURIDDU

(Nervoso si alza di scatto, lo prende per il  camice) Ti piaci pigghiarimi pi fissa? Con me, scherzo poco! Se nò, ti tagghiu a facci!

TANINU

(Lo implora in ginocchio) Perdonatemi don Turiddu, errore ci fu! Nun mi tagghiati a facci, sulu chista haiu! E si poi, ma tagghiati, poi vi sporco di sangue i capelli e vi fazzu i corpi di sole(Sorride, ma si blocca subito trattenuto dalla rabbia di Turiddu) Allura, mi tagghia a facci? Almenu, accumincio a soffriri.

TURIDDU

Pi sta vota nun ta tagghiu! (Taninu continua a fargli la barba) Lassannu iri tutti i discursa, ti vogghiu diri ca mi piaci comu picciotto! Sei bravo (Taninu si da arie) bello, intelligente! Con tanta gioia ti dico che ti darò la mano di mia figlia!

TANINU

(Diviene serio) Scusate don Turiddu, ca manu sula chi fazzu?

 

TURIDDU

(Nervoso) Ma si cretinu o u fai apposta? Ti do la mano è un detto! A me figghia tutta sana ta dugniu (Taninu è felice) Però, nun ti pigghiari a manu cu tuttu u peri! Vasinnò…

TANINU

(Grida perché si innervosisce) Ma si po sapiri comu mi l’aviti a dari a vostra figghia? A picca a picca e ma vaiu muntannu ju, però mi aviti a dari u librettu d’istruzioni, o tutta ‘nzenmula! Così evitu di fari abilii!

TURIDDU

(Tra se) Cu mi ci purtà a ghiri a pigghiari a stu cretinu! Ora l’ammazzu u sotterru sutta un peri di alivi e finisci a camurrìa! (Pensa) E poi a King Kong cu sa pigghia! (Sereno) Chi capisti, tutta intera te la do!

 

TANINU

Vero? Mi date la mano di vostra figlia? (Turiddu annuisce. Taninu gli bacia la mano più volte, se pur respinto) Grazie don Turiddu, mi avete fatto il barbiere più felice del mondo! Ora, non siete più don Turiddu (Emozionato)ma… papà! (Idillico) Grazie papà, mi hai dato la mano di Rosina, la stella più bella di tutto l’universo! Stai sereno, la difenderò da tutto e da tutti! (Si vanta) Alle spalle ho una carriera di ku-fu, mi è stata insegnata dal mio maestro Macciuncao! (Fa delle mosse e continua a baciargli la mano)

TURIDDU

(Nervoso) Ma quale Rosina e Rosina! Ju mica ti dissi ca te dari a Rosina! (Taninu diventa serio e non gli bacia più la mano)

TANINU

Come nun mi aviti a dari a Rosina! Picchì aviti avutri figghi fimmini?

TURIDDU

Certu ca ci l’haiu!

TANINU

Ma quannu mai! Vui siti vecchiu! (Spiritoso) Chi è, vi pigghiastivu u viagra, accelera e camina? (Entrambi ridono. Turiddu gli fa cenno a Taninu alludendo agli schiaffi, Tanino non capisce, poi intuisce) Ah si, mi l’havia scurdatu! (Si da due schiaffi)

 

TURIDDU

Bravu! Così si fa! Comunque, a sapiri ca sta me figghia chi tu nun canusci è una ragazza d’oro, di casa e chiesa! S’innamorò di tia, quannu vinisti l’ultima vota a farmi i capiddi dintra.(Taninu si da arie) Mi dissi: “Papà, questo ragazzo è bellissimo, me lo voglio maritare!” Siccomu pi mia è a picciridda, ci pozzu diri di no? No!

TANINU

(Felice) Sono felice che vi fidate di me, ma non è giusto incontrare una bella ragazza vestito così, chi figura ci fazzu! Mi vado a cambiare e ritorno!

TURIDDU

Nenti ci fa! Non è l’abito ca fa u monaco! (Si alza e gli parla a quattrocchi) Taninu appena a vidi, t’innamori puru tu! (Diviene serio) Però … devi stare attento a nun farti pigghiari troppo dall’emozione.

TANINU

Don Turiddu, che fa scherzate? Comu fazzu a non farmi prendere dall’emozione ( Romantico) specie quando vedo una stella apparire al mio cuore!

TURIDDU

Dicisti giustu, stella. Però, all’impatto sta stella ti po fari annurbari e ti po sembrare strana! Ma è sulu apparenza! Ricorda: L’apparenza inganna!

TANINU

(Premuroso) Forza don Turiddu, nun mi fate aspettare, chiamate questa stella così insieme ci instelleremo nel cielo stellato!

TURIDDU

Hai primura? Nun vidi l’ura di fariti zitu, ah! (Alle spalle di Turiddu, entra Ciccina che cerca qualcosa. Taninu appena la vede gli manca il respiro, cerca di parlare, ma lo fa a stento. Turiddu non capisce e cerca di aiutarlo) Chi hai Taninu, parra!

TANINU

(Spaventato) Don Turiddu, nun si girassi, dietro di voi c’è una scimmia indemoniata! O forse e ‘na gatta ‘mbriaca, bho! State dietro di me, vi proteggo io! (La minaccia col rasoio. Turiddu dietro di lui cerca di parlare, ma Taninu lo blocca) State calmo don Turiddu, dopo che avrò ucciso quella bestia, capirete che sono un vero uomo. (Urla, facendo mosse di arti marziali)

TURIDDU

(Gli molla due schiaffi) Finiscila di fari u cretinu! Chidda me figghia è, chidda cu cu ta fari zitu tu!!

TANINU

(Con un filino di voce) Io, me fari zitu cu chidda!

TURIDDU

(Abbraccia la figlia) Certu! Guarda che bedda! (Taninu sviene. Turiddu e Ciccina accorrono a lui. Turiddu lo schiaffeggia. Taninu va riprendendosi) Taninu svegliati! Nun moriri ora, tu scurdasti ca ma finiri di fari a barba?! Arruspigliati!

CICCINA

Papà l’ho visto fare in tivù, posso fargli la respirazione bocca a bocca?

TANINU

(Di scatto si alza) No! Allontanati da me! ‘Un mi tuccari! (Fa la croce con le dita) Via, vai via! Chiamate un esorcista! Aiutatemi!

TURIDDU

Oh, ma chi sta facennu? Stai calmo! Tu scurdasti chi ti dissi? L’apparenza inganna!

TANINU

Nun mu scurdavu! Ma ca l’apparenza, è troppo evidente ca puru un cieco a vidissi!

CICCINA

(Triste) Forse, mi vuoi dire che sono brutta?

 

TANINU

Forse? Ti do la conferma, si laria! / brutta!/

CICCINA

(Dolce) Anch’io credevo che tu fossi brutto, ma ora ca ti vju, mi sto innamorando di te!

TANINU

Arrassati! /spostati/

TURIDDU

(Felice) U sintisti Taninu, me figghia veru si sta innamorannu di tia! E pinsari ca stavamu facennu ‘na cosa organizzata!

TANINU

Don Turiddu, aviti a capiri ca idda si sta innamorando di mia, no io! (A Ciccina) Dico io, cu tanti beddi picciotti chi ci su o paisi, propria a mia a beniri a cunsumari!

TURIDDU

A sapiri caru Taninu ca : L’amore è cieco…

TANINU

E a morte è orba! Ca nun vidi a tutti dui!

 

TURIDDU

(Adirato) Pozzu capiri, mi facissi ballari supra a panza di tia, basta ca ti pigghi a me figghia! Ma ta pigghiari a manu cu tuttu u peri, no! A pigghiari ‘na conclusione: O ti pigghi a me figghia o t’ammazzu! Decici!

TANINU

Lei si allapazza raccussì, a domanda di riserva, nun c’è? (Turiddu dice no. Taninu guarda Ciccina che lo spaventa con un sorriso. Taninu si butta ai piedi di Turiddu) La prego don Turiddu, mi sparassi! Ho deciso, chista è a soluzione giusta, almenu, mi levu di soffriri!

 

TURIDDU

Chiedi l’aiuto del pubblico?

TANINU

Quale aiuto del pubblico, chiddi mi cunsumanu! La prego, mi sparassi!

TURIDDU

È la tua risposta definitiva? (Taninu annuisce)L’accendiamo? (Annuisce ancora) Caro Taninu, esaudirò la tua richiesta (Prende il fucile si trova in disparte nella stanza, lo sfiora sul corpo di Taninu che trema) ed è quella ca … ti lassu sulu cu me figghia pi parrari e canuscirivi! (Esce)

TANINU

Mah mah…

CICCINA

(Dolce) Cos’hai? Ti vergogni a parlare con una ragazza?

 

TANINU

A parlare con una ragazza, non mi sono mai vergognato, ha parrari con un animale, si!

CICCINA

(Triste) Non è giusto, perché mi offendi, dicendo queste cose?

TANINU

Ma quale offesa, io ti dissi a verità! Anzi, devi apprezzare che sono sincero! (La guarda attentamente) Scusa, ti vorrei fare una domanda: Ma fai a camionista?

CICCINA

No, perché?

TANINU

Siccomu, viu ca hai i caddi nno culu e…

CICCINA

(Ironica) Bella battuta! (Triste) Dici così picchì sugnu brutta! Invece, se fossi una bella ragazza dicevi: Che bel sedere!

TANINU

Nun ci dicissi che bel sedere, picchì se si siede nun ciù pozzu vidiri u nummaru di targa!

CICCINA

Che c’entra! Ho detto sedere nel senso di sedere, va! (Allude al sedere)

TANINU

E batti arreri! Si ti dicu ca ci devo taliare u nummaru di targa, chi c’entra ca la faccio sedere!

CICCINA

(Esaurita) Il sedere è u culu! U capisti ora? U culu!

TANINU

Aaah, u culu! Allura sedere e u culu! Chi ni sacciu ju, tu parli tischi toschi!

CICCINA

(Triste) Vero, come dice mia madre, gli uomini sono tutti uguali!

TANINU

Comu fa a sapiri to matri ca l’omini semu tutti uguali! Chi fa, i va tastannu tutti?

CICCINA

Vedi? Sempre la malizia al primo posto! È proprio vero, gli uomini siete tutti uguali!

TANINU

Senti, senza sbagghiari a parrari! Io, non sono come gli altri! Io sono barbiere!

CICCINA

È vero, tu non sei come gli altri, io lo so!

 

TANINU

(Si da arie) O paisi u sannu tutti che sono super dotato (Ciccina si scandalizza) …di intelligenza, chi capisti! Menu mali ca dici a mia malizioso, idda inveci…

CICCINA

Tu, non lo dimostri, ma sei un ragazzo doro!

TANINU

(Si da arie) Modestamente, me lo dicono tutte!

 

CICCINA

Sei molto buono, ti piace aiutare il prossimo, ti impietosisci quando qualcuno sta male. Ogni sera leggi la Bibbia. Dividi sempre ciò che hai con chi non ha! Ma soprattutto, …sai amare!

 

TANINU

Come fai a sapere tutto questo di me?

CICCINA

Tutti sti cosi, me le ha raccontate tua madre! Tutte le volte, chi mi va pigghiu i linzola pi falli o tilaru!

TANINU

(Adirato) Me matri, va dicennu sti cosi di mia? ‘Un lu sapi ca i panni sporchi si lavanu in famigghia! Idda chiddi mii, li stenni fora! Arrivata a casa, ci dugnu na ‘nsaccata di lignati ca si hava ghiri a curcari senza manciari! Dico io, i me cosi i va dicennu a tutti! Nun lu sapi, ca a genti si pigghia d’invidia e poi tutti diventanu bravi comu mia!

CICCINA

Amunì, finiscila! Ti vogghiu svelari un segreto ca nun l’haiu mai dittu a nuddu! (Dolce) Da quando ho scoperto tutto questo di te, mi sono innamorata!

TANINU

(Stufo) Appostu semu! Ora su scurdà, se!

 

CICCINA

È piuttosto evidente, ca nun ti piaciu, ma ugualmente tu vogghiu diri. Sei la mia anima gemella!

TANINU

(La guarda per un paio di secondi, poi esplode a ridere) Ma chi ti nesci di ‘mbucca! Io, la tua anima gemella? Ma ci vidi bona? C’è una differenza tra te e me, di ca a America!

CICCINA

Esteticamente, hai ragioni tu! Ma l’anima gemella si guarda da quello che si ha dentro,no fuori! Io intendevo di modo di pensare, di agire, siamo uguali! Anch’io aiuto chi ha di bisogno, leggo la Bibbia, faccio a metà con chi non ha (Dolce) e anch’io come te, …so amare!

TANINU

Senti, mi fa piacere che anche tu, sei una brava ragazza, ma purtroppo a vita è chista! Per te sono la tua anima gemella, pi mia no! Pregando ogni sera o Signuruzzu ci l’haiu dittu di farmi truvari una ragazza tale e quale comu mia, picchì ormai, nna stu munnu, nun c’è cchiù di fidarisi di nuddu! Po essiri ca staiu sbagghiannu a nun considerarti comu mia metà, ma nun pensu ca si a me anima gemella! (Entra Rosina, una bella ragazza, ma scemina) Chidda si ca è a me anima gemella! (Va verso di lei)

CICCINA

(Triste) Scusate, vi lascio soli!

TANINU

Si si, levati di ‘n menzu i peri!( Si avvicina a Rosina con dolcezza) Gioia della mia vita, quantu tempu ca nun ti vidiva, ora ca ti viu, il sole è entrato dentro di me!

ROSINA

Stai attento e ti bruci!

TANINU

(Fa il cascamorto) Grazie vita mia, ca ti preoccupi, (Dolce) ma non mi abbrucio! (Le bacia il braccio)

ROSINA

Finiscila! Ho messo il profumo acqua di rose! Se mi baci, si toglie!

TANINU

Nun ti scantari vita mia, poi ti fazzu aviri u profumu: Ciuri di ficudignia! Per te che sei la mia anima gemella, chistu è avutru! (Continua a baciarle la mano e Rosina lo respinge)

 

ROSINA

Io sono la tua anima gemella? (Taninu annuisce) Ma di quale lato? (Si gira e rigira al fianco di Taninu per trovare la somiglianza) Mi dispiaci, avemu i robbi diversi, nun si a me anima gemella!

TANINU

(Eccitato) Livamuni i robbi e vidi ca semu uguali!

ROSINA

Pure tu, hai il fiorellino?

TANINU

(Dolce) Il mio fiorellino è già sbocciato!

ROSINA

Vero? E cosa è diventato una rosa, margherita, tulipano…

TANINU

(Eccitato) Divintò ‘na bedda palma, cu du cocchi grossi cosi! (Fa il gesto con le mani. Entra Turiddu e vede il gesto di Taninu)

TURIDDU

(Fucile a tracollo e coppola in testa. Adirato) Oh, ma comu ti permetti? Ti mittisti a fari l’erotico davanti a me figghia? A testa ti scippu!

TANINU

(Spaventato) Sempri u mali pensa, don Turiddu! Ci dissi a vostra figghia ca si idda si fa zita cu mia, nun ci succedi nenti! Picchì mi grapo l’occhi raccussì! (Rifà il gesto)

TURIDDU

Ah, u capivu! E idda, chi ti dissi?

 

TANINU

Ca nun vidi l’ura di vidilli!

TURIDDU

Ti dissi raccussì? (Gli parla in disparte) Ma dimmi ‘na cosa, io ti havia dittu ca tu, t’ha fari zitu cu Ciccina, no cu Rosina!

TANINU

Ciccina, Rosina, qual è a differenza! Sono due goccie d’acqua! E poi u dicistivu puru vui ca l’amore è cieco …

TURIDDU

E a morti è orba! (Entrambi si stramazzano dalle risate. Sta per dare i due soliti schiaffi a Taninu, ma lo abbraccia e continuano a ridere. Rosina li guarda disgustata. Turiddu vede la figlia) Ancora cca si? Vatinni a dda banna! Due uomini, ridono e scherzano e tu stai cca! Svergognata! Va lavati i piatta, camina! (Si va a sedere a pulire il fucile e Rosina si avvicina a Taninu)

ROSINA

(Sottovoce a Taninu) Quando mi tratta così, lo rinchiuderei in un canile (Con sdegno) a quel cane arraggiato! (Riferendosi a Taninu) Non ne posso più a star con lui. …Scappiamo!

TANINU

Scappiamo? Picchì, cu ni assicuta? /Insegue/

ROSINA

Scappiamo nel senso di fare la fuitina!

 

TANINU

Fuitina? Ma si pazza! To patri m’ammazza!

ROSINA

(Finge di piangere) Meno male che hai diciuto di amarmi! S’è vero, dimostramelo!

 

TANINU

Non mi nni pozzu fuiri, accussì a chi mi nni futtu! Senza picciuli, senza ‘na casa! Poi dunni dormi, nna seggia dunni ci lavu a testa e cristiani? Io ti amo, ma poi nna pignata chi ci mittemu, l’amore?

TURIDDU

Chi discorriti tutti dui, ah? A me casa, segreti nenti!

TANINU

Stavamo parlando del più e del meno! Si lei voli, continuamu a parlare da sottrazione e divisione!

TURIDDU

Se u zero per, a battaglia navale, un due tre stella! (Nervoso) A cu a pigghiari pi fissa? Vidi ca nascivu prima di tia, scimunitu! ‘Nzoccu stavate parranno? Forza! (Taninu non sa che dire)

ROSINA

Papà, la verità te la dicio io! (Attimo di pausa) Papà, Taninu mi ha mittuto le mani di supra!

TURIDDU

(Si spalanca gli occhi e grida) Taninu …Taninu!

TANINU

Senza jettare  vuci ca ci sentu!

TURIDDU

(Disperato) Chi focu granni dintra a me casa! Chi disonori cumminasti!

 

TANINU

Ueh! Stiamo carmi! Si mittissi u cori in paci, ca io nenti haiu cumminatu! Ma quali manu di supra, ca mancu cu pinseri l’haiu tuccata!

ROSINA

Papà, non ascoltarlo che non ha diciuto la verità! (A Taninu) Digli a paparino che mi hai baciato le braccia!

TANINU

(Tra se) Chi ci siccassiru i cannarozza!

ROSINA

Avanti, perché non parli? Diglielo a paparino!

TANINU

(Imita il modo di parlare di Rosina, parla con Turiddu) Paparino è vero, ciò vasato le braccia, ma pirtusa non ci nne ho faciuto!

TURIDDU

(Irrequieto) Nenti nun po essiri, ormai ca cumminastivu a ‘nzalata, l’aviti a finiri di condiri!

TANINU

Ma quali ‘nzalata e ‘nzalata! Iu nun haiu fattu nenti! Mittitivillu in testa don Turiddu! A ‘nzalata, mah! E poi a mia mancu mi piaci a lattuga!

TURIDDU

Chi cosa? Prima fa dannu e ora, mi vo accullari a me figghia? Vidi ca io t’ammazzu! (Nessuno lo tiene) Lassatimi ca l’ammazzu, lassatimi!

 

TANINU

Don Turiddu, vidi ca nuddu u teni!

TURIDDU

(Si guarda in giro, rendendosi conto che non c’è nessuno e s’imbarazza) Comunque, picciotti, ormai cca dintra nun ci putiti stari cchiù! Vi n’aviti a fuiri!

 

TANINU

Minchiuni, puru lei si ci metti cu sta fuitina! E poi chi ci dugnu a manciari a vostra figghia, barba e capiddi? Mi dispiaci nun si po’ fari! (Rosina inizia a piangere)

TURIDDU

(Adirato) U vidi chi cumminasti? Facisti chianciri a me figghia!

TANINU

Don turiddu, mi dispiaci, ma io nun mi vogghiu cunsumari! E poi, fazzu a fuitina senza dirici nenti a me patri? Chiddu m’ammazza!

TURIDDU

Nun ti scantari nenti ti dici! Amunì, nun perdiri cchiù tempu. Fuitivinni!

TANINU

(Piange) Nun mi ni voghiu fuiri. …A mamma vogghiu!

TURIDDU

(Con dolcezza) Talè, pari un picciriddu comu chianci. Taninu, nun ti scantari, fuirisinni e ‘na cosa bella. Provalo! (Taninu continua a piangere)

ROSINA

(Si avvicina a Taninu e lo accarezza) Non piangere, scappiamo insieme,non preoccuparti che non ti faccio niente di male la prima notte!

TANINU

(Piange) A mamma vogghiu! A mamma vogghiu! Nun mi nni vogghiu fuiri!

TURIDDU

(Lo consola prendendolo per braccio e insieme con la figlia li accompagna all’uscita) Taninu, nun fari accussì! Ora tu, beddu tranquillu fai a fuitina cu me figghia e vidi ca, ci voli chiossà a dillu ca a fallu!

TANINU

Ma è sicuru don Turiddu, ca lei nun si arrabbia?

TURIDDU

Arrabbio io? Ma sono aggiornato! E poi, tu dissi io di fuirivinni! Facemu ‘na cosa, ora vi nni fuiti e poi riturnati, ti fazzu vidiri ca ti accolgo a braccia aperte. Amunì, nun pirditi cchiù tempu. Andate e fuitivinni in pace! (Rosina e Taninu escono. Turiddu si siede a leggersi il giornale ed entra Catarina)

CATARINA

Chi è, nuddu c’è! ‘ntisi a vuci di Taninu, chi fici, si nni ju? E to figghia Rosina unnè?  (Arrabbiata) Sta bedda, lassò u tilaru sulu? Tu nenti dici?

TURIDDU

(Serio) Zittuti! Sempri chi parri si! Vatinni dda rintra nno tilaru, cu sa scappa!

CATARINA

Chi si spiritusu! Mu vo diri unni si nni ju to figghia? E Taninu, finu a pocu fa u sentiva parrari! Ma tu l’ha vistu?

TURIDDU

(Furioso) Buttana da miseria buttana! ‘Na giornalista pari di quantu domandi fa! ‘un haiu vistu a nuddu! Né a to figghia, né a Taninu! Po’ essiri ca si nni scappò cu to figghia?

CATARINA

Se accussì, ci tiru u coddu comu ‘na gaddina! Dintra a me casa, nuddu havi a fare a fuitina, se nò l’ammazzu a tutti dui soru!

TURIDDU

Talè che sapurita! Vidi ca semu nno du mila, ti pari ca ristamu e tempi da pietra! Siamo andati avanti, i tempi sono cambiati!

 

CATARINA

Ma comu u tempu cancià e ‘un mi dici nenti? Vidi ca i robbi stinnuti haiu! (Sta per uscire e bussano. Apre  ed entra con Taninu e Rosina felici che si tengono per mano) Talè a chisti dui ca si tennu a manu! Turiddu, tu nenti ci dici? (Turiddu impassibile) Picchì siti tantu contenti?

TANINU

(Felice) Ce ne siamo scappati! Abbiamo fatto la fuitina!

CATARINA

Chi cosa? Turiddu,u sintisti a stu lampiuni?

TURIDDU

(Fa il gesto alla moglie di star in silenzio, poi col sorriso allarga le braccia verso Taninu che pian piano si avvicina. Appena vicino Turiddu lo picchia) Sdisanuratu, a me figghia ti purtasti! T’ammazzu!

TANINU

Ma comu, prima mu dissi lei ca mi nni putiva fuiri , ora…

TURIDDU

Io, ti dissi sti cosi? Veni cca, t’ammazzu! Catarina, mentri ammazzu a iddu, tu accumincia a darici lignati a to figghia ca poi ci dugniu u restu iu! (Catarina insegue la figlia. Turiddu picchia Taninu)

Fine Primo atto

Secondo Atto

(Stessa scena di prima. Rosina è seduta comoda in poltrona, si soffia col ventaglio perché ha caldo)

ROSINA

Taninu, Taninu!

TANINU F . S.

(Voce affaticata) Chi è, che vuoi?

ROSINA

Taninu, …fa caldo! Potresti venire di qua a sciusciarimi /soffiarmi/che ho troppo caldo.

TANINU F. S.

Un minutu, u tempu chi finisciu di scupari e vegniu!

ROSINA

Si si, fai con comodo, basta che ti stocchi le gambe subito qua!( Continua a soffiarsi) Mamma mia che cavuro, cavuruso! Ma perché gli scienziati non inventano il caldo fridduso! Almeno, non mi scuarano le ascille!/spellano le ascelle/

TANINU

(Entra vestito da casalingo: Grembiule, bandana in testa e tiene scopa e paletta. Parla con stanchezza) Sono qua Rosina, dove ti devo sciosciare?

ROSINA

In tutto il corpo mi devi sciosciare!(Taninu posa scopa e paletta e soffia Rosina) Ma sei pazzo! Così, mi fai venire la primunia! /polmonite/

TANINU

Si ti pari forti, haiu anticchia di aria nno stomacu. Chidda chi arriva a getto! (Fa capire che parla dello scoreggio) Allura?

ROSINA

Quell’aria lasciala stare per quando mi devo abbronzare! Tra un po’ arriverà l’inverno e voglio essere sempre bella abbronzata! (Gli da il ventaglio) Tieni questo e sciuscìa! (Taninu la soffia col ventaglio) Hai finito di fare le pulizie?

TANINU

Si, fici tutti cosi! Fici a cucina, passavu a pezza di lana, sbattivu i tappiti, fici u gabinettu e basta!

ROSINA

E basta? E il cannavazzu,/lo straccio/l’hai fatto?

TANINU

Dopu tutti i survizza chi fici, ‘un ti bastu ju ca mi sentu un cannavazzu?

ROSINA

Si hai ragione! Mi basti tu comu cannavazzu! Lo fai ogni sera, non vedo perché lo devi fare anche di giorno! Scusa!

TANINU

(Nervoso) Certu ca u fazzu ogni sira, mi fai curcari ‘n terra al posto du lettu! Dicu ju, chistu mi meritu? Ah! (Rosina non risponde. Taninu si addolcisce) Amore, a stare sola nel letto, non nne senti friddo?

ROSINA

Si, sento tanto freddo, ma per fortuna ho le coperte!

TANINU

(Sempre dolce) Ma sotto le coperte sei sola, non hai paura a startene sola sola sotto quel buio!

ROSINA

Non ho paura, perché con me dorme l’orsacchiotto winnie de pooh, che si illumina!

TANINU

(Inizia a rodersi) Ma l’orsacchiottu chi ti po fari? Eh! (Allude all’intimità) Specie in quelle notti di forteprurito!!

ROSINA

Quando ho prurito mi gratto!

TANINU

(Esplode di rabbia) Ma chi fa, ‘un mi capisci! ‘un ti veni voglia di giocare a, tira e molla!? Havi Cinqu misi chi stamu assieme, e mai ‘na vota chi mi dicissi: (Voce femminile) “Amore, stasera ho voglia di essere grattata!” No! Mancu pi sognu! Mi sta facennu aggrippari tuttu!

ROSINA

Ma perché fai abilii per così poco? Arriverà il giorno che faremo l’amore!

TANINU

Arriverà? Quannu a ruggini, mi arriva finu nne corna poi, faremo l’amore! (Si ci inginocchia) Ma ‘un lu capisci che un uomo ha diritto pure alle sue esigenze? Quannu eru schettu, pariva un motore 16 valvole turbo diesel! Agnizione elettronica! Sempri prontu a partiri! Ora, da quannu staju cu tia, mi sentu tantu ingolfatu ca ci vulissi uno spurgante di chiddu…

ROSINA

(Innervosita) Tutti uguali voi uomini, a noi donne ci sfruttate e voi avete sempre la testa al cacio!

TANINU

Se, a mortadella! Menu mali, ca semu due anime gemelle, però ciriveddu di fari i pulizii,sutta i cuperti, ‘un havi!

ROSINA

Non le fai tu le pulizie, lavi, stiri che c’entro io!

TANINU

Pulizie nel sensu ca sutta i linzola, acchiappa di sutta e metti di ‘n capu, facemu a centrifuga nnalavabiancheria!‘nveci tu, ‘un nni vo sentiri parrari e io sugnu costrettu a lavarimi i robbia manu!U capisti?

ROSINA

Quello che non ho capito, perché ti ostini a dirmi che sei la mia anima gemella! Io non vedo tutta questa somiglianza!

TANINU

Non vedi la somiglianza? Allura stai annorbando!

ROSINA

Annorbando? Perché parri a muzzo? Spiegati meglio, parla potabile!

TANINU

Annorbando significa, ca ti stanno siccando li occhi!

ROSINA

Vero? (Taninu annuisce, lei è spaventata) Presto presto, prendi dell’acqua! (Taninu prende un bicchiere d’acqua e lo porge a Rosina che lo mette prima vicino ad un occhio, come volesse dargli da bere poi all’altro)

TANINU

Ma chi schifiu sta facennu?

ROSINA

Sto abbivirando gli occhi, se no, come mi hai diciuto tu, mi siccano!

TANINU

(Nervoso) Ahi ahi, cu Signuri mi facissi arricchiri! Pezza di scimunita, siccanu l’occhi è un modo di dire! E poi, comu facisti tu, i facivi moriri annegati l’occhi! (Affievolisce il tono) Ti volevo dire che la somiglianza della nostra gemellarietà, esiste! Ti faccio un esempio: Il fatto che anche tu sai parlare come anch’io parlo, già, questo è segno della nostra gemellanza!

ROSINA

Che c’entra! Nel mondo ci sono limioni di limioni di persone che parlano!

TANINU

Si, però, questi limioni di limioni di persone che parlano sono cucuzzuni! Perché parlano tantu pi fari confusioni!’nveci nuatri parliamo perché ci amiamo e perché siamo gemellissimi!

ROSINA

Visto che insisti, spiegami questa nostra gemellizzione “il fatto che cambiano sempre la parola “gemella” fa capire, quanto sono scemi”

TANINU

Subito! Allura: Tu hai i capelli giustu? (Rosina ad ogni domanda dice sempre si) Io pure! Tu hai gli occhi? E io pure! Tu hai il naso? E io pure! Tu hai la bocca? E io pure! Tu hai le minne? E io pure!

ROSINA

Ah no! Tu non le hai le minne gonfie come le mie, quelle tue sono sgonfie! Quindi non siamo anime gemelle!

TANINU

Le minne puru io ce l’ho, sulu ca buccavu in una spina di albiru di pitrusinu e si sgonfiaru! Dumani, vaju nno gommista e i fazzu riparari e me li vunciu alla ottava misura!

ROSINA

(Guarda l’orologio e fa capire la sua fretta) Porca miseria, sono in ritardo!

TANINU

In ritardo? E pi cosa?

ROSINA

Per far entrare l’idraulico! (Capisce l’errore e cerca di riparare) No no, volevo dire: Visto che hai parlato di riparare mi è venuto in mente che si deve riparare il rubinetto del bagno e bisogna chiamare l’idraulico!

 

TANINU

Che c’entra l’idraulico! Semmai il fontaniere!

ROSINA

Se, il fontaniere, mica abbiamo una fontana da riparare, ma un rubinetto!

TANINU

Vero! Allora bisogna chiamare il rubinettiere! Ora chiamo l’amicu miu rubinettiere Vicè Passalacqua.(Affaccia alla finestra e Urla) Rubinettiere, rubinettiere!

 

ROSINA

Ma si può sapere perché urli? Che poi il rubinettiere che sta nel pianerottolo pensa che sono stata io a chiamarlo!( Si tappa la bocca)

TANINU

‘un pensi ca sia giustu chiamarlu forte? Se lo chiamo piano il rubinettiere non sente, e comu fa a sapiri che deve riparare il rubinetto? E se lui ritarda, ci allaghiamo e ju ‘un mi fido a nuotare(Simula un annegamento) Aiuto, aiuto!

ROSINA

(Preoccupata) Non allontanarti che non so nuotare, per me puoi morire!(Si tocca Taninu) Si si, hai ragione,però l’ho già chiamato io! (Si tappa la bocca) Volevo dire vorrei chiamarlo io, ma visto che ci sei tu, vai a chiamarlo!! (lo invita ad uscire) Su,vai a chiamarlo, che io tengo sottocchio il rubinetto, perché se inizia a perdere, siamo persi!

TANINU

Battici e manu e lo incoraggi a vincere! (Batte le mani e fa il tifo da stadio) Olele, olalà, rubinetto mio, ti prego non mollar. Vasinnò semu tutti a mar, semu tutti a mar! (Uscendo) Olele olalà, rubinetto mio ti prego non mollar…

ROSINA

Si, altro che urlare(Si da una sistemata) Ora, devo gioire col mio ‘nnamurato! (Esce e da fuori scena parla con Vice’) Entra, stoccati le gambe subito dentro! (Entra Vicè vestito col camice da idraulico. In mano tiene un piccolo alberello di natale addobbato) Che ci fai con l’albero di natale in mano?

VICE’

Mi dicisti di veniri cca e di non dare nell’occhio! E io, mi sono ammucciato darreri l’albero!

ROSINA

Si, ma sei proprio scimunito! Fra una settimana e pasqua e per nasconderti, ti porti un albero di natale?! Di sicuro, tutti ti hanno visto! (Tra se) Tutti a me,capitano i cretini!

VICE’

Ma picchì stai facennu tutti sti abilii! Vero che tra una settimana è pasqua, ma si ti ricordi, pasqua quannu veni nun havi mai un giorno fisso! ‘Na vota veni a Gennaio, navata veni pu 25 Aprile! E st’annu, nun po’ essiri ca ‘nveci di veniri fra ‘na simana, veni pi natali? Po’ essiri! Quindi, ti assicuru ca nuddu ha capito nenti! (Si da arie) U vidi? E tu dici ca sugnu stupito!

ROSINA

Ma chi c’entra! Quannu ti dicu stupitu, ti faccio un complimento! ( Con dolcezza a Vicè) Però con te è diverso, ti sopporterei anche se fossi l’ultimo dei cretini e il primo degli stronzi. Con te ho scoperto che l’amore è cieco…(Vicè abbraccia Rosina baciandola)

VICE’

E a morte è orba, ca ‘un si pigghia a to maritu e nuatri putemu amarci finalmente senza problemi! (Inizia a baciarla) Che bel odore, ma che profumo usi?

ROSINA

Uso il profumo Roberto Cavalli! Non baciarmi tanto, se no finisce l’odore!

VICE’

E va beh amore, poi ti regalo il profumo dell’ultima moda, quello di Pinuzzu Sceccu!.’Un mi fari aspittari, andiamo di là (Sta per avviarsi assieme a Rosina,ma si blocca)

ROSINA

Perché ti sei bloccato? Sei morto?

VICE’

(Tra se) Talè a sta cretina! (A Rosina) Picchì unu chi mori, resta tisu? No! Appasisce! (Triste) Mi firmavu, picchì pensu a to maritu. Siamo amici da tanti anni, ‘un ci haiu mai dittu ‘na parola, mai un litigiu,’un ci haiu mai fattu nenti! E ora? Ci staiu facennu i corna!

ROSINA

E ti preoccupi? Tu, si che sei un bravo amico! Ci sono amici che ti pugnalano alle spalle, quelli si, che fanno male! Tu, sei bravo! Gli stai facendo le corna, che male gli potranno mai fare!

VICE’

(Si rallegra) Veru! ‘un ci havia pinsatu! Amunì, scappamu di là a fari i fuochi d’artificio! (Escono. Da fuori scena si sentono le voci) Forza spogliati! Fammi vidiri stu bosco a Ficuzza!. Posso iniziare?

ROSINA F. S.

Si ma vai piano, perché ancora sono impacchettata con i sette veli!

VICE’ F. S.

Ora ti spacchettu ju! (Fa il verso del cavallo)

ROSINA F. S.

Aiuto aiuto, ho paura!

VICE’ F. S.

Paura? E ancora ‘un t’haiu fattu vidiri nenti!

ROSINA F. S.

Ho paura dei cavalli! Aiuto!

VICE’ F. S.

Quando sono eccitato, ju sono un cavallo puro siculo! Ma va beh, visto che ti scanti, cambierò animale! (Fa il verso dell’asino. Rosina piange e grida aiuto) Ma si po sapiri chi hai? Ti scanti puru du scecco?!

ROSINA F. S.

Non ho paura! È solo che mi ricorda l’asinello che aveva mio padre, ma è morto, perché lavorava come un mulo ed è morto del troppo lavoro!

VICE’ F. S.

(Nervoso) Ma che animale devo fare per eccitarmi? Non riesco a fare l’amore se non faccio il verso di un animale! Che faccio?

 

ROSINA F. S.

Fai il verso …del coccodrillo!

VICE’ F. S.

Il coccodrillo? Ma se non lo sanno i bambini dello zecchino doro come fa il coccodrillo, le sapiri ju? (Bussano) Mizzica! E ora? Cu schifia e!

ROSINA F. S.

Forse è mio marito! Scappa, vai in bagno e nasconditi sotto il bidè! (Bussano, ed entra in scena, dandosi una sistemata) Arrivo! (Entra Turiddu e Catarina) Che piacere vedervi!

CATARINA

Gioia mia, cu to patri niscemu pi ghiri a fari un poco di spisa e decisimu di passari a truvariti!

TURIDDU

(Fucile a tracollo e coppola in testa) Ma chi è, sula si? E du beddu di to maritu, unni si nni ju?

ROSINA

È uscito per andare a chiamare il rubinettiere. Abbiamo un rubinetto che perde!

TURIDDU

Rubinettiere? U funtaneri vo diri! E dimmi ‘na cosa, cu è, stu funtaneri?

 

ROSINA

Vicè passalacqua!

TURIDDU

(Si irrita) Ah, iddu è? Dicci chi veni sta cosa nutuli ce fari satari a testa!

VICE’ F. S.

(Esclamazione) Miiinchia!

TURIDDU

Bravu u porcu! (Cerca di capire e si gira intorno) Ma cu è, ca parrò!

 

ROSINA

(Cerca di dissuaderlo) Chi ha parlato? Nessuno!

CATARINA

Figghia mia, a sapiri ca i mura nun hannu vucca, ma parranu!

 

TURIDDU

Ti stava dicennu, ca ddu fitusu di Vicè u chiamavu pi allacciarmi uno scaldabagno. Finìu u travagghiu e ci detti, 100 euro!

CATARINA

101 euro, prego! Fa, mancia e tu scordi!

ROSINA

Non vedo dov’è il problema!

TURIDDU

Dov’è il problema? Unni avissi a nesciri l’acqua cavura, nesci a fridda! Ne chidda fridda nesci cavura! L’avutra vota to soru Ciccina si stava lavannu a testa, idda grapiu u rubinettu di l’acqua fridda,’nveci ci nisciu l’acqua cavura e mischina si è ustionata i capelli del cinquantesimo grado! Idda ca era bedda, ora…(Si alza) Se permetti, devo andare in bagno!

ROSINA

No! È troppo disordinato! Non posso permettere che mio padre entri nel bagno disordinato, (Dolce) tu meriti di più!

TURIDDU

Ju ti ringraziu cara figghia bedda, ma non preoccuparti, mi tappu l’occhi(Si avvia per il bagno, Rosina lo ferma)

ROSINA

Ti ho detto di no! E poi se entri con gli occhi chiusi, non farai mai centro!

TURIDDU

Non farò centro, ma è sicuru ca la fazzu dentro!(Sta per andare,Rosina lo ferma)

 

CATARINA

(Irritata) Giustu dici to figghia! Assettati e tenitilla! (A Rosina) Quannu semu nisciuti, puru ca semu davanti o papà, hava ghiri in bagno! Semu o supermercato e hava cacari, semu nno pisciaru e hava pisciari. Pari, ‘na jatta

piscialora!

TURIDDU

Ca certu! A signora parra, picchì idda si ci veni di fare la pipì, ci po’ mettiri u tappo! Io, cu du ‘ntuppateddu chi mi ritrovu, nun ciù pozzu fari u nodo! (Riprova ad andare in bagno, la figlia lo ferma)

ROSINA

Fermati, ti ho detto di no! È disordinato!

TURIDDU

(Alza la voce dalla rabbia) Oooh, chi è megghiu un bagnu disordinatu o un padri pisciatu? U vidi? Ora ‘un mi veni cchiù di pisciari, pi curpa tua!

CATARINA

(Ironica) Mischinu! Ci tagghiaru l’acqua o piscialoru!

TURIDDU

(Adirato) Talè, mi nni vaju! Salutami a du beddu curnutu di to maritu! E va sistemati u bagnu!

CATARINA

(Bacia la figlia. Guarda Turiddu che l’aspetta) Aspettami fora, ca staju niscennu! (Turiddu esce) Figghia mia, ti vju asciluccata, un facemu ca abitui a to maritu, ca ogni notti hava a fari u, vastasu? Sangu miu, i masculi hannu a testa sempri o caciu! Tutti i buchi vacanti chi trovanu, iddi ci mettinu sempri…unasu! (Fa capire alla figlia che allude all’oggetto maschile. Da fuori Turiddu la chiama) Mi nni vaju! Dacci u sonniferu a to maritu, accussì a notti dormi e ‘un ti strapazza, …u picciuneddu! (Turiddu richiama) Chi ti siccassiru i cannarozza! Vegnju!(Esce)

ROSINA

(Chiama a Vicè) Vicè, esci! Se ne andato mio padre!(Entra in scena Vicè tutto raggomitolato su se stesso) Ma che hai amore!

VICE’

(Parla con difficoltà) A-i-u-ta-mi! Te-le-fo-no ca-sa! (Rosina lo aiuta a raddrizzarsi)

ROSINA

(Spaventata) Ti sei ripigghiato amore? Ma perché eri tutto incartocciato? Ti ha preso di petto un camion?

VICE’

Se u trenu! Ma dicu ju, to patri quannu ti fici, ‘un ci putiva mettiri cchiù impegnu? No! Picchì, nno bagnu c’è l’autostrada? Tu scurdasti ca mi facisti ammucciari darreri u bidè? E stannu tuttu tortu e minortu, aggrippavu!

ROSINA

Hai sentito,mio padre è arrabbiato con te, perché gli hai invertito le tubature del rubinetto!

VICE’

To patri è cre-ti-no! ‘nveci di iri facennu tantu abilii, cancia i rubinetti! U rubinettu di l’acqua cavura u metti al postu di chiddu di l’acqua fridda. Chiddu di l’acqua fridda al posto di chidda cavura! È tantu facili! Ma poi, to patri sempri chi si lamenta! L’avutra vota, fici un impianto di acqua è successo un piccolo problemino, ma i padroni,’un ficiru tuttu stu casinu chi fici to patri!

ROSINA

Non per essere invadente,ma che problemino è sorto?

 

VICE’

Ma niente,una fesseria! Sbagliavu ad allacciari i tubi e ddi cristiani quannu si hannu a fari u bagnu, hannu a ghiri a tuppuliari nna signora du latu, pi farici grapiri u rubinettu. Fissarii!

ROSINA

Hai sentito a mio padre,quando ha detto “Salutami a du curnutu di to maritu!” Pensi, che già gli sono spuntate le corna a mio marito e lui le ha viste?

VICE’

Se già ci spuntaru! Ma si mancu haiu incuminciatu a faricilli ca tu,ti scanti du cavaddu, du sceccu, du beccu. Comu ci ponnu spuntari mai! To patri dissi ”Salutami a du curnutu di to maritu”nel senso ca ti avissi vulutu diri:”Salutami a du curnutu di to maritu”. È tantu semplici!

ROSINA

Che noia! Non ho niente da fare!

VICE’

Niente da fare? Veni cu mia, nna stanza di lettu, ti fazzu vidiri ca ti fazzu veniri u chiffari! Però, ma diri prima chi animale e fari, prima chi trasemu. Picchì, quannu accuminciu,’un voghiu essiri cchiù disturbatu! Ju a chi mi mettu, mi mettu!

 

ROSINA

Voglio che mi fai il verso del maiale!

VICE’

Si orba? Poco fa, quannu eramu dda rintra, se pur facendo il verso di altri animali, ‘un mi vidisti ca faciva u porcu? (L’abbraccia e la bacia) Per me possiamo riprendere il secondo tempo. Dai amore,inporchiamoci di nuovo! (Stavano per uscire,ma bussano) Bedda matri! Ora cu schifia è! Unu mancu po’ stari in paci a so casa!

ROSINA

Ma quale casa e casa! Questa non è casa tua!

VICE’

Vero è! Mi l’havia scurdatu! (Bussano) Allura mi devo ammucciari! (Gira e rigira,non sa dove mettersi)

TANINU F. S.

Rosina,unni si?

ROSINA

Mio marito! Presto,nasconditi sotto il bidè!

VICE’

Se accussì, poi ci voli l’ambulanza! (Taninu, bussa e continua a chiamare. Rosina fa posizionare Vicè in un angolo,facendogli assumere la posizione di una poltrona. Vicè obbietta, ma Rosina gli mette una tovaglia di sopra e va ad aprire)

TANINU

Chi è, ‘un mi sintivi? Divintasti surda?

ROSINA

Ma che sorda! Il fatto è che ci vuole il tempo di arrivare!

TANINU

(Ironico) Ca certu, ci vuole tempo per arrivare! ‘un facemu ca l’autostrada ca avianu a fari o paisi, sbagliaru e a ficiru passari da stanza di lettu?

ROSINA

(Lo invita ad uscire) Dai amore, sarai stanco. Vai a farti una bella doccia!

TANINU

Dici ca,u rubinettu ‘un funziona! Comu ma fazzu a doccia, cu l’umidità? Anzi, a Vicè ‘un lu vitti. Ci jvu a casa e so mugghieri, mi dissi ca ‘un c’era. (Nota la poltrona) Talè sta poltrona, ma quannu mi nni jvu,’un c’era! Quannu l’accattasti?

ROSINA

Quando sei uscito tu, è passato un camion con delle poltrone a 50 euro, ne ho approfittato per comprarla.

TANINU

(Tocca la poltrona) Bella robusta! E muscolosa puru! (Stava per scoprirla, Rosina lo ferma)

ROSINA

Non scoprirla!

TANINU

Picchì, pigghia friscu?

ROSINA

Eh! Mi ha detto quella persona che me l’ha venduta, di tenerla coperta per qualche giorno.

TANINU

(Mette la mano sotto la tovaglia e tocca) Bona pari, anche se è costata 50 euro, sta poltrona è vera pelle! (Tocca e cerca di farsi persuaso,si sente un “ahi”) ed è puru parlante! (Finisce di toccarla) U sa chi ti dicu, la collaudo! (Si siede a tuffo sulla poltrona, non sta per niente fermo) Rosina, hai fatto un bel acquisto, nna sta poltrona pari ca ci fussiru i manu di un cristianu, chi massaggianu. (Si ferma. si alza e siede più volte) U sa Rosina, sta poltrona,mi pariva bona, ma ‘un po’ stari cca, picchì havi un difetto!

ROSINA

Ah,ma non preoccuparti,tra un po’se ne andrà da sola,con le sue gambe!

TANINU

No no,a mumentu nna fazzu iri ju,veloci veloci. Da finestra!

ROSINA

Ma perché tanto accanimento,(Accarezza poltrona e Vicè che sta sotto fa il verso del cavallo)con questa poltrona ch’è stata tanto carina con me!

 

TANINU

(Ironico)Vero? E glielo hai fatto pigliare il caffè? (Adirato) Ma dicu ju, quannu l’ha mettiri u ciriveddu! Ora a poltrona, si mette a fare pure la carina, comu si fussi ‘na cristiana! Vidi ca tu, hai problemi. Va ricoverati! Ora spiegami, chi fici a poltrona pi tia per essere tanto carina?

ROSINA

Senza ca io le dicevo niente,mi ha fatto inpoltronare! Però non capisco perché a te non piace!

TANINU

Perché? Da quant’havi chi mi ci assittavu di supra,mi sentu appuntiddari ‘na cosa nno culu! E’ tantu dura e appuntita ca pari un pezzu di lignu.(Si alza) Anzi,va pigghiu a serra e u tagghiu.(Vicè urla no!. Cerca di capire) Ma cu fu?

ROSINA

Sono stata io a dire no! Nel senso ch’è un peccato che tagli il pezzo di legno!

TANINU

(Ironico) Ca certu, è un peccatu, tantu quannu mi assettu nna poltrona,io mi sento ‘na cosa chi mi si appuntella darreri, no tu! Ma poi dicu ju, chi ti interessa sa tagghiu o no? Veni cca, ti fazzu vidiri che dura(Rosina si avvicina e tocca il lenzuolo. Vicè da sotto nitrisce selvaggiamente. Taninu gira e rigira, ma non capisce da dove viene la voce)

ROSINA

(Dolce) Hai ragione, è veramente molto duro!

TANINU

Ma u sentisti stu cavaddu, comu era allazzatu? Chistu è u versu di un cavaddu in calore! (Odora la stanza) Ma ‘ntantu, puzza di cavaddu ‘un ci nnè. C’è puzza di cristiani! Rosina,chi è sta puzza di cristianu, a fattu trasiri a corcunu?

ROSINA

No gioia mia, quando tu non ci sei, non ne faccio entrare cristiani,ma solo porci!(Frettolosa) Ora vai, vai a cercare Vicè che mi devo lavare. Tu sai cha io sono lavativa.

TANINU

Se lavativa! Havi cinque misi ca stamu assieme e robbicu mia,’un nni lavi mai! Tantu ca sugnu costrettu a lavarimilli a manu! Va bèh, ora vaju arreri ne Vicè, videmu si stu curnutazzu è dintra. Ora vegniu! (Esce)

ROSINA

(Va a scoprire Vicè) Forza esci,se ne andato! (Vicè rimane nella posizione della poltrona,tanto che Rosina lo aiuta a raddrizzarsi) Stai bene amore?

VICE’

Si si, apposto! Oh,ma u sentisti a to maritu? Mi dissi a mia curnutazzu, certu , u pisciaru,’nzoccu havi abbannìa! Ora u sai chi ti dicu? Mi nni vaju a casa, picchì nna sta casa, pari un area di serviziu di l’auto strata. Cu passa, si ferma! E prima chi mi tocca di fari cocchi avutru travestimentu, mi nni vaju!

ROSINA

Amore,te ne vai così senza dirmi niente?

VICE’

Va fa ‘n culu!

 

ROSINA

E tu, mi fai compagnia?

 

VICE’

Ti fazzu compagnia? Picchì,’un po’ iri a fari ‘n culu sula!

ROSINA

Tu,mi hai sempre detto che staremo sempre, vicini vicini! E ora, mi lasci sola?

VICE’

Ma dicu ju…(Pensa) Forse è veru! Amunì, ti faccio compagnia pi ghiri a fari ‘n culu(La invita ad uscire)

ROSINA

Aspetta! Tu la sai la strada per andare a fare in culo? Non facciamo che ti perdi come l’altra volta, quando non potevi trovare la via rettale!

VICE’

E va bene, l’altra volta era l’altra volta. Ora è sta volta! (Dolce) Comunque, la strada per andare a fare in culo si trova dritto per il corridoio a destra.

ROSINA

(Felice) Ma è la stanza da letto! (Vicè annuisce felicemente) Ma allora anch’io la so la strada!(Si avviano all’uscita. bussano)

VICE’

(Adirato) Chi ci scoppiassiru i vini centrali da pupilla di manu a quannu tuppulianu! Ma dicu ju, ‘un hannu chiffari dintra,’nveci di veniri a disturbari il nostro amore, amante!

ROSINA

Presto,nasconditi!

VICE’

(Ironico) Che bella idea! (Arrabbiato) Ti pari ca mi l’havia scurdatu? No,nun po’ essiri! Appena haiu a furtuna di andarmene da questo manicomio,ti po’ iri a circari navutru amante,’un mi veniri a circari cchiù!

ROSINA

(Preoccupata) No, come farò senza di te, amore!(Bussano)

VICE’

Come farai senza di me? Si ‘un ti scurdi u me nummeru di telefono, u statu i famigghia, u codici fiscali, u bullu da macchina, u librettu da cuncurazioni chiamo a telefono azzuro e ti denuncio per pedofilia maggiorata! (Bussano con insistenza. Urla verso fuori) Chi è, ancora ‘un ti hannu siccatu i manu! (Rosina lo distende a terra e lo copre con un tappeto. Va ad aprire ed entra Turiddu e Catarina)

TURIDDU

(Si tiene la pancia) Figghia mia, quantu ci voli a grapiri? Unni vinisti, d’America?

ROSINA

Perché siete ritornati? E come mai, così tanta premura?

TURIDDU

Mi truvavu a passari di cca vicinu e avissi a ghiri in bagno. ‘un mi diri di no! Puru ca u bagnu è terremotatu, u stissu ci vaju. Mi sta scoppiannu a membrana cerebrale da vescica.’un mi fidu cchiù!

 

ROSINA

Il bagno è apposto. Vai pure, papà! (Turiddu sta per avviarsi e vede il tappetto sollevato)

TURIDDU

Rosina,ma picchì stu tappitu e accussì gonfio? Ci hai fattu iri acqua?

ROSINA

Si,l’ho lavato e si è preso di umidità ed è rimasto vuncio!

 

TURIDDU

Gioia mia, sta male a vidirissi così. Si vennu cristiani, fai brutta figura! U sistemu ju! (Inizia a dargli calci, pugni,gli sale di sopra. Ad ogni percossa, Vicè fa “ahi!”) Per ora, si avissi pi manu a Vicè u funtaneri, u vunciassi a lignati, accussì, comu un beccu! (Al termine) Rosina, a navutru pocu vidi comu svuncia! Vado in bagno. (Esce. Rosina è disperata per le condizioni di Vicè)

CATARINA

Figghia mia, passamu ora ora, du dutturi, Cimmi Ciolla, mi scrissi sta ricetta pi to patri, pi farici passari sta pisciaredda chi havi! Anzi! Aspetta ca a leggiu! (Prende la ricetta che ha nella borsa e l’appende dall’altra parte della parete, dove lei si trova e poi va a posizionarsi nell’altra estremità del muro)

ROSINA

Mamma! Che fai?

CATARINA

Comu chi fazzu? Devo leggiri a ricetta!

ROSINA

Si, ma così lontano?

CATARINA

Di vicinu nun ci vju bona! Di luntanu, ci vju megghiu!

TURIDDU

(Esce Turiddu) Appostu! Ce ne possiamo andare! (Si accorge della moglie) Ma chi schifìu stai facennu!

CATARINA

E leggiri a ricetta! ‘un lu sai ca di vicinu ‘un ci vju bona? Di luntanu ci vju forte è chiaro!

TURIDDU

(Con ironica presa in giro) Vistu ca ci vidi bonu di luntanu, dimmi si vidi unni sunnu misi i chiavi da machina, ca mi scurdavu dintra!

CATARINA

(Lo ignora e legge a distanza) Dovesse accattare le pinnole, “ No pisci” Deve pigliare una pinnola dopo che avesse finuto di pisciare la prima volta.

 

TURIDDU

Minchiuni! Com’è allittratu stu dutturi!

CATARINA

(Continua a leggere) Se non ci passa la pisciaredda, ci facesse pigliare un pinnolone!

TURIDDU

Tè! (Fa la classica mossa con le braccia, quando si manda a quel paese qualcuno. Adirato) U pinnolone, ci l’hava a dari a cu sapi iddu, no a mia! Ora ci vaju e l’ammazzu davanti a tutti!

ROSINA

Ma papà! il pinnolone è una pillola grande!

TURIDDU

E va beh, …u vaju ammazzu u stissu! Conta la prima parola! Amuninni, Catarina! (Baciano la figlia. Stanno per uscire e Turiddu ritorna per dare un calcio al tappeto e dopo va via)

ROSINA

(Spaventata, va da Vicè e lo scopre. Appena scoperto,Vicè si alza traballante, ma ricade a terra che si lamenta) Amore,stai male?

VICE’

(Lamentandosi) No, oggi no! Mi sentu comu un leone! (Rosina lo aiuta ad alzarsi e Vicè è tutto dolori) Lassami, ca tu si a rovina da me vita! Oggi, avutru chi munciri e vasari, nun haiu pututu fari mancu pi lignati. ‘un veniri cchiù a circarimi! (Sta per uscire,ma viene fermato da Rosina)

ROSINA

Dai amore, non far così, la colpa non è mia se ci sono state tante entrate. (Con dolcezza lo accarezza) Ti assicuro che entrate non ce ne saranno più, l’unica entrata la possiamo far noi, per la stanza da letto.

VICE’

No no no! Ogni vota chi pinsamu o nni truvamu nna stanza di lettu, veni corcunu! Secunnu mia, to maritu ci misi i telecamere dda rintra! Ma ora, mi nni vaju! Cu tia, nun vogghiu fari cchiù nenti!

ROSINA

(Lo accarezza) Sicuro, sicuro? Lo sai che mi arrifridda il cianco e lo voglio cuariato da te!

VICE’

Visto che insisti! Però, nun discurriri di andare nna stanza di lettu, mittemuni cca e ti fazzu vidiri, ca ‘un veni nuddu! (Inizia a baciare le braccia di Rosina che esulta urlando)

TANINU

(Entra sereno) Sono a casa amore…(Vede i due stretti tra loro e rimane di stucco) ba, ba, ba…

VICE’

(Da le spalle a Taninu e canta) Ba, ba baciami piccina sulla bo bocca piccolina , dammi ta ta tanti baci in quantità,da da da da…(Riceve un ceffone da Rosina)

ROSINA

La smetti di fare il cretino?

VICE’

(Imbarazzato) Volevo rompere il ghiaccio!

TANINU

Rosina, ma cu è chistu?

ROSINA

L’amante!

TANINU

E chi ci fai cu l’amante?

ROSINA

L’amore!

TANINU

Perché ci fai l’amore?

ROSINA

Lo amo!

TANINU

Perché ami lui e a me no?

ROSINA

Perché l’amore è cieco!

TANINU

E ‘un mi l’avissi pututu diri,ca ti accattava du para d’occhiali. Unu pu suli e unu pa luna! …E dimmi ‘na cosa, cu è stu lampioni chi si scanta a farisi vidiri nna facci?(Rosina lo gira e Taninu riconosce Vicè) Tu? Vicè! Rosina, come hai potuto tradirmi cu unu chi fa u rubinettiere. E poi, è sempre stato ,u megghiu amicu miu, ma ora divintò, u cchiù fangu du paisi!

 

ROSINA

Devi sapere caro Taninu, che il nostro amore non è mai nato, almeno da parte mia, e quindi, faceva acqua da tutte le parti! Mi è venuto facile tradirti con un idraulico! Per tappari tutti i buchi! (Taninu piange in silenzio come un bambino) La verità è, che ho sempre amato lui, anche quando stavo in casa di mio padre, facevo finta di andare in bagno e invece facevo entrare lui dalla finestra per fare …si capisce,no?

TANINU

(Piangendo) Si,u capivu, si ‘na zucculara di prima categoria!

ROSINA

(Adirata) Ma come ti permetti a dir questo di me?

VICE’

Lassalu iri mischinu! Ti pari u mumenti di fare litigi? E poi, dissi a verità! (Rosina spalanca gli occhi verso Vicè che la invita a parlare)

ROSINA

E comunque, questa è la realtà caro Taninu. Come dice il proverbio: L’amore non è bello, se non è cornutello! (Fa le corna)

TANINU

(Piangendo) Si, è vero! Tu sai qual è a risposta a stu proverbiu chi dicisti? (Rosina dice “no”) E’ puru un proverbiu e dici così: “ Quannu la fimmina havi a testa sbintata, l’unica soluzione è, a testa tagghiata!”

VICE’

(Rosina si spaventa) Taninu,’un c’è bisognu pi ‘na fesseria di fari succediti una carneficina! Stai calmo, chi boni maniere tutto si risolve!

TANINU

(Piangendo) Si veru, hai ragioni! Mi stavo facendo prendere dalla rabbia. Scusate, per favore vi posso ammazzare a tutti e due?

VICE’

Oh! Ma chi ti fumi i canni cu tutti i radici? Viditi chi cosa! Nni chiedi se per favore, nni po’ ammazzari! Mah, cose da pazzi, impazzuti!

TANINU

(Non piange e si altera un po’) Pezzu di cretinu ca si, ca ‘un mu dicisti tu! Chi boni maniere, tutto si risolve! E ora ca fuvu gentile, mi dici a mia ca sugnu pazzu? Vidi ca io, t’ammazzo pezzu di sciacqua lattughe!

ROSINA

(Accarezza a Taninu) Gioia, mi vuoi fare del male? Anche se non ti ho mai amato, non puoi uccidere me e Vicè! Lo sai che ti voglio bene!

TANINU

(Sempre piangendo) Ok, non vi ammazzo! Con tanta gentilezza vi invito ad andarvene da questa casa. Andate a stoccarvi le gambe in un altro posto!

VICE’

(Preoccupato) Ma chi dici Taninu, ragiona! Unni ma portu, a me casa? Accussì me mugghieri ammazza a mia e idda puru!

TANINU

Bonu fa! Almeno, fa l’ammazzatina che avrei dovuto far io! Anzi, se mi dai u nummaru di telefono, la chiamo ci dugnu cocchi consiglio pi ammazzarivi!

 

ROSINA

(Preoccupata lo accarezza) Taninu, non puoi trattarmi così…

TANINU

Levati,’un mi tuccari! Andatevene ora subito, presto in fretta! (Rosina e Vicè piangono mentre si avviano all’uscita, Taninu inizia a piangere e Rosina lo vede)

ROSINA

Perché piangi? Sei pentito che ci mandi via e vuoi tenerci in casa?

TANINU

(Piangendo) No, piango perché sto pensando che ad ammazzarvi non sarò io,ma la moglie ri ddu fangu di Vicè! (Rosina e Vicè tristemente se ne vanno)

VICE’ F. S.

Così li tratti gli amici? Te ne pentirai! Ma non ti faccio pena?

 

TANINU

Mi fai pena che sei ancora vivo! Ora via, scìo scìo! Andate a spararvi tutti e due! (Va al centro del palco piangendo e poi si zittisce e pensa) Aspetta aspetta! Appena a mugghieri di Vicè scopre ca so maritu la tradisce, da cristiana mori, e tutti e due felici e contenti…! Ma picchì,’un mu pozzu passari io u capricciu d’ammazzalli! (Si avvicina alla porta) Rosina, Vicè siete ancora per strada?

VICE’ F. S.

Si, che vuoi? Hai cambiato idea?

TANINU

Esatto! Ho cambiato idea…vi ammazzu ju, fitusi!(Esce,si sentono urla)

Fine secondo atto

Terzo Atto

TANINU

(E’ seduto con le braccia sotto il mento. Fa un monologo) Mah! Ora ristavu, cu l’occhi chini e manu vacanti. Viditi comu mi trovu, sulu, senza nuddu con cui putiri parrari. Ma si!, Megghiu sulu ca malu accumpagnatu! E picchì? Picchì la calma è la virtù dei forti? E chi avissi pututu fari? Ammazzava a tutti e dui? No, è megghiu di no! Chi prima non pensa, alla fine sospira! (Pensa) Aspetta aspetta, ‘un facemu ca iddi si avissiru fattu u cuntu ca sugnu cretinu? Picchì i vaju ad ammazzari subitu subitu! Meglio vivere un giorno da leone che cento da pecora! E poi, ‘nzoccu avissi risolvutu? Col tempo, si pentiranno! Passa u tempu e veni u sintimentu! Tantu, cu u tempu e a pagghia maturanu i zorbi! (Gemente) Jo che l’amavo sul vero senso della parola, mi lassà pi navutru senza ciriveddu ca havi puru famigghia. Mah! A megghiu acqua i porci sa bivinu! A tutti chiddi chi fannu sta vita, chidda di tradire a persona ca ‘un merita di essere tradita, si miritassiru di chianciri notte e ghiornu per il male che fanno! Curriti curriti, ma ca vi aspettu! Megghiu ca ‘un ci pensu, vasinnò è peggio! Tantu, cchiù scuru di mezza notte, ‘un po’ fari! (Bussano,si alza per aprire)E cu è? (Entra Ciccina con un sacchetto. È ben vestita, curata nei minimi dettagli. Una bella ragazza. Taninu è meravigliato) Ma tu si, Ciccina?

CICCINA

Si, sono Ciccina! Perché tanta meraviglia? Non mi riconosci più?

TANINU

(Ci gira intorno) Sei diventata un gran pezzu di fimminazza! Ma comu facisti? Ti isti a fari un bagnu a Lourdes?

 

CICCINA

Se, a Lourdes! Picchì ti pare che a casa mia, non c’è ne bagno? Comunque, Ho fatto uscire fuori, quello che ho sempre avuto dentro.

TANINU

Ma chi vo’ diri, hai fatto uscire quello che hai dentro? Ti sei spogliata, davanti a tutti? Nun mi diri ca fai la strip cammise, strip mutanni, comu chiddi di discoteche?

CICCINA

Ma che schifiu dici! Io, spogliarmi davanti a tutti! Sei scemo? Intendevo, che ho messo in evidenza, la bellezza del mio cuore!

TANINU

Allura, sei una ragazza …di cuore! (La guarda per bene) Ma quale cori, ca ju ‘un viu nenti! Unni l’hai nascosto?

CICCINA

Ho detto cuore nel senso figurativo!

TANINU

(Adirato) Allura, mi pigghi pi fissa! Ti pari mali a dirmi ca ti piacinu i figurini! (Ironico) Chi è, ti devi maritare con un calciatore? (Spiritoso) Accussì, quannu to patri u senti parlare e vede che racconta,tante palle,u pigghia a calci in culu! (Ride a Crepapelle. Ciccina, s’innervosisce e pratica lo yoga. Alza le braccia in alto e unisce indice e pollice ed emette un rumore sonoro con la bocca…uuuuu. Taninu non capisce) Ma chi schifia sta facennu?

CICCINA

Faccio yoga!

TANINU

Chi fai u yogurt? (Ride) Senti, fammene un poco a mia, a cioccolato! (Ride a crepapelle. Poi, parla tra se) Ma dicu ju, si chista fa accussì u yogurt, quannu hava jettari pirita /scorreggi/, chi fa? Si mette così!( Anche lui alza braccia e unisce indice e pollice di entrambe e assume una posizione, con il busto piegato in avanti a 90°. Il sedere indietro e faccia avanti. Si stramazza dalle risate. Ciccina termina la meditazione) Chi è, hai finito di fare il budino? (Ride)

CICCINA

Io si! E tu, hai finito di fare lo stronzo?

TANINU

Ancora no!

 

CICCINA

Allora, me ne vado! Tieni, dai questo sacchetto a mia sorella. Ciao! (Sta per uscire)

TANINU

(La ferma) Aspetta! Sempri chi t’inca…mmini per andartene? Sai che mi piace scherzare!

CICCINA

E proprio perché il tuo scherzo è cretino, ho fatto yoga, per non sentirti e star calma!

TANINU

Ti prometto, che farò u cristianu serio! Però fammi capiri, comu facisti a diventare così bedda!

CICCINA

Vedi, nella vita ci si impegna molto per apparire, quindi, ci si cura l’aspetto fisico con trucchi, creme, cosmetici di ogni tipo. Tutto questo, serve a rendere bello quello che tu vedi, e cioè, il viso di una persona. Che valore ha la bellezza esteriore, se dentro non esiste un cuore? A nulla! Quando, giungi all’acqua, il trucco si dissolve e quella bellezza apparente, svanisce! Quello che veramente conta è purificarsi il cuore! Saper amare, rispettare, capire, aiutare gli altri! Da questo scaturisce la bellezza di una persona e da ciò si diventa belli anche fuori! Poi, se si è belli dentro e fuori, è molto meglio!

TANINU

Si si, tuttu chistu bevendo acqua Rocchetta. Puliti dentro e belli fuori!

CICCINA

Che c’entra acqua Rocchetta!

TANINU

Allura che acqua è? Acqua Vera?

 

CICCINA

Sempri u scimunitu a fari? Ma finiscila! Scusami, dov’è mia sorella? Devo darle questo sacchetto che mi ha dato mia madre per lei.

TANINU

(Triste) Tua sorella…l’ho mandata via di casa e non sta più con me?

CICCINA

(Sorpresa) Perché l’hai cacciata di casa?

TANINU

Mi ha tradito!

CICCINA

Davvero, mi dici?

TANINU

(Triste) To soru, mi dissi ca nun mi ha mai amato. Ha finto di amarmi, costringendomi a fare la scappatella pi nesciri sutta lu tettu di to patri. In cinqu misi di convivenza, la rispettavo come meglio potevo! Le ho dimostrato quanto amore io tenevo dentro di me per lei! E tornando a casa, l’ho vista che mi tradiva col mio miglior amico.

CICCINA

(Meravigliata) Mia sorella ha fatto questo? (Taninu annuisce) Dal carattere di mia sorella una situazione del genere, me la sarei aspettata! La cosa che più mi dispiace, che questo l’hai subito tu! Tu non meriti queste delusioni. Tu, che sai amare, meriteresti molto più di quello che dai. Mi dispiace che sia capitato a te. Me ne sento responsabile, anche se so di non centrarci nulla!

TANINU

Ma che responsabile! A curpa a mia è stata, non tua! (Triste) Se, ti avissi dato ascolto, quannu mi dicisti, che l’anima gemella dipende da quello che si ha dentro, no da fuori! Forse, a quest’ora, sarei felicemente al tuo fianco, invece mi sono lasciato attrarre dall’aspetto estetico, ed eccomi qua! (Guarda Ciccina) Quanto vorrei poter rimediare! Vorrei poter cancellar tutto e starti vicino!

CICCINA

Anch’io avrei voluto, ma cinque mesi fa! Ora è tardi! Ricorda: Finchè abbiamo l’oro nelle mani, non ci rendiamo conto dell’importanza di quell’oro. Solo dopo averlo perso, comprendiamo il valore, inestimabile. Mi dispiace Taninu, la fortuna bussa al cuore una sola volta! Tutte le altre volte, sono solamente delle illusioni di vita! Tra queste può nascondersi la persona giusta, ma la vera anima gemella, è un’altra cosa! (Con tristezza, si avvia all’uscita) Io vado. Buona fortuna!

TANINU

Aspetta! Nella vita, mai dire mai! Mittemu ‘na pietra supra u passatu e nni maritamu, nni sposamu,…e poi, nni curcamu!

CICCINA

Ma che dici! Ormai è troppo tardi!

TANINU

Ma quale tardi! Ancora, mancu i deci sunnu!

CICCINA

Ma perché non riesci a capire! Avevo un sentimento per te, ma tu, mi deridevi! Ora, sei tu a provare qualcosa per me, ma non più io! So, come ti senti, ma prima di te, ho provato io lo stesso dolore! Da questo dolore, ricavane forza per il tuo sentimento! Così, valuterai l’amore finchè lo vivrai, no quando lo hai perso! Mi dispiace. Addio! (Esce. Taninu è triste)

TANINU

Sante parole! (Al pubblico) Ora, scurdativi a risata chi vi regalavu, e pinsati a l’errore chi tutti nuatri facemu! Nni sintemu importanti, quannu jucamu cu lu sentimentu di ‘na pirsuna, ma nun pinsamu, ca prima o poi, u pintimentu è ‘na ricompensa amara ca u Signuri nni duna. Inutili chianciri, quannu nun si po’ cchiù rimediari, brucia a vita, vidiri u proprio cori nno mari di duluri, affunnari. (Rivolto al cielo con strazio) Ma picchì Signuri, facemu l’errore di apprezzari u beni, quannu nun lu putemu cchiù aviri! Dimmi tu, comu fari a nun sbagliari! (Attimo di pausa, poi verso il pubblico con voce bassa) Basta, chiudiri l’occhi, e…ssss!(fa segno di silenzio) Sentiri u cori, quannu voli parrari.

Fine