Occhi chini e manu vacanti

Commedia brillante in due atti di

GIOVANNI ALLOTTA

Belmonte Mezzagno 08/12/07

Personaggi

ZU’ PALIDDU, Capo  famiglia

PINA, Figlia

ANTONIO, Figlio

LINA, Moglie di Antonio

PIERINO, Venditore ambulante

MARIA, Amica di zù Paliddu

Prefazione

Zù Paliddu, costretto a convivere con gli acciacchi della natura, vive in casa con i figli Pina, Antonio e la nuora Lina. Zù Paliddu, essendo un pensionato a dir poco, facoltoso, suscita l’invidia tra i familiari, come mai lui avesse tutti quei soldi, e dove li nascondesse. I tre, con ipocrisia, a zù Paliddu gli mostrano affetto, ma alle spalle lo vorrebbero morto per riuscire ad avere i suoi soldi. Nella casa di zù Paliddu, un giorno passa di lì Pierino, un venditore ambulante, orfanello di entrambi i genitori. Tra comicità e serietà, senza che nessuno se lo aspettasse, Pierino era …

Primo Atto

(La scena si svolge in una stanza da pranzo, con dei quadri, un tavolo. Pina e Lina sono in scena. Sono indaffarate a lavare e stirare mutandoni. Pina lava in un recipiente di legno e Lina stira. Entrambe cantano. Il versetto è quello di “ Romagna mia”)

 

PINA

(Cantando) Ogni ghiornu sempri a stissa storia, chidda di lavari.

LINA

Io cu ferru ne manu, cu ‘na montagna di robbi i stirari!

PINA

Purtroppo l’avemu a fari, di cummattiri cu me pà, accussì videmu si ci putemu scippari i picciuli chi havi ammucciati di cca e di dda!

LINA

Cugnata mia, tu hai ragioni, però a mia, mi doli u strummuluni(Si tocca la testa) Quannu sentu, a vuci di to patri, ca mi dici, veni Lina, ca sugnu cacatu!

PINA

Per un amore mille pene, basta sulu aspittari ca ni lassa tutti cosi e poi i pidocchi su ponnu manciari. La la la la …(Finiscono di cantare) Cara cognata havi un anno chi cantamu sta canzona, ma u vecchiu e cchiù virdi e tisu di nuatri!

LINA

Dicisti giustu! È bonu ca nuatri ci addisiamu a morti, chiddu a nuatri fa moriri!

PINA

Certi voti mi fazzu un cuntu e dicu: Chiddu me patri è, l’haiu a rispittari, ma ‘un significa ca i picciuli sunnu sulu i sui!

LINA

Ti pari ca chiddu i voli dari a tia o, a mia? Chiddu, si contenta falli infradiciri, chiuttostu ca darinilli a nuatri! Pezzu di crastu!

PINA

(Adirata) Oh! Come ti permetti? Tintu o bonu, sempri me patri è! Sulu ju ci pozzu diri  paroli!

LINA

Io sono la nuora, puru ju haiu dirittu!

PINA

Veru veru, ragioni hai!

LINA

Dicu iu, chi nni fa cu tutti sti picciuli! E poi, cu tutti sti pensioni, u statu fici un affari cu iddu…

PINA

(Fa il conto con le dita) Havi a pensioni di invalidità, cretinità, sterilità, pubblicità, di capiddi picchì n’havi anticchia di cca e di dda…

LINA

(Continua la cantilena) Di accumpagnamentu, di turbamentu, di scantamentu, di vunciamentu ( Allude alle parti basse) e di sovraffollamentu! Stu cristianu è troppu stranu, ma furtunatu! Sulu a iddu, ci ponnu dari tutti sti pensioni!

PINA

E nun sai l’ultima! Due giorni fa, mi dissi ca ci sono spuntate malattie strane e farà ricorso per altre pensioni!

LINA

Malattie strane? Chi malattie sunnu!

PINA

(Ricomincia la cantilena) Nevralgia, diabetologia, cacologia, sceccologia, friggitoria, rosticceria e… carcioparaculogia!

LINA

Minchiuni di culu chi havi! A vogghia di mettiri ‘n cuteddu! E nuatri ristamu così, cu l’occhi chini e manu vacanti!

PINA

(Triste) Quantu era brava a bonarmuzza di me matri. Ogni misi quannu pigghiava a pensioni, senza mancu faricillu ricurdari, sapiva ca mi havia a dari il 99% di pensione!

LINA

Su putiva scurdari mai da cristiana, cu tutti i vastunati chi ci dasti!

PINA

Ci dava vastunati pi nun scurdarisi di darmi a pensioni! (Triste)Peccatu, i santi sa purtaru in cielo (Adirata) Ficiru i scarti picchì io durmiva! Si ero sveglia, vidi si cià faciva purtari! N’haiu di addumari lumini e di pregare, dicu, si ni arricampassi unu!

LINA

Comu, dici ca si arrabbiata cu l’angeli ca si purtaru a mamà, ora vuoi ca tornanu?

PINA

Ora vengo e mi spiego! A mamà, mi dava a pensioni e sa purtaru in cielo, ma nun l’avianu a fari! Inveci, me patri chi mi duna? Mutanni cacati! A iddu si, ca si l’hannu a ricogghiri! Così, nuatri circamu nne pirtusa da casa e truvamu u tesoro!

LINA

Sei cchiù intelligenti di ainstain. Ti aiutu puru iu! Stasera nno tettu da me casa, mettu ‘na cannila avuta tri metri! Accuddì è sicuru ca cocchi angelo avissi a veniri!

ZU’ PALIDDU F. S.

(Non molto anziano) Pina, Pina unni si? Veni cca!

PINA

(Stufata) Accuminciamu! Chi bo?

ZU PALIDDU F. S.

Veni subitu, mi cacavu di supra! Spicciati, ca nun mi fidu a nuotari!

LINA

Macari Diu, murissi annegato!

PINA F. S.

(Esce) Chi schifiu cumminasti? A merda puru nno tettu a facisti arrivari!

ZU’ PALIDDU F. S.

Haiu u culu a pressioni e ogni tantu sparu stronzate orbe! (Ride)

PINA F. S.

Iu ti sparassi ‘n testa a tia! Schifiu da puzza! Teni sti mutandoni puliti! Chisti li jettu, picchì manco cu acido muriatico si poliziano. Lina veni cca, aiutami a purtari a stu cadavere! (Lina si mette una pinza nel naso ed esce. Rientrano in scena, sostenendo a zù Paliddu. Pina ha una maschera antigas. Siede il padre) Assettati e ‘un fari cchiù u strunzu, u capisti?

ZU’ PALIDDU

(Infuriato) Oh, ma unni semu arrivati! A to patri sti cosi ci dici? Pezza di vastasa!

PINA

Zittuti! Quantu storie pi ‘na strunzata! E poi, dissi ‘un fari u strunzu, nel senso ca pi ti tappi u culu e nun cachi cchiù! Già mi siddiò di ricogghiri  merda tua!

ZU’ PALIDDU

Ca certu! Quannu tu eri nica, io tu puliziava u culiddu, ora tu, di mia ti schifii?

PINA

Ma chi centra! Tu mica hai un culiddu, tu hai un culu quantu ‘na casa!

 

ZU’ PALIDDU

E allura? U pozzu aviri puru quantu un palazzu, qual è u problema! A tia e to cugnata, vi pago e mi sembra giustu ca mi puliziati u darreri!

LINA

E vossia penza ca io pi 500 euro, ca poi mi spartu cu me cugnata, avissi a ghiri livannu a merda mura mura? Pi mia, po’ ristari dda, comu murales!

PINA

Me cugnata ragioni havi papà. Pi mia 250 euro, sunnu picca pi cummattiri cu tia!

ZU’ PALIDDU

Sunnu picca? E scusatimi, quannu vi avissi a dari, pi badari cu mia?

PINA

Minimo minimo, 1000 euro pi l’avviso di chiamata! 1500, tutti i voti chi ti puliziu u darreri!

LINA

Inveci a mia, pi rispettu ca vossia è me soggiru, mi bastassiru 2000 euro per tutto !

ZU’ PALIDDU

A facci ri don Nunzio! Vuatri ci iti ca zappa e a cartedda! Chistu mi fa capiri ca u rispettu è purtatu e picciuli, no a mia!

LINA

(Dolce) Ma chi dici! Vossia è me soggiru  e u stissu u vogghiu beni, anzi, megghiu di me patri! Chi m’interessanu i picciuli. Io scherzavo sul fatto ca vogghiu 2000 euro. U sapi, qual è u discursu, cu fattu di l’euro,’un nni capemu cchiù! Vuliva diri, 200 euro! A mia, a so salute m’interessa, papà! (Gesticola a Pina, facendole capire che ha detto una menzogna)

PINA

(Dolce) Puru ju, ti vogghiu tantu beni, papà! Puru ju, schirzava sul fattu di picciuli. Io, pi tia facissi a qualsiasi cosa, puru chidda di jettarimi da Santa Cruci! (Gesticola anche lei a Lina)

ZU’ PALIDDU

(Ironico) Chi paroli duci, mi facistivu scioghiri u stomacu!

PINA

(Frettolosa) Presto Lina, pigghia un cantaru!(Lina gira e rigira per la stanza)

LINA

‘un nni trovu cantaru!

PINA

Vidi si trovu un tappu di spumante, ca ciù ‘infilamu.  Spicciati!

ZU’ PALIDDU

Ma si po’ sapiri, chi schifiu ti pigghiu? Cu cantaru, u tappu, ciù infilamu! A cu ci l’aviti a infilare?

PINA

Tu dicisti, ca ti sciugghì u stomacu e prima chi fai u strunzu provvediamo a tappariti u culu!

ZU’ PALIDDU

(Adirato) Ooh, chi schifiu aviti nno ciriveddu, pagghia? U stomacu bonu è, siti vui(Dolce) cu la vostra recitazione, ca mi fate arrizzare i capiddi e mi viene la pelle di coccodrillo!

PINA

(Piange) Ah si,’un cridi ca io e me cugnata ti vulemu beni e dicemu fissarii? Chi m’interessanu i picciuli, a mia tu interessi! Il mio intento, non è chiddu chi pensi tu, sempri u mali, ma chiddu chi pensu ju, ed è chiddu di …

ZU’ PALIDDU

(La precede) Pigghiarimi pu culu!

LINA

Ah no, ju pu culu ‘un lu pigghiu! Picchì mi schifiu è chinu di pila ca si ci ponnu fari i bigodini!

ZU’ PALIDDU

U capivu, allura mi pigghi pi fissa! (Le due cognate si offendono e vanno via)

PINA

Pensi chistu di nuatri, arranciati sulu!(Escono entrambe)

ZU’ PALIDDU

(Ironico) State tranquille, ca ‘un mi fate scantari proprio! Tantu, ci siti ed è comu si ‘un ci fussivu! Viditi chi sunnu brave tutti  dui cognatelle a recitare! Pari ca dicissiru veru, comu si ju fussi accussì cretinu ca ci casco! (Pensando parla tra se) Aspetta, forse è veru, sugnu accecatu tantu du pessimismu, ca pensu sempri o mali! Po’ essiri ca iddi fannu tuttu chistu pu me beni e sugnu ju, chi nun lu capisciu? Ora, chiamo a me figghiu Antonio e ci dicu scusa du me comportamentu cu so mugghieri. (Chiama) Antonio, Antonio!

LINA F. S.

Chi è, chi voli? Antonio Dormi!

ZU’ PALIDDU

Scusa Lina, chiama a to maritu! Haiu un nodo nno stomacu e mu vogghiu livari, pi stari cchiù serenu cu mia e cu tutti!

LINA F. S.

A ssa vidi, ca me maritu,’un è capaci a sciogghiri i gruppa, o i nodi, comu i chiama vossia. Navota, ‘nveci di sciogghiri a corda chi teni u lampadaiu, si stava impiccannu sulu sulu!

ZU’ PALIDDU

Ma quali corda e corda! Chiama a to maritu ca ci devo parrare!

LINA F. S.

(Scortese) E ci pari ca ju, disturbu a me maritu chi dormi, picchì vossia ci hava di diri cocchi fissaria? Si zitti e si stassi beddu carmu!

ZU’ PALIDDU

(Pensa, poi ironizza) Vuliva disturbari a to maritu, pi vidiri si mi accompagnava a posta a pigghiari a pensioni, ma visto che così, disturbo a navutru! (Fa il conto delle dita, contando i secondi. Al quinto dito, esce Antonio tutto trasandato e la moglie Lina che cerca di sistemarlo)

ANTONIO

Amunì, pronto sono papà. Ci putemu iri a posta!

ZU’ PALIDDU

Ah! Ci sintisti ora ca ti dissi, ca havia di iri a posta, veru è?

ANTONIO

Ca certu, ca ci sintivu! A posta è posta! Nun è un posto qualunque!

ZU’ PALIDDU

(A Lina) Ti dissi ca ci havia di parrari a to maritu,’un lu chiamasti, appena sentisti ca havia a ghiri a posta, ci facisti stuccari subitu li gambine cca! (Sdegnato) Itivinni tutti dui e livativi di cca, ca  ragioni haiu!

LINA

Comu itivinni? E a posta,’un ci aviti a ghiri cchiù?

ZU’ PALIDDU

(Nervoso) Ma chi posta e posta! Semu appostu, semu! U dissi, bi vidiri a vostra reazione e mi dastivu conferma di chiddu chi pensu ju!

ANTONIO

(Minaccioso) E tu, ti permetti di disturbarmi mentri dormu, pi pigghiarimi pi fissa? ‘un ti risicari cchiù, u capisti! Mi devi chiamare, sulu pi cosi serie, tipo, a posta! (Uscendo insieme a Lina) Nun ti permettiri cchiù!

ZU’ PALIDDU

(Adirato) Un figghiu dici così o patri?! Di nicu, si mi permettiva a dirici a me patri “papà!”, mi dava du schiaffi, mi faciva fari u giru du paisi, pi ‘na simana! (Allude al figlio) E stu lampioni, viditi chi mi dici! Poi, arriva chiddu e dici: “I figghi su piezze e core” . I figghi su pezzi i fangu, avutru chi storie! …È puru veru, ca di una erba ‘un si po’ fari tuttu un fasciu! Ci sunnu, i figghi tinti comu chiddi mii, ca sunnu pezzi di fangu  e chiddi bravi, ca sunnu sulu pezzi di merda! Chi munnu di guai! (Si tocca e parla con lo stomaco) Chi è, ti lamenti? U sacciu! Ura è! Pina, è l’ura della pillola!

PINA F. S.

Di chi culuri è sta pinnula? Giallo banana o verde pisello?

ZU’ PALIDDU

Se, nera mulinciana! Chi fa ‘un lu sai ca è bianca? Sempri chi tu scordi si!

PINA

I pinnuli chi pigghi tu, sunnu tutti bianchi! (In Scena. Entra con un vassoio dove porta pillola, panettone e bicchiere d’acqua) Comu i supposti … u viagra! (Ironica) U viagra…certu mischinu, a notti le cellule hannu a travagghiari, veru è?

ZU’ PALIDDU

Picchì, qual è u problema? Sono masculu ed è giustu così!

PINA

Mi pari giustu ca alla tua età, fai allenamentu, pi nun aggrippari, ca poi ti ci voli u svitol! U problema è, ca tu, a notti fai travagghiari i celluli e me marito a matina, hava ghiri tappannu tutti i pirtusa chi fai nne mura! E io, invento o vicinanzu ca è iddu chi travagghia cu martellettu!

ZU’ PALIDDU

Se pi chissu i cristiani hannu sempri chi diri! (Pina esce. Inizia a mangiare il panettone) Unu mancu è libero di trapanare e…vulia diri, di allenarsi un po’ la notte. Puru ca u facissi di giorno, i cristiani avissiru sempri di chi diri! (Prende la pillola senza acqua, gli va di traverso. Soffoca e chiama la figlia con difficoltà) Pina, Pi-na!

PINA

(Entra e vede il padre che si tiene la gola) Lina! Antonio! Viniti, viniti subitu cca! U papà s’affuccà! (Entrano di scatto Lina e Antonio , lo fissano senza reazione, intanto zu Paliddu ha la lingua di fuori)

TUTTI E TRE INSIEME

(Pina, Lina e Antonio rivolti verso il padre, fanno un incitamento  da stadio) Devi morire!(Battono la mani) Devi morire! (Battono le mani) Devi morire…

ZU’ PALIDDU

(Vede il bicchiere d’acqua sul vassoio, lo beve e si riprende. I tre, ci rimangono male. Zù paliddu con la stessa cantilena) Vaffanculo! /gola/ (Fa il classico “Tiè”con le braccia) Vaffanculo! (Li insegue col bastone. I tre scappano per la stanza ed escono)A mia desiderati a morti, pezzi di fanghi chi siti!(Zù paliddu, si siede) I figghi addisianu a morti o patri. (Urlando) Cu addisia a morti ad avutri, a sua l’havi darreri a porta. (Ironico) E puru si a porta a tiniti chiusa, a la morti a strata ci la insegno io…da finestra! (Antonio, Lina e Pina entrano a testa bassa) Riturnastivu pi farivi scippari a testa di mia?

ANTONIO

(Triste) Papà, a nomi mio di Pina e di me mugghieri, ti vulivamu chiediri scusa! (Zù Paliddu ha compassione) U sa u fattu qual è, ca a nuatri nni piaci schirzari e quindi, ficimu sta fissaria!

PINA E LINA

(Con perfetto sincronismo)  Ti chiediamo scusa papà. Ti vogliamo bene, tanto tanto!  ( Piangono sempre in sintonia)

ZU’ PALIDDU

(Ad Antonio) Ma ‘un eranu boni antura? Viniti, tutti e tri cca! Vi perdono! Tinti o boni, siti sempri i me figghi! L’haiu sempri dittu ca: I figghi su pezzi i…(esita un po’)  core!

PINA

Papà, ma tu u sai ca quannu unu addisia a morti a navutru, ‘un arriva mai! Anzi! (Scandisce) Ci allungano i giorni di vita!

ZU’ PALIDDU

Ma chi dici!

ANTONIO

Veru è, papà! È propriu comu nne sogni. Unu si sogna ca, un cristianu, amicu, parenti hava di moriri, inveci ci allonganu i jorna di vita!

ZU’ PALIDDU

S’è pi sogni, puru ju u sacciu. Si nna realtà è u stissu, nun lu sacciu! Navota, pi quantu ci dissi a un mio amico: “Si c’è veru u Signuri, dumani matina t’arruspigghiari mortu!”

ANTONIO

E comu ci finìu?

ZU’ PALIDDU

Ca mi sbagliavu!

LINA

U vidi, ca è pi comu ci diciamu nuatri? Quannu si augura a morti a navutru, ’un arriva mai!

ZU’ PALIDDU

Chi capistivu? Chiddu veru murìu! Ma mi sbagliavu, nel senso ca ju ci havia dittu: “t’arruspighiari mortu”. Inveci, ‘un si arruspigghiò propriu!

PINA

Allura pi indovinari, ‘nzoccu ci havii di diri?

 

ZU’ PALIDDU

Si c’è veru u Signuri, ti devi addormentare mortu! (Ridendo) E poi vuatri pinsati ca io putiva moriri, con un incitamento da stadio? Cu mia,mancu u velenu ci po’! Comu si dici, l’erba tinta ‘un mori mai!

PINA

Chi significa! Vo diri ca ‘un ci po’ nenti pi fariti moriri? A ristari pi semenza?

ZU’ PALIDDU

Se,’un ci po’ nenti, e chi sugnu (Si vanta) la recannazzione di Tom e jerry? Dicemu … ca u metodo pi farmi moriri c’è!

TUTTI E TRE INSIEME

(I tre, spalancano gli occhi e si attaccano al padre) Qual è! Qual è! Qual è! Dimmillu! Dimmillu! Dimmillu! Subitu! Subitu! Subitu!

ZU’ PALIDDU

(Adirato) Oh! Oh! Oh! Pianu! Pianu! Pianu! Impazzistivu tutti e tri? Pariti u coro dello zecchino doro! Anzi, picchì ‘un vi candidati a San Remo? E fati, i fratelli per caso! Ma poi dicu ju, picchì tanto interesse pi sapiri  u metodo pi farmi moriri? Chi è, v’interessa?

ANTONIO

(Tutti e tre sono imbarazzati) Ma chi dici papa, dissimu così, così sapemu qual è a cosa chi ti po’ fari mali e accussì evitamu di falla e di farla fare. Eh!

ZU’ PALIDDU

(Guarda i tre con sospetto) Allora è così? (I tre annuiscono) U sapiti cosa mi putissi fari moriri? (I Tre, attendono ansiosamente e zù Paliddu, se la prende comoda stiracchiandosi, facendo sport)

 

LINA

(Al suocero) Ih, e comu finì!

 

ZU’ PALIDDU

Ah, picchì vuatri a mia aspettati? (I tre annuiscono) Scusati, mi l’havia scurdatu. Comunque, a cosa chi mi fa moriri è…u scantu!

PINA

(Si guardano tutti e tre) U scantu? Comu u scantu!

ZU’ PALIDDU

U scantu, u scantu! ‘n dialettu si traduce, lo spavento, va! Chista è la verità! Nuddu ci po’ cu mia, ma lu scantu è la mia fregatura. Basta uno spavento da niente(Simula un balzo) ca subitu, mi ponnu iri a mettiri ‘menzu a casa.

ANTONIO

(Antonio, Pina e Lina si guardano felici e sfregano le mani. Antonio guarda l’orologio al polso) Amunì Lina, ca già semu in ritardu!

LINA

(Si toglie il grembiule) Pronta sugnu! Amunì!

PINA

Si ‘un vi dugnu fastidiu, pozzu veniri cu vuatri? Dintra mi annoio a stari sula!

ZU’ PALIDDU

Sula? Picchì ju chi sugnu un porcu!

ANTONIO

Ci po’ veniri,’un c’è problema! (Pina si toglie il grembiule. Tutti e tre, baciano il padre ed escono)

 

ZU PALIDDU

State attenti! (Con dolcezza) Sangu me, tutti tri fanno capiri ca ‘un mi vonnu beni, ca mi vonnu mortu, per nascondere quantu mi vonnu beni! (Guarda il cielo) Signuri, grazie ca mi dasti sta bedda famigghia, proteggili sempri sempri, e fai in modo ca ‘un ci succedi mai nenti! !

ANTONIO

(Rientra,  resta sulla soglia della porta)‘un facemu ca ti veni a fantasia e decidi di moriri, senza u miu pirmissu? Prima ca mori, mi devi dire, unni sunnu i picciuli chi teni nascosti! Mi nni vaju! Mi raccomando, si appena tornu e ti vju mortu … t’ammazzu! (Esce)

ZU’ PALIDDU

(Si da schiaffi) Staju durmennu o sugnu sveglio? Me figghiu mi dissi: si mi permettu di moriri senza passarici u permessu, m’ammazza?(Guarda verso la porta. Urla sprezzante) Va sparati a ghiri ddà! Allura veru è, u rispettu è portatu e picciuli! (Guarda al cielo) Signuri, scordati chiddu chi ti dissi e ‘un proteggiri cchiù a nuddu!‘Un facemu ca iddi ti preganu notti e ghiornu pi farmi moriri e tu li esaudisci? Si vju arrivari a morti pi vinirimi a pigghiari, ju ‘un mi fazzu truvari! E puru, si idda mi veni a circari e mi trovassi, jo ci dicu ca ‘un sugnu io! (Si siede)Chissu munnu è? I figghi chi dicinu sti cosi o patri, (Inizia ad assopirsi) Un patri centu figghi i campa, ma centu figghi…(Dorme e russa. In punta di piedi, rientrano Antonio, Pina e Lina. Zù Paliddu balza in aria e grida aiuto. I tre dallo spavento, scappano) Viditi chi sognu, mi pariva ca i me figghi, mi vulivanu ammazzari. Nne cannarozza ci resta, ma ‘un moru! Puru si iddi m’ammazzanu, io ’un moru proprio! (Dalla tasca prende due batuffoli e li mette nelle orecchie) Troppu mosche ci sunnu, accussì ‘un sentu propria nenti! (Si addormenta. Rientrano i tre spaventati. Fanno il conto con le dita, al tre, fanno un “buum!” esplosivo e scappano. Zù paliddu, non si scompone. I tre rientrano meravigliati, lo rifanno, ma niente, Zù Paliddu dorme. Antonio gli urla nelle orecchie,  ma niente da fare)

ANTONIO

Oh, ma ‘un facemu ca muriu veru?

LINA

Se muriu! Ti pari giustu quannu unu hava di moriri, mori così, senza dillu a nuddu?

ANTONINO

Se, magari fa l’invito a tutti, nno ristorante e dici: “Viditi ca io e moriri!”

 

LINA

Si to patri è veru ca murìu senza dirinni nenti,(Con disprezzo) c’hava scoppiari a radice quadrata du core!

PINA

Se, u perimetro cubo, du metru quadratu! Vi vulivi zittiri scienziati ‘mpazzuti! (Indicando il padre) ‘un lu viditi, ca fa gonfia e sgonfia.

ANTONIO

Gonfia e sgonfia? Chi è, palluni? Ma, ‘un facemu ca bucà?

PINA

Ma zittuti! Taliati cca! ( Gli fa accorgere che il padre respira dal gonfiamento e sgonfiamento della pancia ) U viditi, ca respira!

LINA

(Con ingenuità) Picchì, quannu unu dormi, puru respira?

ANTONIO

(Sdegnato)No chi c’entra! U cori, si va fa i bagni nno mari di sangue, i polmoni si fumanu ‘na sigaretta! Appena unu si sta pi svegliari, tutti gli organi tornano a lavoro!…Dicu ju,’un ti po’ stari zitta ca ci fai cchiù figura! Quannu a diri sti fissarii è megghiu ca prima dici a tutti, ca ‘un si me mugghieri!

PINA

(Ad Antonio) Quantu storie! Chi ci voli a diri, quannu unu dormi u stissu respira. (Attimo di pausa) Basta ca c’è u gruppo elettrogeno acceso! Vasinnò, nni putemu puliziari u mussu! /bocca/

ANTONIO

Facemu ‘na cosa, ora io mi mettu davanti a iddu e mi priparu pi fari navutru, buum. Pina, si mette alla sua destra pronta pi strozzallu, Lina alla sua sinistra, pronta pi darici pugni ‘n testa, pi eventuale anestesia.Tutti ai loro posti (i tre, assumono le posizioni come già stabilite, Antonio mentre sta per dare il via, si sveglia Zù Paliddu. I tre imbarazzati si ricompongono)

ZU’ PALIDDU

Chi ci fati cca!’un eravu nisciuti?(Nessuno risponde) Chi è, vi siccò a lingua? Chi stupitu ca sugnu, u capivu picchì ‘un parrati, picchì nun ci sentu! (Si toglie i batuffoli dalle orecchie, i tre rimangono sbalorditi. Antonio, si mangia le dita e si da schiaffi. Zù Paliddu lo ferma) Ma chi hai? Ti vinniru i cummissioni? / convulsioni?/

ANTONIO

(Nervoso) Nenti, haiu! (Si da schiaffi. Poi si rivolge al padre sempre isterico) Dicu, ma picchì mi mittistivu o munnu?

ZU’ PALIDDU

A curpa di to matri è, nno a mia!  Idda spissu mi dicia: “Paliddu, lo mittemu un bambino al mondo?” io ci dicia: “‘un lu sai ca munnu e munnu ‘un si vidinu mai! Poi, a ghiri circannu a to figghiu da un munnu all’avutru?”  Vincivu ju e ti fici nasciti o paisi!

 

ANTONIO

(Isterico, si schiaffeggia) Chi schifiu m’interessa! Io vuliva diri, picchì mi facistivu nasciri?

 

ZU’ PALIDDU

A curpa è sempri di to matri! Avissi statu pi mia, tu cca ‘un ci fussi! U sai picchì? Tuttu u jornu dormivi, comu un angioletto e a notti eri un diavulu curnutazzu chi chiancivi. Io ti viniva a pigghiari nna cula e ti lanciava da finestra e to matri era sempri pronta e ti parava!

ANTONIO

(Isterico. Si da schiaffi e guarda verso il cielo) Signuri, Signuri, cca sugnu! Chi fa ‘un mi vidi?

ZU’ PALIDDU

Pezzu di turduni! U Signuri ti po’ vidiri mai si stai dintra? Mettiti davanti a porta e ci fai signali cu un fazzulettu russu, di sicuru,’un si po’ sbagghiari u Signuri! (Antonio, si strozza con le sue stesse mani, tutti lo fermano. Esce dandosi schiaffi)

ZU’ PALIDDU

(Parla con Pina e Lina più sorprese di lui) ‘mpazziu all’improvvisu? Nisciti e statici attentu, cu sa, avissi a ghiri a cunsumari cocchi figghiu di matri! O cocchi niputi di patri! (Pina e Lina, escono. Guarda verso il cielo) Eh, caru Signuri, u vidisti a me figghiu come è impazzuto? Così, all’improvviso! U dici puru u proverbiu: ‘Nta cent’anni si campa e ‘nta un minutu, s’impazzisci!

PIERINO F. S.

(Un ragazzino venditore ambulante. Mezzo scemo col sorriso facile. Urla la sua merce) Quattro pacchi di sale, mille lire! Forza signora, quannu mi circati, nun mi trovate! Haju i cipuddi, haju l’agghie! Forza signora, s’accattassi l’agghie, ca ci vonnu l’agghie pi vicini! Patate! S’accattassi i patate signora! cu mancia patatte, nun mori mai!

 

ZU’ PALIDDU

Chi cosa? Cu mancia patate, nun mori mai? U sai chi fazzu? Ora, mi nni accattu 200 chili di patate, accussì e me figghi, ci resta ne cannarozza ca moru! (Grida dalla finestra) Senta, signor lei!

PIERINO F. S.

Cu mia parra?

ZU’ PALIDDU

No, cu chiddu chi vinni i patati!

PIERINO F. S.

Allura, parra cu mia! Chi è? Chi ci servi!

ZU’ PALIDDU

Avvicina a me casa,veni cca!

PIERINO F. S.

Chi strata e fari,pi veniri docu!

ZU’ PALIDDU

Dimmi in quali  via ti trovi.

PIERINO F. S.

Sugnu alla via… Cristoforo Colombo!

ZU’ PALIDDU

Mih! A navutru munnu ti trovi! Ta spiegu ju a strata. A fari due metri a destra, pi ghiri a finiri a sinistra. Poi fai inversione a U e metti a freccia. Poi,pigghia di sutta e ti fermi picchì c’è u semaforo, pigghi di supra e stai attentu ca c’è u cavalcavia, fai un chilometru di rettilineu e arrivi a me casa!

PIERINO F. S.

Cca c’è un muru,che fari?

ZU’ PALIDDU

Pigghialu ‘n chinu! /in pieno!/

 

PIERINO

(Bussa ed entra) E’ permesso? Buongiorno, buongiorno! (Ha sempre il sorriso sulle labbra. Entra con un mastello coperto) Finalmente arrivavu!

 

ZU’ PALIDDU

Megghiu così. Allura, io vulissi ‘na para di centinaia chili di patati.

PIERINO

Mi dispiace, mi fineru i patati!

ZU’ PALIDDU

Comu fineru! E allura, picchì jetti vuci ca vinni patate?

PIERINO

Ca pi passarimi u tempu! (Ride)

ZU’ PALIDDU

(Adirato) Ti facissi ridiri jo, pezzi di tappu sucabrodu!

PIERINO

Mi scusassi! Ma chi cosa è stu tappu sucabrodu?

ZU’ PALIDDU

(Gli si avvicina all’orecchio e parla sottovoce) Fai finta ca u capisti! ‘un lu fari capiri a nuddu ca dissi ‘na minchiata! (Pierino scoppia a ridere e zù Paliddu, gli molla un ceffone) Ti dissi un lu fari capiri a nuddu, e ti metti a ridiri?!

PIERINO

(Offeso) Ma picchì, ti pari ca i cristiani u sannu, picchì ridu? Anzi, ti fazzu un indovinello! Tu, u sai picchì in Sicilia i cristiani, campanu assai?

ZU’ PALIDDU

No, picchì!

 

PIERINO

Picchì, si fannu i cazzi propri! (Scoppia a ridere)

ZU’ PALIDDU

Tu, u sai picchì in Sicilia, ogni tanto si sente dire che ammazzano a qualcuno?

PIERINO

No ogni tanto, sempre!

ZU’ PALIDDU

Quannu si senti diri, ammazzaru o tizio, ‘un è vero! U fattu è, ca u tiziu s’ammazzò! Picchì, talmente si faciva i cazzi suoi, arrivò un bel mattino ca si talia o specchio e si dice “ Oggi, chistu mi sta supra i cazzi!” s’incazza, e s’ammazza! U capisti?

PIERINO

Ma pi ciriveddu, ‘un si servinu i siciliani? Mah!

ZU’ PALIDDU

Picchì, tu si d’America! I siciliani…mah!

PIERINO

Nun sugnu d’America, sugnu …

ZU’ PALIDDU

…du Mizzagnu!

PIERINO

Ma quannu mai! Ma chi schifiu dici! Io sono di Belmonte!

ZU’ PALIDDU

(Tra se) Chistu pari ca mi pigghiassi pi fissa! (Adirato) Picchì Belmonte Mezzagno tuttu un paisi è!

PIERINO

Oh, chi è colpa mia se sto a Belmonte! Il Mezzagno ‘un mi piaci,ci stannu tutti chiddi cretini!

ZU’ PALIDDU

Minchiuni cu parrò, l’intelligenza in persona! Dimmi ‘na cosa, di cu si figghiu?

PIERINO

Di me patri!

ZU’ PALIDDU

Si, ma cu è to patri?

PIERINO

U figghiu di so patri!

ZU’ PALIDDU

(Nervoso) Si,ma cu schifia è so patri!

PIERINO

Mio nonno!

 

ZU’ PALIDDU

(Adirato) Io vuliva sapiri…(Si rasserena) Capivu a cu appartieni! Si,u niputi di to nonnu. Complimenti! E tu comu ti chiami?

PIERINO

Mi chiamo Pierino e ho 16 anni!

ZU’ PALIDDU

Ah, picchissu sei cretinu! Picchì fa rima cu Pierinu!

PIERINO

E lei chi è? (Zù paliddu si guarda in giro) Cu lei parlo, lei chi è?

ZU’ PALIDDU

Ca si cretinu,chistu u capivu appena trasisti,ma ca si puru pazzu,’un nni sapiva nenti! Dimmi ‘na cosa…(Nervoso) Cu cu schifia parri! Cu è sta lei chi dici tu, si cca dintra semu tutti e dui!

PIERINO

Picchì s’incazza, ‘un si guardassi o specchio, si nò, fa a stissa fini di siciliani! Io dissi lei, nel senso di lei che sei tu! Hai capito che tu, sei il lei di quando le dicevo lei?

ZU’ PALIDDU

(Confuso) Havi dui minuti chi ti canusciu e già mi stai supra a panza! Mi sta facennu cunfunniri tuttu! Comu schifiu parri? Parra potabile!

PIERINO

Ma io ci dissi lei,nel senso di educazione!

ZU’ PALIDDU

Ora capivo! Però, ‘un si dice a me lei, perché non sono uomo sessualu, ma a me si dice lui. Lu-i! u capisti?

PIERINO

Allura quannu devo parlare cu lei, ci devo dire lui! Ci rifazzo a domanda. Lui chi è?

ZU’ PALIDDU

(Nervoso) Senti,’un mi fari perdiri a pazienza picchì ti scippo a membrana capillare di piedi! Dicu ju, fino ad ora haiu campatu cu tanta intelligenza, arrivi tu, e avissi a nesciri pazzu?!

PIERINO

Io vorrei sapere comu si chiama, lui,tu!(Indicando col dito su zù Paliddu)

ZU’ PALIDDU

Dicu ju, oggi chiffari ‘un havii e vinisti cca pi fariti ammazzari di mia! (Alza la voce) Chi nni sacciu comu si chiama lui tu! Io pozzu sapiri sulu ca mi chiamu  Paliddu e basta!

PIERINO

Finalmente! (Batte le mani e gira per la stanza ripetendo il nome, felicemente) Si chiama Paliddu, si chiama Paliddu, si chiama Paliddu…(Zù Paliddu gli da uno schiaffo e Pierino si butta a terra e grida) Rigore, rigore! Arbitro, mi ha dato un  tompolone dietro lo strommolone!

ZU’ PALIDDU

Rigore… arbitro. Ora capisciu picchì o paisi non andrà mai avanti. Certu, pigghia un elementu di chistu, ca a critinaggini l’havi radicata fino nne corna! (Lo alza con poco garbo) Susiti susiti, finìu u primu tempu! (Pierino si alza e fa ginnastica) Dicu ju,pi intelligenza sei a mare proprio! ‘na pecora in confronto a tia è ‘na scienziata!

PIERINO

Ueh! Vidi che io, sono diplomato! Ha casa ho la laurea di attestato, di licenza media dell’asilo, d’intelligenza! Ti pare che sono cretino! Io sono intelligentemente!

ZU’ PALIDDU

Senti, picchì non mi fai vedere la tua intelligentissima,fin dove arriva!

PIERINO

Mi provochi? (Mette la mano al muro) Colpiscimi cu tutta la forza! (Zù paliddu gli da un pugno, Pierino in tempo toglie la mano e zù Paliddu si fa male. Pierino ride e festeggia a cantilena) Sugnu intelligente! Sugnu intelligente! Ti do un’altra possibilità! (Si mette la mano a terra, invita zù Paliddu a colpirlo che esegue, nuovamente Pierino lo frega, togliendosi la mano) Sugnu intelligente! Sugnu intelligente!

ZU’ PALIDDU

Senti intelligentemente, pozzu decidere ora io unni devi mettere la manu?

PIERINO

Va bene, ti dugniu sta possibilità,tanto sugnu intelligentemente!

ZU’ PALIDDU

(Ride e si sfrega le mani) Mettiti a manu cca! (Posiziona la mano di Pierino sul suo stesso viso. Pierino da il via e toglie la mano, zù Paliddu gli molla un pugno in faccia a Pierino cade a terra a piangere. Zù Paliddu, non si contiene dalle risate. Cantilena) Sugnu intelligente e tu, no! Sugnu intelligente e tu, no!

PIERINO

(Si alza da terra, imbronciato) Ora ciù dicu a me patri e ti fazzu dari un sacco di legnate forti, forti! E ti fa divintari cretinu!

ZU’ PALIDDU

Ti chiedo scusa! Io ‘un vuliva proprio farti del male. E’ stato uno scherzo!

PIERINO

Ti spaventi? (Gemendo) Me patri mi voli tantu bene, quannu sapi ca mi pigghianu pi fissa, iddu mi difende sempre, sempre!

ZU’ PALIDDU

(Teneramente) Amunì, ora basta. Veni ccà, assettati cu mia. Dimmi ‘na cosa, tu a to patri u vo beni?

PIERINO

Certu ca u vogghiu beni! Di più da me vita! Cu mi tocca a me patri, io ammazzu a tutti! (Zù Paliddu, si siede ha un momento di commozione) Picchì piangi?

ZU’ PALIDDU

(Asciugandosi le lacrime) Nenti, nenti! Mi sta facennu piacere sentirti dire ca tu a to patri u vo bene! Io, ‘un haiu mai avutu a fortuna di sentiri sti belli paroli, nesciri du cori di me figghi!

PIERINO

Picchì, i to figghi,’un ti vonnu beni?

ZU’ PALIDDU

Non lo so! Iddi, mi dicinu sempri ca mi vonnu beni, ma ju u sacciu a cu vonnu beni iddi,…i picciuli! U rispettu, a iddi e purtatu, no a mia!

PIERINO

Iddi,vonnu beni a lei,cioè, a lui,anzi no, a te…

ZU’ PALIDDU

(Si altera) Bedda matri, mi sta facennu cunfunniri tutti i vini perpendicolari du ciriveddu! Un discursu seriu stavamo facennu e tu, cu stu lei, lui, tu, te, ta, ta, mi facisti sconcintrare tuttu! Chiamami zù Paliddu! Zù Pa- li-ddu! Oh!

PIERINO

Zù Paliddu! (Lo abbraccia e bacia con insistenza, ma zù Paliddu lo respinge)

ZU’ PALIDDU

(Adirato, gli da due schiaffi e Pierino) Statti fermo! Accuccia! /esclamazione che solitamente si da ai cani, per farli star quieti . Porca miseria! Ti dissi di chiamarmi zù Paliddu, mica ti dissi di pigghiariti a manu cu tuttu u peri! Unni eramu arrivati…ah si! (Si comprime tutto e Pierino si preoccupa)

PIERINO

(Preoccupato) Chi è zù Paliddu, si senti mali? O forse,si sta cacannu di supra!

ZU’ PALIDDU

Zittuti! Mi staju concentrando pi turnari a essiri siddiatu comu poco fa! Fallu puru tu! (Pierino si spreme si comprime in modo molto evidente. Zù Paliddu, e annusa l’aria) Minchiuni da puzza! Ma cu si svuriddò!

PIERINO

(Ancora intento nella sua compressione. Con foce affannata) Zu Paliddu, mi cacavu di supra!

ZU’ PALIDDU

Schifiu! Chi mangi cani morti? Ti devi spremere u cervello! No, u culu! (Pierino cerca di spremere la sua testa con le sue mani) Ma chi sta facennu?

PIERINO

Mi staju spremendo u ciriveddu comu mi dicisti tu!

ZU’ PALIDDU

(Alza lo sguardo al cielo) Signuri, Signuruzzu beddu, si voi, u fazzu nesciri fora e tu sai cosa a fari! (A Pierino nervoso) Ma dicu, oggi ‘un havii chiffari a veniri dintra a me casa! Vatinni! Levati di cca! Picchì stannu cu tia, diventu peggio di tia! Porca miseria! U dici puru u proverbiu: “ Cu pratica u zoppo, all’annu zoppica!” io,’un vulissi fari a to stissa fini! (Pierino molto triste,va verso la porta)

PIERINO

(Afflitto) Ti ringraziu ca mi dasti a possibilità di farmi trasiri a to casa! L’avutri genti, sapennu ca sugnu uno zingaro,’un mi hanno mai fattu trasiri dintra! Ti chiedu scusa di li bugie chi ti dissi!

ZU’ PALIDDU

Quali bugie?!

PIERINO

Sono orfano! Un padri, nun l’haiu mai avutu! Mia  madre, nun la canusciu! Criscivu in un orfanotrofio, ma un anno fa, scappavu e ora vivo così! Nun haju casa, ‘ un haiu istruzione! (Piange) Sono cretino, e tutti mi pigghiannu pi fissa! Inveci, si avissi avutu ‘na famigghia, ci avissi sempri statu corcunu, pronto a proteggermi. Stu braccialetto, ha un cuoricino a metà.  (Gli mostra un braccialetto che ha al polso) Ce l’ho da quando sono nato. Certe volte penso: (Sereno) Se l’altra metà di cuoricino ce l’avesse mia mamma? Forse un giorno la incontrerò! (Triste) Poi ripenso e dicu chista è solo una mia illusione per farmi felice! Chi sa, si me matri mi pensa! Mi nni vaju, Addio! (Sta per uscire, Zù Paliddu lo ferma)

ZU’ PALIDDU

Aspetta! Ti chiedo scusa di chiddu chi t’haiu dittu o fattu! Picchì ‘un mi l’avissi dittu prima tuttu chistu?

PIERINO

Non sarebbe cambiato nulla!

ZU’ PALIDDU

Invece si! (Felice) Da oggi, chista è casa tua! Tu starai cca cu mia! Sei contento?

PIERINO

Tu stai cca, chi to figghi, nun è postu pi mia!

ZU’ PALIDDU

I me figghi…nna cartina geografica, no, nna realtà!

PIERINO

Picchì dici così? ‘un li vo beni?

ZU’ PALIDDU

Io si! Ma sunnu iddi, ca ‘un mi vonnu beni! Chistu, e chiddu chi pensu ju!

 

PIERINO

Picchì pensi ca ‘un ti vonnu beni?

ZU’ PALIDDU

A sapiri, nel corso da me vita, haiu collezionatu pensioni. Pensioni, di pensioni! Ma li conservo! Caro mio, cu l’epoca chi nni truvamu,i picciuli trasinu da porta e nescinu da finestra! Io inveci, appena iddi trasinu da porta, subitu subitu, chiudo a finestra, e li vado a nascondere! Vasinnò, volano! I me figghi, vulissiru scopriri u postu dunni i tegniu ammucciati e mi stannu sucannu a vita, pi farmi moriri, così smuntanu a casa. U capisti ora?

PIERINO

Pi picciuli  si può arrivari finu a chistu?

ZU’ PALIDDU

Caro mio, pi picciuli hannu murutu puru cristiani!

PIERINO

Scusami, e picchì tu, ‘un ci dai i picciuli hai tuoi figghi? Che ne farai?

ZU’ PALIDDU

U sacciu che ne farò e chi nni fazzu! Però, prima di fari chiddu ca haiu sempri pinsatu di fari, mi piacissi scopriri, se veramente e come penso io, ca i me figghi mi vonnu beni, ma pensano e picciuli, o forse,  pensano e picciuli e ‘un mi vonnu beni! Comu putissi fari…(Gli viene una idea) Senti Pierinu, ma tu sai recitare?

PIERINO

Certo che so recitare! Tutti i matini, recito u rosario!

ZU’ PALIDDU

Chi ci trasi u rusariu! Intendevo, recitare in quanto di, teatro! Ti piaci u teatro?

PIERINO

Io, u teatro nun lu canusciu propria! Nelle condizioni in cui mi trovo, pensi che ho la fortuna di andare al teatro? Spiegamillu tu,cos’è il teatro?

ZU’ PALIDDU

Il teatro è una poesia che rapisce il cuore, e dona una dolce emozione tutte le volte che lo vivi!

 

PIERINO

Bello! Peccato, che facennu parte del mio mondo così meschino, non avrò mai la fortuna di far teatro!

 

ZU’ PALIDDU

Ma cu tu dissi! Ora tu, insieme a me, devi fare una bella commedia!

PIERINO

Una commedia? (Zù Paliddu annuisce) Si ma,io mica sugnu bravu a recitare, ho paura si ti fazzu fari brutta figura!

ZU’ PALIDDU

Nun ti scantari! Quando si recita, importa far vedere quello che non si è, e credere di essere quello che non sei!

PIERINO

Allura io fazzu u cretinu! Perché io credo di essere chiddu ca nun sugnu! (Zù Paliddu si mette le mani in testa) Allura,dimmi che cosa dobbiamo fare!

ZU’ PALIDDU

(Parla alle alle orecchie di Pierino) La cosa principali di fari e…(Fa brusio)

PIERINO

Ma picchì parri pianu zù Paliddu. ‘Un sentu nenti! Parra cchiù forti!

 

ZU’ PALIDDU

Si parru cchiù forti, i genti scoprono tutto e finisci u bellu du teatro! Senti chi facemu,facemu calari u sipariu, intanto nuatri studiamu a commedia. Allura,ti stava dicennu…(Cala il sipario)

 

Fine  primo atto

Secondo Atto

PINA F. S.

(Si sente bussare e poi chiamare) Papà, papà! Grapi a porta!

ANTONIO F. S.

(Con voce dolce) Papà, mio dolce papà, apri la porta, dobbiamo entrare!

LINA F. S.

Un facemu ca un voli grapiri, picchì è offeso cu nuatri?

ANTONIO F. S.

(Sereno) Ma quando mai! Papà, che fai, la apri la porta? (Gradualmente potenzia il tono di voce) Sei impegnato ca ‘un ti po’ stuccari i jammi a grapiri a porta! Un mi fari veniri docu, picchì …picchì… u capisti u picchì? Veru!

PINA F. S.

(Spaventata) Oh, bedda matri, carmati Antonio!

LINA F. S.

Amore mio,non lo fare ti prego!

PINA F. S.

Lina teniti forti forti!

ANTONIO F. S.

(Urla con rabbia) Papà, stoccati i neuroni dei piedi e veni a grapiri subitu subitu! Ah, nun grapi! Vidi ca staju grapennu io, chi me chiavi! Ti conviene ca telefoni o cimiteru e ci dici ca ti prenotanu un posto pi stasera! (Entra assatanato di rabbia. Entrano Pina e Lina. Si guardano intorno e non vedono nulla)

PINA

Picchistu ‘un rispunniva,…dintra nun c’è!

 

ANTONIO

Si nni ju, a farsi ‘na caminata? (Pensa) Ma chi dicu puru ju, tuttu sulu mancu davanti a porta po’ ghiri! Quindi, qualcunu si lu vinni a pigghiari! Chi?

PINA

O paisi, mica avemu parenti! Sulu nuatri semu! ‘un facemu ca u rapinaru?

LINA

(Spaventata) Mischinu, scummissa ca per ora u stannu violentando!

ANTONIO

(Infastidito) Ti dissi quannu a diri sti fissarii, a diri ca ‘un si me mugghieri! U capisti?

LINA

(Mortificata) Picchì mi dici così? Mica c’è nuddu di genti estranea!

ANTONIO

Comu un c’è nuddu di gente estranea! E io, io nuddu sugnu?

LINA

(Sorpresa) Tu? Chi c’entri tu! Tu me maritu si!

ANTONIO

Chistu u dici tu! No io! Picchì tu dicisti fissarii e io ‘un sugnu to maritu e si nun voi fari brutta figura cu mia ca sugnu estraneo, statti zitta!(Lina piange)

PINA

(Va in sostegno di Lina) Lassalu iri, nun chianciri ca me frati, scherza sempri! (Ad Antonio) Dicu ju, picchì fai sti paragoni cretini! Tinta o bona è sempri to mugghieri!

ANTONIO

Giustissimo! Ma,una cosa è sapiri ca è stupida, e dicu,va bèh, tanto è me mugghieri! Navutra cosa è, pinsari ca è cretina, da estraneo! A cosa è grave! Comunque, tornando al fatto del violentamento, vuatri pinsati ca ponnu violentare un vecchiu comu u papà? Prima hannu a trovare (Con ironia) il pisellino!(Ride) Schifiu, m’immaginu ddu cosa tuttu arrappatu! Pari un verme appisolato! (Si stramazza a ridere)

PINA

Pigghi pi fissa o papà? Ma du cristianu e vecchiu e mi pari giustu ca ormai, nenti! Pensa pi tia! Quannu eri nicu, tanto lo avevi piccolo, ca pi fari a pipì, pi tinillu ti pigghiavi a pinzetta di sopracciglia!

LINA

(Adirata) Invece ora, nun ci bastanu ne i mii ca i so manu pi tinillu!!!

ANTONIO

Oooh! Basta, cu sti discursi di… piselli! Parramu du fattu du papà! Chiddu hava essiri a farsi ‘na caminata, avutru chi rapinaru! (Pensa un po’) E si fussi veru? Per ora mu immaginu u pigghianu a bastonate, calci, pugni, coltellate, fucilate, cannonate, (Pina e Lina sono preoccupate)mitragliate, lancia missili…

PINA

Oh, stu benedetto cristianu,mai mori! E chi è fattu, di cartone animati è fattu!

ANTONIO

Si avissi u numero di ladri, ci lassassi dittu ca prima ca l’ammazzanu, mu passanu a mia! Almenu mi fazzu diri unni sunnu i picciuli!

PINA

Minchiuni, beddu aceddu di malauguriu chi ssi! Chistu ci auguri o papà? (Triste) Avissimu a pregare picchì ‘un ci succedi nenti, e sparti pensi e picciuli. Picciuli e picciuli! Comu si nno munnu cuntassiru sulu picciuli!

LINA

Cu parrò! (Deridente) Pi tia ‘nzoccu è a cosa cchiù importante nna stu munnu?

PINA

Picciuli!(Fa una lunghissima aspirazione) E’ bello sentire, odore di picciuli freschi freschi, appena sfornati . (Annusa l’aria con sospetto) Ma u sintiti stu beddu  odore

LINA

(Annusa l’aria) Io ‘un sentu nenti!

ANTONIO

Ma tu mai nenti senti? Certu! Cu sti naschi / narici/ chiusi, po’ sentiri mai stu beddu odore! Sunnu i me scoreggi profumati!

PINA

Ma zittuti! (Annusa) Chistu è un odore profumato! Un odore,odoroso!

ANTONIO

Appunto! Mi manciavu un sapone ai frutti di bosco, e mi bivivu u latte detergente, picchistu i me scoreggi sono odorosi.

PINA

A finisci di fari u cretinu! Chistu è odore di picciuli!!!

ANTONIO E LINA

(Occhi spalancati) Picciuli! (Pina annuisce)

ANTONIO

Forza forza, sorellina trovali!

PINA

Comu si fussi ‘na fesseria! A casa è granni,e sula nun cià fazzu a odorarla tutta! Se mi aiutate, forse li troviamo,sinnò…(Con la mano si pulisce le labbra)

ANTONIO

Certu ca ti aiutiamo! Però sbrighiamoci, prima chi veni u papà! (Pina e Antonio si mettono a quattro zampe. Lina si asiene dal farlo, Antonio si alza e la minaccia gesticolando e Lina impaurita si mette a quattro zampe. I tre, come dei cani, annusano gli angoli della casa. Entra una donna, ben vestita. Si stupisce a vedere quei tre a quattro zampe)

MARIA

Buongiorno! (Tutti balzano in aria) Ho visto la porta aperta e sono entrata.

ANTONIO

(Nervoso si rivolge a Pina e Lina) Cu è, ca lassò a porta aperta? (Pina e Lina, non rispondono) Sono stati i  fantasmi?  U capivu! (A Maria) Andiamo a noi! Chi è,educazione trasiri dintra nna casa, quannu c’è a porta aperta? (Alza il tono di voce) Ma a lei l’educazione cu è ca ci l’ha insegnata, i tre porcellini?

PINA

(Fa calmare il fratello) Stai calmo Antonio, ricorda ch’è una donna. Ora ti faccio vedere, come si parla con le persone, no come fai tu! (Pina gira intorno a Maria, poi esplode la furia) Ma cu schifia è lei, ca arriva e trasi nna me casa, senza mancu diri c’è permesso, di fuori! Se ne vada, si leva di menzu i me occhi, prima chi ci dugnu ‘na manacciata, ca a fazzu chianciri pi ‘na simana!

 

MARIA

(Imbarazzata) Vi chiedo scusa, ma non è giusto che mi trattate così. In fondo, ho trovato la porta aperta, mica l’ho rotta per entrare.

PINA

(Rivolta ad Antonio e Lina) In questo, havi ragioni! È entrata così, a scuppuluni!.  (A Maria) Però, nun haju caputu, cu schifia è lei! A chi cerca?

MARIA

Io mi chiamo Maria Cosentino e sono un’amica del signor Paolo. Ma,… non credo di aver sbagliato casa.

 

PINA

Ah, è un’amica del signor Paliddu. Ora capisciu, picchì u papà a notti ‘un dormi e va trapannannu i mura. Certu! Cu ‘na bedda fimmina di chista, è logico ca chiddu havi i smanie a notti!

MARIA

Il signor Paliddu, è vostro padre?

ANTONIO

Pi sfortuna,si!

 

LINA

(Felice) Io sono la nuora!

ANTONIO

Ti dissi di parrari a tia? Zittuti e accuccia e … vuliva diri, va curcati!

MARIA

Come per sfortuna? È una fortuna avere un padre come il vostro!

ANTONIO

(Sfottente) Bedda fortuna è, aviri du cadavere dintra!

MARIA

E’ poi, ha un cuore grande!

ANTONIO

(Tra se) E chistu è u problema! Havi un cuore grande, ma un ci scoppia mai!

PINA

Comunque, signora o signorina, picchì vinni? Si spicciassi, ca nuatri avemu chiffari!

 

MARIA

Ero venuta per parlare con vostro padre, anzi, è vostro padre che ogni mese mi invita a venire qui, sapete, lui è molto buono! Ma a voi, non vi ho mai visto!immagino siete i figli, no?

PINA

(A Lina sottovoce) Chista ogni misi veni cca, pi fari…(Alludono a far l’amore) cu papà?

LINA

(Sottovoce) Ma chi vai pinsannu! U papà, all’età chi si ritrova,tu pensi ca gioca a ping pong,cu chidda!

PINA

Si, ma u sintisti, ca veni ‘na volta o misi. Quindi u papà, havi u tempu di carricari e poi…acchiappa u pisci!

ANTONIO

(Nervoso) Ma comu finì a chiacchere! I fimmini, siti boni pi parrari sempri! Comunque, signora … Maria! Me patri ‘un c’è. Vinissi cchiù tardu, dumani o fra un misi. Quannu voli veniri veni, basta ca ora si nni va e nun veni cchiù!

MARIA

Verrò più tardi, sperando di trovare vostro padre. Grazie della vostra ospitalità e a dopo.(Esce)

PINA

U vidistivu che sapurita a signora! Pari ‘na Santuzza impiccicata o muru!

LINA

A mia mi pari,ca chissa,si voli asciugari o papà!

ANTONIO

Se magari u metti a stenniri o suli! (Con sdegno) Va chiudi a porta e zittuti! (Lina esce a chiudere la porta e rientra) Allura Pina,vulemu continuari sta caccia al tesoro,prima chi veni u papà?

PINA

Continuiamola! Però,nun putemu fari tutti e tri i cani! Ci dobbiamo dividere!

ANTONIO

Mi pari giustu! Allura, tu al nord,  io a ovest e me mugghieri all’everest!

PINA

Se, e Montagnoli! Ci dobbiamo dividere nel senso ca: Io, fazzu u cani che fiuto gli odori odorosi. Tu, (Ad Antonio) mi copri le spalle e to mugghieri si metti vicinu a porta e fa la candela. U capistivu? Semu pronti? (Antonio e Lina annuiscono) Tutti e posti di combattimento. Pronti via! (Pina si inginocchia,ma poi si gira e vede Antonio e Lina che combattono tra loro, facendo esibizione di lotta.Pina si rialza e li sgrida) Ma si po’ sapiri chi schifia stati facennu tutti e dui senza ciriveddu!

ANTONIO

(Si fermano) Tu ‘un dicisti,ai posti di combattimento? E nuatri,stiamo combattendo!

PINA

(Nervosa) Ai posti di combattimento è un modo di dire,pi stari a significari ca vi dovete stoccare le gambe,dove io vi ho detto che ve li dovrete fracassare! Tu, (Ad Antonio) a coprirmi le spalle. To mugghieri a fari,a cannila! U capistivu? (Antonio e Lina annuiscono) Siamo pronti?

ANTONIO

Un minutu!  (Esce e rientra con una coperta e una candela che la da a Lina) Ora,siamo pronti!

PINA

Pronti? Mu voi spiegari picchì niscisti a pigghiari sti cosi?

 

ANTONIO

Mu dicisti tu, io ti devo coprire le spalle e cca c’è ‘na bedda coperta di lana merinos! E me mugghieri hava a fari a cannila e dda,havi a cannila! (Pina si imbestialisce e prende coperta e candela e li butta fuori scena)

PINA

(Ride con ironia) Vedete che sono tranquilla? Anche se per ora vi tagghiassi pezza pezza e vi vinnissi o macello, pi carne di porco! (Antonio e Lina si affrettano a prendere i loro posti. Pina a quattro zampe, annusa la stanza. Antonio,dietro Pina che le guarde le spalle e Lina,in piedi davanti la porta fa la guardia) Antonio, tutto appostu?

 

ANTONIO

Appostissimo! Ti guardo le spalle!

PINA

‘un i taliari troppo, se nò diventanu rosse! (Si sente bussare e tutti si fermano)

LINA

(Sottovoce) Bussano!

ANTONIO

E picchì u dici piano?

LINA

Picchì hanno bussato piano, se bussavano forti… (Bussano con forza e Lina urla) Bussano, spicciativi, se nò nni scoprinu! (Antonio e Pina si alzano di scatto e vanno a strozzare Lina, intanto entrano zù Paliddu e Pierino,travestiti da due frati cappuccini con gli occhiali neri per non farsi riconoscere. I tre,al vederli si immobilizzano dallo spavento)

ZU’ PALIDDU

(Spalanca le braccia) Pace e bene,cari fratelli e sorelle! Il Signore sia con voi…

PIERINO

(Anch’egli alza le braccia e canta l’alleluja) Alleluia! Alleluia! Alleluia, alleluia! (Zù Paliddu gli molla un ceffone dietro il collo)

ANTONIO

(Spaventato) Mi scuserebbe,tutti e due. Ma, come avessimo trasutu qui a me casa?  Non mi dicete, che avete trovato la porta aperta?

ZU’ PALIDDU

Ma che dici figliuolo. Le vie del Signore sono infinite!

LINA

E visto che sono infinite,passanu puru da nostra casa la vie del Signore?

 

ZU’ PALIDDU

Su dai,figliuola! Non dire idiozie e aprite le porte e fate entrare il Signore!

PIERINO

(Va verso la porta e si rivolge,come se parlasse con qualcuno) Prego, Signore può entrare!(Guarda bene) Ma cca un c’è nuddu? U Signuri, se n’è andato! Alleluia! Alleluia!

ZU’ PALIDDU

(Nervoso) Ma zittuti! (Placato) Il Signore, non entra dalla porta…

PIERINO

E di unni? Da finestra!

ZU’ PALIDDU

Il Signore è spirito e verità! Quindi bisogna aprirgli le porte del cuore! (Apertamente) Su fratelli,aprite le porte al Signore!

ANTONIO

Cioè, pi fari trasiri o Signuri, mi devo fare l’operazioni nno cori? No no, ca poi mi sporco di sangu! A propositu di porta! Poco fa, proprio picchì a porta era aperta trasì dintra a nostra casa ‘na signora. Si invece trasiva un signore e nni faciva un beddu tatuaggio?(Con il pollice, si traccia il viso,alludendo ad un taglio di faccia) No,mi dispiace signor monaco, ma a me porta resta chiusa!

ZU’ PALIDDU

(Tra se) Porca miseria! Nun ci po’ nenti! È tanto scimunito ca mancu nna trasfusione ci po’ ! (Ad Antonio) Ma smettila! Non confondere mai,il Signore che sta nei cieli,con il signore che sta al 3° piano!

LINA

(Si avvicina a Pierino) E tu, come mai così piccolo, hai deciso di metterti il cappuccio?

PIERINO

Solo con la cammisa sentivo freddo

LINA

(Ride) Che c’entra! Intendevo, perché ti sei fatto frate così piccolo?

PIERINO

Appena posso, mi fazzu ‘na bedda sorella cu tutti i scarpi ed i quasetti!

(Le donne si scandalizzano)

ZU’ PALIDDU

(Arrabbiato gli da schiaffi) Ma ti rendi conto che porcata hai detto? Va via, allontanati da me, maniaco!

PIERINO

(Mortificato) Ma picchì, mi tratta così? Nun dissi nenti di mali! E poi, picchì sugnu maniacu, picchì dissi ca mi fazzu ‘na sorella?

ZU’ PALIDDU

(Gli da calci in culo) Arreri! Ma u sai, ca i sorelle nun te li puoi fare, picchì sannu a fari monache? Si poi, li spirtusi tutti, si nni ponnu iri dda, a fari…

PIERINO

Ma chi capiu! Io dissi, mi fazzu ‘na sorella nel senso ca mi piacissi averla! Ma siccome, nun ci l’haju, ma fazzu ju, cu la fantasia!

ZU’ PALIDDU

Ah! Cu la fantasia! (Con dolcezza accarezza Pierino) Gioia mia, scusami per le carcagnate / calci/, che ti ho dato, ma tu hai arrizzolato / buttato/, le prime parole che ti passano per il cervello, mi fai scandalizzare!

PINA

Mi scusassi, signor monaco…

ZU’ PALIDDU

Sono un frate cappuccino! Anzi! Siamo due frati cappuccini!

PIERINO

Si è vero,siamo due cappuccini,ma ci abbiamo scordato i cornetti!

ANTONIO

E ca haviamu a fari chi cornetti?

PIERINO

Comu ca haviamu a fari? A colazione! Cappuccino e cornetto!(Ride)

ZU’ PALIDDU

Perdonatelo figliuoli! Guardate la sua sofferenza! (Mettendogli la mano sulla testa di Pierino) Quando Il Signore lo ha creato,ha dimenticato il caffèlatte sul fuoco e vinni un cappuccino bruciatu! (Lo abbraccia e gli si avvicina all’orecchio) Si nun la finisci di parrari,t’ammazzu!

PINA

Mi scusi,ma soffrire di ‘nzoccu?. Io u vju bonu a ddu cristianu!

 

ZU’ PALIDDU

All’apparenza,sembra perfetto! Ma è la cretinaggine che lo fa soffrire. Nostro Signore lassù a bisogno di cretini come lui,perché in terra l’erba tinta nun mori mai! Amen!

 

LINA

Scusate, ma picchì aviti l’occhiali du suli?

PIERINO

Ma quali pu suli, chisti sunnu pa luna!

LINA

Ma vi putiti livari, siti dintra!

PIERINO

A signò, noi ce li teniamo perché siamo due frati di larghe vedute! (Ride) e poi, sono pure a raggi x! (Si avvicina a Pina, e guarda le parti basse) A signò, non so se l’ha visto, ma menzu le gambe c’è qualcuno che ha dimenticato il parrucchino! (Ride. Zù Paliddu gli da  schiaffi, ma Pierino li schiva fa la cantilena) Nun mi pigghiasti! Nun mi pigghiasti!

ANTONIO

(Rabbioso) Quantu discursi cretini, haju ‘ntisu di quant’havi chi vinistivu vuatri! Mi scusassi signor latte e caffè o cappuccino comu dici lei, mu voli diri chi cosa vuole? Nun mi dicessi ca voli picciuli! Picchì cu cerca picciuli,cerca bastonate!

ZU’ PALIDDU

(Pierino è distratto e zù Paliddu gli molla un calcio. Pierino piange e zù Paliddu ripete la cantilena di Pierino) Ti pigghiavu! Ti pigghiavu!

ANTONIO

(Furioso) Ma comu, io parru cu lei, e lei scherza cu du cretinu?

PIERINO

(Piangendo) Ma quale scherza! Mi detti un cavuciu nno culu, ca mu fici arrivari nna faccia! Ora haju nna faccia da culo! (Piange)

 

ANTONIO

Si nun mi diciti, chi cosa vinistivu a fari cca, vu dugniu ju un cavuciu nno culu e vi fazzu iri a finniri dda, a fari le belle statuine e catacombe!

 

ZU’ PALIDDU

Calma, fratelli! Siamo venuti qua, no perché vogliamo picciuli,ma parlarvi di far una cosa che riguarda i picciuli! (Antonio,Pina e Lina si guardano sbarrando gli occhi. Si affrettano per farlo sedere,chi prende la sedia,chi lo soffia con delle salviette, chi gli prende dell’acqua. Non considerando Pierino che rimane isolato in piedi)

PIERINO

Bravi, bravi! A iddu chi vi parrò di picciuli, facistivu tutti sti cosi, e a mia,mi lassastivu sulu. Peccato, cu mia avutru chi affari di picciuli, cu mia i cosi sunnu molto, ma molto più sopra di picciuli(Nota l’attenzione dei tre)…

PINA

Picchì cchiù sopra di picciuli,chi c’è?

PIERINO

I Soldi! Ma no soldi,tantu pi diri soldi,ma veri soldi,fatti di soldi! Cu mia l’affare è più grande! Perché vi parlerò di un affare,affaroso! Un affare di milioni di milioni di soldi!(Antonio,Pina e Lina gettano a zù Paliddu a terra gli tolgono la sedia e si affrettano a servire Pierino. Chi lo soffia,chi prende spumante e glielo versa per berlo) Non bevo spumante, meglio acqua!

ANTONIO

Ma quali acqua! L’acqua va nne spaddi! Lo spumante va nelle tasche!

PIERINO

Chi c’entra! Vi pari ca haiu l’ulcera bucata ca mi va nne sacchetti!

 

ANTONIO

Nel senso ca porta fortuna! Visto ca lei parrò di milioni di milioni, dobbiamo festeggiare!

ZU’ PALIDDU

(Irritato) Ora basta! Cu tutti sti picciuli!(Si placa la voce) Volevo dire… preghiamo! (Si giunge e prega con rabbia) Signore, illumina u ciriveddu di sti poveri disgraziati, vasinnò, ci penso io dandogli un beddu corpu di seggia, cca! (Indicando la testa) E di sicuru, si ci grapi u ciriveddu! (Con dolcezza) Allora! Noi siamo venuti qui no per soldi,no per picciuli,no per milioni,ma solo per l’affare più importante della vostra vita…farvi conoscere,l’amore!

LINA

(Tutta felice,saltella)Io lo conosco l’amore!

ZU’ PALIDDU

Su avanti,dimmi!

 

LINA

(Felicemente chiama Antonio ch’è girato) Amore!

ANTONIO

(Si gira verso la moglie) Chi schifia vò!

LINA

(A zù Paliddu) Ha visto che lo conosco l’amore! È’ mio marito!

PIERINO

Anche io conosco le more! Lo sapete chi sunnu duci!

ZU’ PALIDDU

(Tra se) Appostu semu, cu tutti e dui cretini! (Apertamente) Non intendevo ne l’amore nel senso figurativo, ne le more nel senso…

PIERINO

…Manciativo!

ZU’ PALIDDU

(Irritato) Ora basta! Intendevo amore, come sentimento. Voi lo conoscete?

ANTONIO

Certo, signor cappuccio! Ora, ce lo farebbe capire meglio: Io amore a mia moglie, (Col dito puntato verso Lina) Tu,  amore a me! (Col dito verso Pina) Ella, amore a noi…

PIERINO

…Noi amoriamo, voi amorite, essi…

PINA

…Crepamu tutti!

ANTONIO

Ah no! Vuatri crepate tutti!

 

PINA

E tu resti pi semenza!

PIERINO

Io la vendo a semenza! (Urlante) Noccioline e pistacchio! A semenza bella, a semenza bella!  (Canta) Pop corna e patatine nun nni vogghiu cchiù, preferisciu i luppini chi mi compri tu! (Zù Paliddu gli molla un ceffone)

ANTONIO

Bravo! (Quasi piangendo si rivolge a Pierino) Io sugnu siddiatu e tu fai festa! Ma chi ciriveddu hai!

PIERINO

Sei siddiato? (Antonio annuisce) Ti dedico una canzona! (Canta, rispettando il tempo della reale canzone “non amarmi”) Dimmi perché chianci? Di felicità! Sei vuoi ti accattu l’aranci.  No, ti fannu acidità…!

ANTONIO

…(Nervoso) Fatici tappari a vucca a stu cani di bancata! (Disperato) Nun cià fazzu cchiù! Sugnu dispiratu, sugnu dispiratu! Comu fazzu, comu fazzu a risolvere a mia dispirazioni? (A zù Paliddu) Mi dassi un consiglio!

PIERINO

Tu dugniu jo un beddu consiglio, fratè! Pigghia ‘na pistola e ti spari un corpo, in testa! E vidi ca risolvi tutti i to problemi!

ZU’ PALIDDU

(Gli da un calcio nel sedere) Ma chi schifiu ti nesci di ‘m bucca! Noi, siamo per la non violenza!

 

PIERINO

Ma perché, ‘nzoccu ci dissi jo, ca è violenza? No! Sulu un consiglio  ci detti!

ZU’ PALIDDU

Stiamo andando fuori tema! Ora basta! Avanti, ditemi di chi è la casa? E’ vostra?

 

LINA

(Sconsolata) Ma quali nostra! Dintra sta casa, è china di malocchio!

PIERINO

Malocchio? E picchì nun vi fate operari, prima ca nun ci viditi cchiù!

LINA

Pi malocchio,nun intendevo l’occhio malato, ma u maluguriu chi c’è!

PIERINO

Ci penso io a scacciare il malauguriu! ( Fa una voce tenebrosa) Malauguriu, se mi senti batti un colpo! ( Lina indietreggia e cade a terra ed emette un piccolo gemito. Pierino Parla sottovoce) Malauguriu, io ti dissi un colpo, no ca devi dare un colpettino alla sorella! Poi, chi fa, a so maritu ci lassi u malauguriu pi sempri? (Da le spalle a tutti e fa le corna. Apertamente) Ora dimmi: Perché ti trovi dentro questa casa? (Ascolta nel nulla e poi riferisce ai presenti) Dice, che si trova qua, perché dentro questa casa ce …un aceddu di malauguriu!

PINA

Aceddu di malauguriu? E cu è? (Pina e Lina si guardano, poi la loro attenzione cade su Antonio) Tu, sei l’unico che in casa ha l’uccellino!

 

ANTONIO

(Preoccupato) Aspettati, chi vuliti diri ca io sugnu, o megghiu, ca u me…acidduzzu porta malaguriu? (Pina annuisce)

PIERINO

Silenzio, mi sta dicendo altre cose! (Voce tenebrosa) Ok, ora glielo dico! (Parla ai presenti) Mi dissi, ca pi livari stu malaguriu di dintra sta casa, bisogna…ammazzari, ma in questo caso(Indica le parti basse di Antonio) Basta tagliarlo, l’aciduzzu di malaguriu!

PINA

(Esce dalla tasca delle forbici) Per il bene dei soldi, chistu è avutru!

 

ANTONIO

(Spaventato) No, aspetta! Chi schifìu vò fari! Vidi ca chistu sulu haju!

LINA

Non ti permetto di tagliare il pisellino di mio marito! È’ mio!

PINA

(Ironica) Pensa, cara cognata, ca se ce lo taglio, finisci u malaguriu e putemu truvari e spartirinni tutti i pensioni du papà!

LINA

Veru! Allura, a cu aspittamu? Tagghiamu! (Inseguono Antonio che scappa per la casa chiedendo aiuto. Zù Paliddu cerca di fermare le due donne, Pierino si diverte a fermare Antonio per farlo acchiappare)

ZU’ PALIDDU

Basta! Finemula!  (Pina e Lina si fermano.)

ANTONIO

(Si nasconde dietro a zù Paliddu e piangendo come un bambino minaccia moglie e sorella) Siete cattive! Volevate farmi la bua! Appena ritorna u papà, vi accuso e vi fazzu dari botte nel culetto! Te te te te! Monelle!

PIERINO

(Ride come un matto, va da Antonio che è riparato dietro le spalle di zù Paliddu) Nun ti scantari! Puru si ti tagghianu, l’uccellino,  a Palermo, ni trovi tanti uccellerie! Ti assicuru, ca un beddu pappagallo, di ricambio u trovi sicuru! (Ride a crepapelle)

 

ZU’ PALIDDU

Ora basta con questi inseguimenti, e sti discursi di uccellini!! Poi ci penso io (Guarda minaccioso a Pierino) con chi so io! Comunque, lei (A Pina) poco fa ha detto che vi sareste divisi i soldi delle pensioni di vostro padre, se questo malaguriu lascerà la vostra casa. Ma di quale pensioni si tratta!

 

PINA

Du beddu, di me patri havi ‘na montagna di pensioni, ma nun sapemu dunni li teni nascosti!

ZU’ PALIDDU

Mettiamo che li troviate, cose ne farete?

PINA

Cosa ne farete? Cosa nni fazzu! (Adirata) Io sugnu chidda chi cià puliziatu u culu di merda! Quindi, tocca tutto a me!

LINA

(Alza la voce dalla rabbia) E tu hai u curaggiu di diri sti cosi? Tu scurdasti, ca io ci haju puliziatu i mutandoni! Chistu nenti ti pari?

PINA

(Ironica) Mischina! Chi è, a lavari le mutande, ti sfilasti i vrazza! / braccia/ Nun ti scantari, ca poi ti do cinque euro, pu detersivu chi consumasti. Accussì, semu a  paci!

LINA

Ma quali detersivu e detersivu! Certu voti, pi livari a macchia di merda di nne mutanni, mi faciva aiutari di me maritu a passarici u freches du firraru , pi falli limare e purtalli a lamera!

ANTONIO

Chistu è veru! Certi voti ci livavu u cchiù grossu cu mazzuolo e scalpello!

ZU’ PALIDDU

Per favore, basta con questi discorsi …

PIERINO

Di merda! (Si tappa il naso con le dita) Minchia, da puzza!

ZU’ PALIDDU

Dimostra l’educazione! Non c’è nessuna puzza…stronzo!

 

PIERINO

U vidi, u vidi! Ca ho ragione io! Ca c’è puzza, perché c’è uno stronzo!

ZU’ PALIDDU

(Tra se, in disparte da tutti) Unu sulu? Mi pari di essiri, dintra nna fognatura! (A Lina) Ma dico io, che ne dovete fare dei soldi!

LINA

Lei si facissi affari suoi, ca nuatri u sapemu ‘nzoccu avemu di fari!

ZU’ PALIDDU

Mettiamo che li troviate…

PINA

…Poco fa, puru dissi così: “mettiamo che li troviate” (A zù Paliddu) Ma un facemu ca è lei ca porta attasso! / scalogna/

PIERINO

(Tocca a zù Paliddu) Beddamatri, com’è attassatu! / ghiacciato/. (Parla a tutti) Veru iddu è chi porta attassu! Tuccatilu e viditi, com’è attassatu! (A zù Paliddu) Oh, ora, chi fa! Quannu fai i pirita, fai la neve? (Ride)

ZU’ PALIDDU

(Adirato) Ma quali attassu e attassatu! Io, sto morendo dal caldo cu sta fricalà

(Riferendosi all’abito) ‘ Un vju l’ura chi finisci stu teatru, così ma levu! Non pensate che io porti sfiga, ma pace! Tornando al discorso di vostro padre, ma voi lo volete bene?

 

PINA

Ca certu ca u vulemu beni!

PIERINO

Quantu un duluri di stomaco, u vuliti beni! Pezzi di strunzi!

ANTONIO

Uella! Cappuccino nero, chi è, pigghiasti troppa confidenza? (A zù Paliddu) E lei, ‘nveci di taliallu nna facci, picchì nun ci da ‘na boffa e u fa chianciri pi ‘na settimana!

ZU’ PALIDDU

Non gli posso dare uno schiaffo, quando lui ha ragione!

ANTONIO

Dissi a verità? Livativi di menzu i peri, prima chi vi pigghiu a calci in culu e di cappuccini ca siti, vi fazzu divintari, dui uova sbattuti o muru e poi, vi fazzu fari quattro salti in padella! (I tre con forza, spingono Pierino e zù Paliddu ad uscire, intanto si sente bussare. Antonio lascia in scena Pierino e zù Paliddu va ad aprire e fa entrare Maria, ch’è sempre ben vestita) Arreri cca è!

MARIA

Buongiorno! Mi spiace che vi dia fastidio la mia presenza, ma sono ritornata per sapere se vostro padre è tornato.

ZU’ PALIDDU

Maria!

MARIA

Come fa a sapere il mio nome, se non ci conosciamo?

ZU’ PALIDDU

(Cerca di rifarsi) Già, questo è vero! Ma io ho detto, marìa! Chi bedda fimmina!

PINA

Talè che bella chista! Il signor monaco, ha sentito l’odore di fimmina! (Con ironia a zù Paliddu) Ma lei u sapi, ca  …(Gli fa cenno con le mani che non può osare) Patati! Quindi, si metti a coda menzu i cosci e si stia zitto!

ZU’ PALIDDU

Chi è! Ti pari ca ci l’haju di lignu! Comu si dici : Futti futti, ca Dio perdona a tutti!

PINA

Talè o munacheddu ca…Monache e parrini, viditivi a missa e stoccaci i rini!

PIERINO

(A Pina) Quannu è arrabiatu, e ci stricanu ‘n terra, io haju u compitu di pigghiari a carriola e di purtarici …(Fa capire, come se caricasse due palle. Dopo averlo spiegato, va da zù Paliddu e gli parla sottovoce) U vidi, ti fazzu fari bedda figura!

MARIA

Scusate la mia invadenza, non m’interessano le vostre chiacchere. Ditemi solo se devo aspettare o no, vostro padre.

PINA

Si nni po ghiri, cu stissu trenu! Picchì me patri ‘un c’è!

MARIA

Va bene. Allora me ne vado, tornerò tra qualche giorno. Arrivederci!(Sta per andare)

ZU’ PALIDDU

No, aspetti! Fra un po’ arriverà la persona che lei cerca!(Maria rimane)

PINA

Talè a chistu! Mi scusassi, signor monaco, lei comu fa a sapillu quannu veni me patri, si mancu nuatri sapemu dunni si trova?!

ZU’ PALIDDU

(Non sa che dire) Bhe…il Signore mi ha illuminato la mente!

LINA

Ah, ora si ca capisciu picchì portanu l’occhiali! Picchì u Signuri ci illumina la mente, siccome a luci è troppo forti, si mettinu l’occhiali!

 

ANTONIO

(A Maria) Le classiche sparate orbe, ri dda cretina di signora!

ZU’ PALIDDU

Vidi ca da signora è to mugghieri!

ANTONIO

È mia mugghieri, quannu sta zitta! Quannu parra, pigghia sempri cantunere di pettu e quindi…nun è me mugghieri!

ZU’ PALIDDU

Per te allora, l’amore è un gioco? Lo consideri quando ti conviene? Se ci fosse qui tuo padre, ti sgriderebbe!

ANTONIO

Lassamu perdiri a me patri, ca ciriveddu nun havi! Si l’avissi, ‘un nisciva senza dirinni nenti!

ZU’ PALIDDU

Dici così, perché ti preoccupi se gli può accadere qualcosa?

ANTONIO

Certu, ca sugnu preoccupatu! Mittemu ca murissi pi strata, jo nun sacciu dunni havi ammucciati tutti di picciuli chi havi. Mi dicissi lei, non è peccato fari perdiri tutti di picciuli? Inveci, prima nni dici dunni stannu i soldi, e poi, su ponnu manciari i cani!

PIERINO

Oooh, puliziati a vucca, pezzu di porcu!

 

MARIA

Vergogna! Con quale coraggio dici questo di tuo padre! Non sei degno di parlar male così di lui!

ANTONIO

Taliatili chi sunnu beddi! A signora, ci ho fatto arrizzare i capiddi! Al cappuccino, ci fici attisiri aricchi!

PINA

A signora u difenni, picchì si voli pigghiari tutti cosi idda! Ci pari ca semu cretini ca ci lassamu tutti cosi a signora stoccami in quattro!

LINA

Mi scusi, signora stoccami in quattro, lei ci l’ha puliziatu mai i mutandoni a mio soggiro? No! Io invece si! Ormai a mio soggiro, u culu ciù canusciu in tutte le sue curve! Lei no invece! E quindi, soldi nenti!

MARIA

Che me ne importa a me, dei soldi!

LINA

E allura, picchì lo ha difennuto a mio soggiro? Chi è, se lo vuole maritare?

MARIA

Ho difeso i diritti di vostro padre, perché non è giusto parlar male di una persona così umile, così splendida! Così generosa ad aiutare il prossimo!

ANTONIO

Di comu parra lei, pari ca me patri ci avissi datu picciuli, pi diri sti cosi beddi di iddu! Signora, lei ‘un lu canusci! Nun lu sapi ca me patri è tirchio, è senza cori!

MARIA

Come si vede che non conoscete bene vostro padre!

PINA

Di sicuru, megghiu di lei u canuscemu! Si poi, lei pi canuscillu intende…in fondo, chiddi sunnu affari vostri! Io, nun lu vogghiu canusciri…in fondo!

MARIA

Guardatemi bene! Pensate che io sia quella che sembro?

 

ANTONIO

(Con spiritosaggine) Po’ essiri, che sotto quei vestiti, si nasconde …babba natale! (Ridono tutti, tranne zù Paliddu e Pierino)

MARIA

Due anni fa, bussai alla porta di casa vostra per chiedere l’elemosina. Vostro padre, non aveva soldi, e andai. Due mesi dopo, sappi in paese che vostro padre mi cercava, così tornai. Arrivata quì, vostro padre mi consegnò tanti soldi dicendomi che ogni mese, sarei venuta qui a prenderne altri. Mi incaricò di curarmi e di mettere su, una associazione che potesse raggruppare le persone meno abbienti e dar loro una mano per vivere. Così nacque,“ la casa del fratello” dove centinaia di persone viveno, grazie all’aiuto di vostro padre!

PINA

È tutti sti picciuli? Di unni ci …(Pensa) Aspetta, aspetta…i pensioni!

MARIA

I soldi arrivano da tutte le pensioni che lui, furbamente è riuscito a strappare allo stato! Grazie a lui, nel nostro paese, tanti bambini possono andar a scuola puliti e felici, perchè le loro famiglie, vivono lontano dalla miseria! Dovreste essere felici di vostro padre, ora che sapete cosa ne fa con tutti quei soldi! (Triste) Se l’avessi conosciuto prima, non avrei perso il mio angioletto.

ANTONIO

Felici? Cioè, me patri aiuta a chiddi estranei, a mia nun mi da nenti e avissi a essiri felice?

LINA

Nun esagerare Antò! Tu scordasti di quant’havi chi nun travagghi? Cu è ca ta datu a manciari? Cu è chi ta pagatu l’affittu di  casa? To patri! Quindi, un po’ di rispetto!

 

ANTONIO

Ma quali rispetto! Si iddu, mi vulissi beni, mi avissi accattatu ‘na casa! Inveci di pagari sempri affittu! Iddu, nun mi ha mai vulutu beni! Ne a mia, ne a vuatri!

ZU’ PALIDDU

Ora basta! Tuttu puoi diri, ma chistu no! (Si sveste da frate, tutti rimangono sbalorditi. Anche Pierino si sveste da frate)

PINA

Papà?

MARIA

Signor Paolo?

LINA

Tu, monaco?

ZU’ PALIDDU

Nun sugnu monaco, ma frate!

LINA

Veru? E, di cu si frate?

ZU’ PALIDDU

(Stufato) Di me soru! (Irritato) A vò finiri di farmi sti domandi, intelligenti! Prova a farminni una cretina…tipo…picchì, stu travestimentu? Avanti, dillu!

LINA

Ti pari ca sugnu un pappagaddu, ca ripetu i cosi? Si lu dicisti tu, mica c’è bisognu di ripitillu, picchì già, tu sai…

PINA

(Nervosa) Zittuti! Mih, si peggio di ‘na soggira!(Al padre) Comunque, picchì stu travestimentu?

ZU’ PALIDDU

Fici stu travestimento, picchì vuliva arrivari alla soluzione di una dumanda ca mi fazzu da sempri!

PINA

Di cosa si tratta?

ZU’ PALIDDU

Si mi vuliti bene, o no! (Antonio, Pina e Lina chinano il capo) Picchì ‘un mi taliati  cchiù? Quannu eravu picciriddi, io dicevo: “ Chisti sunnu a fortuna chi Gesù Cristu mi detti. Guai a cu i tocca!”  Travagghiava notti e ghiornu, pi nun farivi mancari nenti! Ora, ca io, haju bisognu di vuatri, mi trattati comu un pezzente! Tuttu chistu, picchì di picciuli? Pinsati, ca i picciuli, hannu cchiù valuri du sangu chi scurri nne vini? Si io ricambiassi cu vuatri, comu mi trattastivu, vi avissi a diri: “ Nisciti da me casa, e nun ci turnati cchiù!” Ma nun vi lu dicu! Capisciu ca, facistivu stu manicomio, picchì nun canusciti l’amore du Signuruzzu ! Io, haju timore di Dio e vi  perdono! Tinti o boni, siti sempri la me vita! Viniti e abbracciatimi! (I tre indietreggiano) Che significa?

ANTONIO

(Parla con testa abbassata, con tristezza) Sentendoti parrari, sintivu dentro di mia, tanti spini chi mi infilzano u cori. Chistu è lu male chi si sta riversannu supra di mia, cu stissu mali, havia pinsatu di fallu ad una persona speciale comu tia! (Gli cade ai piedi) Mannavi fora da to casa, nun sugnu cchiù degnu di diri ca sugnu to figghiu! (Piange. Pina e Lina si inginocchiano piangendo)

ZU’ PALIDDU

(Lo aiuta ad alzarsi) Nun diri così! Non esiste gioia cchiù granni, di un peccatore chi riconosce i so peccati! Tu e to soru, e to mugghieri, siti la vera ragione di vita ca mi dati a forza di iri avanti! Io vi haju di diri scusa, picchì vi tinni nascosto u segreto. (Ad Antonio e Lina) A vuatri vi regalavu un beddu appartamentu, già pronto pi stari. A tia (A Pina) Ti lassavu u terreno du Casale e un conto in banca così puru ca io moru, tu non avrai problemi.

ANTONIO

Papà, stasera grazie a tuttu chiddu chi si vinni a creari, capivu quantu è importanti vivere. Sapennu ca la vita è un attimo, una volta perso questo momento, nun resta nenti! Quindi, nun vali proprio aviri palazzi e castelli e nun ripararisi sutta u tetto dell’amore. L’appartamentu, pi mia e me mugghieri, è sempri statu u nostru desideriu. Forsi è meglio ca si da a chi veramente nun havi nna casa. Io nna casa ci l’haju ed è chista! Stari cu tia è servirti, è il minimo ca pozzu fari, picchì ti vogghiu bene papà! Si abbracciano)

PINA

Puru ju papà, rifiuto u terreno e il conto in banca, do tutto in beneficenza. A cosa cchiù importante e stari cca cu tia, picchì tu sei importante!Ti vogghiu bene papà!(Zù Paliddu abbraccia Figli e nuora)

MARIA

Una volta mi dissero, che nel periodo di natale, si realizzano i sogni. Da tanti anni prego sempre, che il natale mi possa fare un bel regalo! Tra pochi giorni, sarà natale e vedendo la vostra felicità, penso che il natale, anche se non aiuta me, aiuta gli altri! E’ bello vedervi così uniti! Cari ragazzi, avete un padre speciale, siatene orgogliosi! Siete una bella famiglia, non rovinatela mai!

PINA

Che regalo vorresti che il natale ti facesse?

 

MARIA

(Si rattrista) Sedici anni fa, rimasi incinta di un bel ragazzo che faceva il militare a Palermo. Sembrava mi volesse bene. Appena seppe del mio stato, partì e non lo vidi mai più! Così, mi ritrovai sola con un figlio in grembo. Lavorai fino al giorno del parto, poi pensai al mio bambino. Mendicavo per riuscire ad aver i soldi per farlo mangiare. Un giorno, andai in un orfanotrofio e posai il mio piccolo in una cesta, lasciando un biglietto dove stava scritto: “Per favore, non fategli mancar nulla” prima che lo lasciai, staccai dalla mia collana un cuore di argento. Ne staccai metà e lo misi nel suo braccino con un braccialetto. L’altra metà la tengo ancora oggi con la speranza che un giorno queste due metà si uniranno e finalmente riabbraccerò il mio Pierino! (Piange con strazio. Pierino inizia a piangere e cade in ginocchio)

ZU’ PALIDDU

(Gli si avvicina) Che hai? Ti senti male?

PIERINO

(Piangendo, mostra il braccio con il cuoricino a metà a Maria) Sono io mamma, il tuo piccolo Pierino! (Maria gli si lancia al collo e l’abbraccia e lo bacia piangendo. I presenti si commuovono)

ZU’ PALIDDU

(Al pubblico) Certi voti, nni truvamu a fari, cosi ca mancu nuatri putemu capiri. Aiutamu a chi havi di bisognu, senza ca nuatri li andamu circannu. Un poviru figghiu, spirdutu pi li strati di lu munnu, ‘na povera matri ca dispirata lu và circannu. Io ca nun canusciva a storia di stu orfanello, nna casa du me cori u fici abitari. So matri ca assieme a mia, creò la casa del fratello, nun sapiva ca lu so figghiu cca dintra putiva truvari. Chisti sunnu i segni chi lu Signuri da a tutti quanti, si servi di nuatri pi aiutari li genti. Ora, io vi dicu a tutti quanti, nna vita megghiu ristari cu l’occhi chini e manu vacanti , ma cu u cori chinu d’amuri versu a famigghia e versu li genti, picchì quannu muremu tuttu nna sta terra lassamu, ma lu veru tesoro d’amuri in cielo nu purtamu!

 

FINE